Some questions formation of the institute of administrative services in Ukraine bylaw level

Authors: 

V. Bilous, A. Bukhanevich

In the article investigate the periods regulatory institution of administrative services at the law level. Studied the ratio of the terms “administrative services”, “public service” and “management service”. Separately, the notion of the term “service” in private relations.

Україна 2020: стратегія національної модернізації [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://www.google.com.ua/url?url=http://old.radakmu.org.ua/file/Strategy....
Демський Е. Ф. Адміністративні послуги та їх юридична природа / Е. Ф. Демський // Юридична Україна. – 2010. – № 1 (1). – С. 79-86.
Легеза Є.О. Характеристика адміністративних послуг, що надаються міліцією громадської безпеки / Є.О. Легеза // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://radnuk.info/pidrychnuku/admin-pravo/493-stetsenko/21477-2012-06-2...
Адміністративна процедура та адміністративні послуги. Зарубіжний досвід і пропозиції для України / автор-упорядник В. П. Тимощук. – К.: Факт, 2003. – 496 с.
Тимощук В. Адміністративні послуги: Посібник / [В. Тимощук]; Швейцарсько-український проект “Підтримка децентралізації в Україні – DESPRO”. – К.: ТОВ “Софія-A”. – 2012. – 104 с.
Про заходи щодо впровадження Концепції адміністративної реформи в Україні: Указ Президента України від 22 липня 1998 року № 810/98 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/810/98.
Коліушко І. Б. Виконавча влада та проблеми адміністративної реформи в Україні: Моногр. / І. Б. Коліушко. – К.: Факт, 2002. – 260 с.
Про оподаткування прибутку підприємств: Закон України від 28 грудня 1994 року № 334/94-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 4. – Ст. 28.
Державне управління: проблеми адміністративно-правової теорії та практики / За заг. ред. В. Б. Авер’янова. – К.: Факт, 2003. – 384 с.
Авер’янов В. До питання про поняття так званих “управлінських послуг” / В. Б. Авер’янов // Право України. – 2002. – № 6. – С. 125–127.
Адміністративна реформа для людини: науково-практичний нарис / І. Б. Коліушко, В. Б. Авер’янов, В. П. Тимощук, Р. О. Куйбіда, І. П. Голосніченко. – К.: Факт, 2001. – 72 с.
Адміністративна реформа – історія, очікування та перспективи / Упорядник В. Тимощук. – К.: Факт, 2002. – 100 с.
Писаренко Г. М. Адміністративні послуги в Україні: організаційно-правові аспекти: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07 / Г. М. Писаренко. – Одеса, 2006. – 196 с.
Про Основні напрями конкурентної політики на 2002-2004 роки: Указ Президента України від 19 листопада 2001 року № 1097/ 2001 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1097/2001
Про затвердження Програми розвитку державної служби на 2005-2010 роки: Постанова Кабінету Міністрів України від 8 червня 2004 року № 746 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/746-2004-п.
Про порядок використання коштів, отриманих органами державної влади від надання ними послуг відповідно до законодавства, та її розміри: Постанова Кабінету Міністрів України від 25 червня 2001 року № 702 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/702-2001-п.
Про затвердження переліку груп власних надходжень бюджетних установ, вимог щодо їх утворення та напрямів використання: Постанова Кабінету Міністрів України від 17 травня 2002 року № 659 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/659-2002-п.
Про затвердження переліку груп власних надходжень бюджетних установ, вимог щодо їх утворення та напрямів використання: Постанова Кабінету Міністрів України від 17 травня 2002 року № 659 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/659-2002-п.