Administrative-legal regulation of standardization – is an important direction of improving the defense of Ukraine

Автори: 
Serhiy Yesimov, V. Dutuyk

The article deals with the problem of administrative and legal regulation of standardization, an important direction of increasing the country's defense. From the standpoint of administrative and information law deals with theoretical aspects of adaptation
of national legislation on standardization in the conditions of association of Ukraine and the European Union.

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 25.05.1992 № 269 «Про організацію роботи, спрямовану на створення державних систем стандартизації, метрології та сертифікації» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/269-92-%D0%BF 2. Про стандартизацію: Закон України від 05.06.2014 № 1315-VII // Відомості Верховної Ради. – 2014. – № 31. – Ст. 1058. 3. Луценко Д. Нове законодавство України у сфері технічного регулювання та його перспективи в контексті Угоди про асоціацію з ЄС / Д. Луценко // Програма підтримки галузевої політики «Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар’єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом». – 2015. – 12 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://knteu.kiev.ua/file/MTc=/8a1ff44881af4941f4db96e3c343e6e9.pdf 4. Філіпова Т. Л. Захист економічної конкуренції як об’єкт адміністративно-правового регулювання / Т. Л. Філіпова // Наук. вісник Херсонського держ. ун-ту. – 2014. – Вип. 1. – Том. 2. – С. 251–261. 5. Корчак Н. М. Межі державно-правового втручання в процеси конкуренції: критерій визначення / Н. М. Корчак // Вісник Запорізького нац. ун-ту. – 2015. – № 1 (ІІ). – С. 158–165 6. Радченко В. В. Забезпечення
конкурентоспроможності національної економіки: стратегії, реалії, проблеми імплементації в умовах євроінтеграції / В. В. Радченко // Конкурентоспроможність національної економіки: Матеріали ХV Міжнарод. наук.-практ. конф. (м. Київ, 26–27 березня 2015 р.). – К.: КНУ ім. Т. Шевченка, 2015. – С. 118–124. 7. Остапенко О. І. Стандартизація, якість продукції,
метрологія, сертифікація в системі адміністративного права: навч. посіб. / О. І. Остапенко, Л. І. Сопільник. – Львів: Льв. ун-т бізнесу та права, 2011. – 124 с. 8. Орєхов С. М. Адміністративно- правове регулювання в галузі стандартизації, якості продукції, метрології і сертифікації: автореф. дис. … канд.. юрид. наук: спец. 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право / С. М. Орєхов. – К., 2011. – 20 с. 9. Miotti Н. The economic impact of standardization technological change, standards growth in France / H. Miotti ; Marketing and Innovation Department – AFNOR Group June, 2009. – 35 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.sis.se/pdf/economic_impact_of_standardization_france.pdf 10. Беленец Е.В. Влияние стандартизации на экономику Украины / Беленец Е. В. / ДонНТУ. – Донецк. – 2013. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: ea.donntu.org:8080/jspui/.../41_Беленец.docx 11. Указ Президента України від 26.05.2015 № 287/2015 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 6 травня 2015 року «Про Стратегію національної безпеки України» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/287/2015 12. Ковалів М. В. Державно-правовий механізм забезпечення національної безпеки / М. В. Ковалів, В. О. Іваха // Наук. вісник Льв. держ. ун-ту внутр. справ. – 2015. – № 4. – С. 162–169. 13. ДСТУ ISO/IEC 15408-1:201 «Інформаційні технології. Методи захисту. Критерії оцінювання ІТ-безпеки» / Ін-т кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН України // Сайт відділу автоматизації програмування [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://dep145.org.ua/uk 14. Указ Президента України від 12.02.2016 № 45/2016 «Про затвердження Річної національної програми співробітництва Україна – НАТО на 2016 рік». [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/45/2016/page

Vìsn. Nac. unìv. “Lʹvìv. polìteh.”, Ser.: Ûrid. nauki, 2016; 845(10): 61–67