Особливості проектування системи тестування знань на основі технології клієнт/сервер

2011;
: cc. 47 - 51
Authors: 

Т. Басюк

Національний університет «Львівська політехніка», кафедра інформаційних систем та мереж

Проаналізовано основні аспекти побудови засобів тестування знань користувачів та наведено особливості проектування системи тестування знань на основі технології клієнт/сервер.

The article analyzes the main aspects of construction and testing of knowledge of users are testing the design features of knowledge-based technology client / server.

  1. Басюк Т.М. Європейські освітні стандарти з підготовки ІТ-фахівців / Т.М. Басюк, Н.О. Думанський // Проблеми освіти: Наук.збірник. – К.: Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОН України, 2009. – Вип. 60. – С.66–71.
  2. Басюк Т.М. Побудова інтелектуальної системи тестування знань / Т.М. Басюк // Тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми інформаційних технологій, економіки та права». – 2011. – С. 25–26.
  3. Веретенников М. В. Автоматизация проверки знаний и навыков студентов в области прикладной математики и информатики. – СПб.: БХВ, 2003. – 804 с.
  4. Буров Є. Комп’ютерні мережі. – Львів: Магнолія-плюс, 2006. – 262 с.
  5. Таненбаум Э.С. Компьютерные сети. – СПб.: Питер, 2003. – 992 с.
  6. Грабер М. SQL. – М.: Мир, 2003. – 752 с.
  7. Галузинський Г.П., Гордієнко І.В. Сучасні технологічні засоби обробки інформації: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 1998. – 224 с.
  8. Архангельский А.Я. Приемы программирования в C++ на основе VCL. – М.: Бином, 2006. – 944 с.