база знань

Застосування технологій автоматичного планування для наповнення бази знань медичного профілю

Широке впровадження інтелектуальних систем підтримки прийняття рішень гальмується відсутністю методів і технологій автоматичного наповнення бази знань під час експлуатації таких систем. Особливо гостра ця проблема у медичній галузі. Її вирішення – у площині застосування технологій автоматичного планування.

Особливості Бази Знань Системи Автоматизованої Побудови Логіко-лінгвістичних Моделей Текстових Документів

У статті окреслено проблему пошуку змістовних одиниць у електронних текстових документах та проаналізовано основні недоліки відомих підходів до видобування знань із текстової інформації. Досліджено особливості побудови логіко-лінгвістичних моделей електронних тексто- вих документів, зокрема описано та досліджено особливості баз знань системи автоматизованої побудови логіко-лінгвістичних моделей україномовних текстових документів. Запропоновано схему формалізації текстової інформації на основі побудови логіко-лінгвістичної моделі електронного текстового документа.

Ігровий метод кластеризації онтологій

Розглянуто актуальну проблему кластеризації онтологій для оптимізації операцій
інтелектуального опрацювання даних в умовах невизначеності, зумовленої неточністю
або неповнотою даних про предметну область. Кластеризація онтологій – це процес
автоматичного розділення множини онтологій на групи (кластери) на основі ступеня
їхньої подібності. Для розв’язування задачі кластеризації необхідно задати міри
близькості онтологій, вибрати або розробити алгоритм кластеризації та виконати
змістовну інтерпретацію результатів кластеризації.

Структура системи порівняльного аналізу електронних текстових документів за змістом

Проаналізовано схему функціонування сервісів для визначення унікальності електронних текстових документів, розглянуто їхні основні характеристики під час перевірки на оригінальність наукової статті. Наведено структуру системи порівняльного аналізу електронних текстових документів за змістом, описано принцип функціонування кожної з її основних компонент.

Методи опрацювання контексту в інтелектуальних системах

Для управління процесом набуття знань та ефективного їх використання в інтелектуальних системах використовують контекстозалежні методи. Проана¬лізовано різні визначення контексту та узагальнено його властивості для системи з агентом, що приймає рішення. Наведено порівняння формальних моделей подання та опрацювання контекстозалежних даних, а також методів логічного виведення та розумування в інтелектуальних системах, що враховують контекст. Проаналізовано використання контексту в системах із ситуаційною обізнаністю.

Метод побудови інтелектуальних агентів на основі адаптивних онтологій

Розглянуто метод побудови інтелектуальних агентів з використанням онтологічного підходу. Здійснено класифікацію таких агентів з погляду їх функціонування на основі онтологій. Розроблено математичне забезпечення функціонування інтелектуальних агентів, яке ґрунтується на адаптивних онтологіях. Модель адаптивної онтології визначено як розвиток класичної моделі онтології додаванням ваг важливості понять та відношень, які зберігаються в онтології.

Використання технологій експертних систем для створення інтелектуальної системи управління правами доступу до інформаційних ресурсів

In this paper integration of RBAC (Role-based access control) mechanism with an expert system technology for building modern intellectual access control systems is presented. As a result, intellectual access control system is created which if compared to existing systems proposes additionally some automation based on rules in knowledge base and self-teaching.

Застосування онтологічних моделей для побудови програмних систем

In this paper mathematical formalization for software system based on ontological models is proposed. Formalization is built using algebraic types system approach. Developed formal representation of models and modeling system.

Формальна модель подання знань у системі онтологічного моделювання задач

In this paper we propose a formalization of ontology-based task execution modeling system. It is built using approach of algebraic systems theory. We show that proposed algebraic system is based on multiple domains, which can be used for ontological models representation and knowledge elucidation, storage and processing

Підхід до автоматичної побудови функцій інтерпретації під час навчання онтологій

In the paper the approach to automated construction of interpretation functions (axioms) of concepts and relations of the domain ontology during its training are considered. The method of recognizing the semantics of natural language texts and its representation in the form of descriptive logic.