Порівняльно-правовий аналіз злочинів проти національної безпеки в кримінальних кодексах України та Польщі

2021;
: 102-107

Baran A., Sydii O. "Comparative and legal analysis of crimes against national security in the criminal codes of Ukraine and Poland"
https://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/number-432-2021/compa...

1
Центр регіональних геологічних досліджень ДП “Українська геологічна компанія”
2
Навчально-науковий інститут права, психології та інноваційної освіти Національного університету «Львівська політехніка» студентка бакалаврату

У статті подано комплексний  порівняльно-правовий аналіз злочинів проти національної безпеки згідно з кримінальними кодексами України та Польщі. Авторами проаналізовано спільні підходи законодавця обох країн до криміналізації суспільно небезпечних діянь у відповідній сфері, відмінності у цих підходах. Автори на основі аналізу чинного кримінального кодексу Республіки Польща пропонують ряд нових норм для особливої частини українського кримінального закону. Зокрема, автор пропонує доповнити ст. 114 шпигунство Кримінального кодексу України кваліфікованими складами злочину за прикладом ч. 2 та ч. 3 ст. 130 кримінального кодексу Республіки Польща. Автори вбачають доцільним окремо криміналізувати посягання на життя та інші злочинні діяння проти Президента України за прикладом відповідних норм в особливій частині кримінального кодексу Республіка Польща. Пропозиції авторів мають особливу актуальність в умовах російської гібридної агресії та наявності потреби реального вдосконалення кримінально-правової охорони демократичного конституційного ладу та суверенітету України.

Захист демократичного конституційного ладу, територіальної цілісності та суверенітету є пріоритетними завданнями для будь-якої сучасної держави.  Одним з елементів виконання відповідного завдання є наявність спеціальних норм особливої частини кримінального закону, які встановлюють кримінальну відповідальність за вчинення дінь спрямованих проти національної безпеки держави. У цьому контексті цікавим є порівняння відповідних норм особливих частин кримінальних кодексів України та Польщі. Таке порівняння має праксеологічне значення з наступних причин: 1) подібність національних правових систем обох країн;  2) наявність досить схожих загроз для національної безпеки обох країн.

1. Zakon Ukrainy «Pro natsionalnu bezpeku Ukrainy» URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19. (1.09.2021). 2. Bantyshev O. F., Shamara O. V.Kryminalna vidpovidalnist za zlochyny proty osnov natsionalnoi bezpeky Ukrainy (problemy kvalifikatsii): monohrafiia [3-e vyd., pererob. ta dop.]. Luhansk: TOV «Virtualna realnist», 2014. 240 s. 3. Matviichuk V. K. Zlochyny proty osnov natsionalnoi bezpeky: poniattia ta zahalna kharakterystyka. Kyiv: Yurydychna nauka. 2013.Vyp.9.S. 80-87. https://doi.org/10.15407/scin9.01.080 4. Criminal Code of Ukraine. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text (access date 20.09.2021). 5. Criminal Code of the Republic of Poland. URL: http://kodeks-karny.org/ (16.09.2021). 6. Konstytutsiya Polʹshchi. URL: https://wipolex.wipo.int/en/text/194982 ( data zvernennya (16.09.2021). 97 / 5000. 7. I. Mejdych. "Vyznachennia ta kryminalno-pravova okhorona sluzhbovoi Informatsii v zakonodavstvi krain nato ta yes". Kelm (knowledge, education, Law, and management) 4:172-183. 8. Konstytutsiia Ukrainy. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96- %D0%B2%D1%80#Text ( data zvernennia 16.09.2021)