The poligraph in the process of overcoming the counteraction to investigation of crimes in the sphere of service activity: reality today

Authors: 

О. І. Romtsiv, І. М. Zubach

The article investigates the algorithms use the polygraph as a means to overcome
resistance process of investigation and detection of crimes in the sphere of service activity

1. Удалова Л. Д. Теоретичні засади отримання вербальної інформації у кримінальному процесі
України. Автореф. дис. …д-ра юр. наук: 12.00.09 / Л. Д. Удалова. – К., 2006. – 28 с. 2. Пунда О. О.
Право на особисту недоторканість та перспективи використання поліграфу у кримінальному
провадженні / О. О. Пунда // Прівняльно-аналітичне право. – № 3–1/2013. – С. 366–369. 3. Біленчук
П. Д. Аудіовізуальна психофізіологічна діагностика людини: історія, теорія, практика: [моногр.] /
за редакцією П. Д. Біленчука. – К., 2013. – 419 с. 4. Пояснювальна записка до проекту Закону
України “Про доповнення Кримінального процесуального кодексу України положеннями щодо
використання поліграфа (детектора брехні)” № 2521 від 12.03.2013. [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=46058. 5. Волынский В. А.
Криминалистическая техника: наука – техника – общество – человек / В.А. Волынский. – М.:
ЮНИТИ-ДАНА, 2000. – 311 с. 6. Удалова Л. Д. Теорія та практика отримання вербальної
інформації у кримінальному процесі України : монографія / Л. Д. Удалова. – К., 2005. – 324 с.
7. Нанівський В., Лешкович Т. Перспективи використання поліграфа у кримінальному судочинстві /
В. Нанівський, Т. Лешкович // Вісник Національної академії прокуратури України. – 2014. – № 1
(34). – С. 33–38. 8. Алесковский С. Методика израильских полиграфологов и современные
украинские реали / С.Алесковский / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://polygraph.ua/ru/
assotsiatsiya/stati/188-metodika-izrailskikh-poligrafologov-art-all-relevant-technique. 9. Інструкція про
призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичні
рекомендації з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень
(затверджені Наказом Мінюсту від 8 жовтня 1998 року № 53/5. [Електронний ресурс]. – Режим
доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0705-98/page. 10. Мотлях І. О. Психофізіологічна
експертиза з використанням поліграфа як можливе джерело доказів / І.О. Мотлях.// Репозитарій
Національного авіаційного університету. Наукові статті – 2013. – С. 117–121. [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/12585. 11. Дубягина О. П.
Опознание в практике розыска человека и раскрытия преступлений (научно-методические
аспекты) [Текст] / О. П. Дубягина, Ю. П. Дубягин, С. Г. Логинов. – М.: Юрлитинформ, 2006. –
С. 169–172. 12. Лешкович Т.А. Форми використання поліграфа у кримінальному провадженні /
Т. А. Лешкович // Науковий вісник Міжнародного гуманітраного університету. Сер.:
Юриспруденція. – 2013. – № 6-1. – том 2. – С. 192–195. 13. Мотлях О. І. Нормативно-правове
регулювання використання поліграфа правоохоронними органами зарубіжних країн / О. І. Мотлях //
Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації професійних спілок України. Серія “Право та
державне управління”. – 2011. – № 4. – С. 169–173. 14. Весельський В. К. Сучасні проблеми допиту
(процесуальні, організаційні, тактичні аспекти) / В. К. Весельський. – К.: НАВСУ-НВТ “Правник”,
1999. – 126 с. 15. Карпов Н. Исчерпаны ли возможности нетрадиционных средств и методов /
Н. Карпов // Закон и жизнь. – 2004. – № 11. – С. 17–22. 16. Клевцов О. Можливості використання
гіпнозу в оперативно-слідчій практиці право охоронних органів / О. Клевцов // Право України. –
1998. – № 7. – С. 63–68.