база знань

Онтологічний підхід до побудови інтелектуальної системи підтримки прийняття рішень управління Сухопутними військами

Розглянуто побудову системи прийняття рішень управління Сухопутними військами з використанням онтологічного підходу. Описано побудову сховищ даних такої системи, ядром якої є онтологія.

In the paper considers the construction of the system of decision-making control of the Army Ontology-based. We describe the construction of repositories of such a system, the core of which is the ontology.

Постановка задачі оцінювання новизни онтологічних знань інтелектуальних систем

Розглянуто формалізацію процесу оцінювання новизни онтологічних знань з метою побудови ефективних процедур розв’язування задач інтелектуальною системою.

In the paper the formalization of the evaluation process innovation ontological knowledge to build effective procedures for solving problems of intelligent systems.

Принципи побудови системи аналізу та просування інтернет-ресурсів

Проаналізовано основні принципи побудови системи аналізу та просування інтернет- ресурсів, наведено дерево цілей, контекстну діаграму та сформульовано висновки щодо можливості її проектування із використанням сучасних технологій програмування.

The article analyzes the basic principles of system analysis and promotion of online resources are tree purposes konteksnu chart and formulate conclusions on the possibility of designing using modern programming technologies.

Особливості проектування системи тестування знань на основі технології клієнт/сервер

Проаналізовано основні аспекти побудови засобів тестування знань користувачів та наведено особливості проектування системи тестування знань на основі технології клієнт/сервер.

The article analyzes the main aspects of construction and testing of knowledge of users are testing the design features of knowledge-based technology client / server.

Математичне та програмно-алгоритмічне моделювання системи дистанційного навчання осіб з особливими потребами

Розглянуто питання специфіки навчання осіб з особливими потребами. В цьому випадку традиційні навчальні технології замінюються на дистанційні, що зумовлює використання сучасних інтерактивних інформаційних технологій навчання. Вибір оптимального навчального маршруту для осіб з особливими потребами залежить від їх індивідуальних особливостей й вимагає для кожного конкретного випадку розроблення своїх програмних інструментів.

Застосування технологій автоматичного планування для наповнення бази знань медичного профілю

Широке впровадження інтелектуальних систем підтримки прийняття рішень гальмується відсутністю методів і технологій автоматичного наповнення бази знань під час експлуатації таких систем. Особливо гостра ця проблема у медичній галузі. Її вирішення – у площині застосування технологій автоматичного планування.

Особливості Бази Знань Системи Автоматизованої Побудови Логіко-лінгвістичних Моделей Текстових Документів

У статті окреслено проблему пошуку змістовних одиниць у електронних текстових документах та проаналізовано основні недоліки відомих підходів до видобування знань із текстової інформації. Досліджено особливості побудови логіко-лінгвістичних моделей електронних тексто- вих документів, зокрема описано та досліджено особливості баз знань системи автоматизованої побудови логіко-лінгвістичних моделей україномовних текстових документів. Запропоновано схему формалізації текстової інформації на основі побудови логіко-лінгвістичної моделі електронного текстового документа.

Ігровий метод кластеризації онтологій

Розглянуто актуальну проблему кластеризації онтологій для оптимізації операцій
інтелектуального опрацювання даних в умовах невизначеності, зумовленої неточністю
або неповнотою даних про предметну область. Кластеризація онтологій – це процес
автоматичного розділення множини онтологій на групи (кластери) на основі ступеня
їхньої подібності. Для розв’язування задачі кластеризації необхідно задати міри
близькості онтологій, вибрати або розробити алгоритм кластеризації та виконати
змістовну інтерпретацію результатів кластеризації.

Структура системи порівняльного аналізу електронних текстових документів за змістом

Проаналізовано схему функціонування сервісів для визначення унікальності електронних текстових документів, розглянуто їхні основні характеристики під час перевірки на оригінальність наукової статті. Наведено структуру системи порівняльного аналізу електронних текстових документів за змістом, описано принцип функціонування кожної з її основних компонент.

Методи опрацювання контексту в інтелектуальних системах

Для управління процесом набуття знань та ефективного їх використання в інтелектуальних системах використовують контекстозалежні методи. Проана¬лізовано різні визначення контексту та узагальнено його властивості для системи з агентом, що приймає рішення. Наведено порівняння формальних моделей подання та опрацювання контекстозалежних даних, а також методів логічного виведення та розумування в інтелектуальних системах, що враховують контекст. Проаналізовано використання контексту в системах із ситуаційною обізнаністю.