Оптимізація моделі перешкод на шляху реалізації екологічної конституції Землі

2012;
: cc. 125 - 132
Authors: 

1В. Сеньківський, 2Е. Семенюк, 2Т. Олянишен, 1О. Мельников

1Українська академія друкарства,
2Національний лісотехнічний університет України

На основі аналізу ієрархічної моделі перешкод на шляху реалізації Екологічної конституції Землі синтезовано вектор пріоритетів матриці попарних порівнянь, головне власне значення якого слугує критерієм оптимізації вихідної моделі.

Due to the hierarchical models analysis of the World Environmental Constitution realization obstacles, the vector of pairwise comparisons priorities matrix was synthesized with the main eigenvalue as an original model optimization criteria.

 1. Екологічна конституція Землі: [у 2-х чч.] / за ред. Ю. Ю. Туниці. — Ч. 2. Методологічні засади. — Львів: РВВ Нац. лісотехн. ун-та України, 2011. — 440 с.
 2. Туниця Ю. Ю. Фактори глобалізації і стратегія сталого розвитку / Ю. Ю. Туниця, Е. П. Семенюк, Т. Ю. Туниця // Вісник Національної академії наук України. — 2004. — № 7. — С. 3–14.
 3. Туниця Ю. Ю. Діалектика глобалізації в контексті екологічного імперативу / Ю. Ю. Туниця, Е. П. Семенюк, Т. Ю. Туниця // Вісник Національної академії наук України. — 2008. — № 2. — С. 8–24.
 4. Туниця Ю. Ю. Методологічні основи Екологічної конституції Землі / Ю. Ю. Туниця, Е. П. Семенюк, Т. Ю. Туниця // Вісник Національної академії наук України. — 2010. — № 5. — С. 7–15.
 5. Семенюк Е. П. Екологічна конституція Землі: ідея, концепція, перешкоди / Е. П. Семенюк, Т. В. Олянишен, В. М. Сеньківський, О. В. Мельников // Полігр. та вид. справа. — 2011. — № 3 (55). — С. 191–198.
 6. Семенюк Е. П. Перешкоди на шляху реалізації Екологічної Конституції Землі: модель та ієрархія / Е. П. Семенюк, Т. В. Олянишен, В. М. Сеньківський, О. В. Мельников // Полігр. та вид. справа. — 2011. — № 4 (56). — С. 173–182.
 7. Семенюк Е. П. Екологічна економіка: методологічна специфіка та зв’язки з філософією / Е. П. Семенюк // Філософські пошуки. — 2008. — Вип. ХХVIII. Сучасні аспекти співвідношення філософії і науки. — C. 163–171.
 8. Семенюк Е. П. Екологічна Конституція Землі: надія на завтрашній день планети / Е. П. Семенюк // Філософські пошуки. — 2010. — Вип. XXXII. Філософія і наука за умов формування інформаційного суспільства. — С. 20–28.
 9. Семенюк Е. П. Екологічна філософія як закономірний результат історії людства / Е. П. Семенюк // Філософські пошуки. — 2009. — Вип. XXXI. Філософія. Історія. Культура. — С. 12–21. — (До 165-ої річниці «Львів. політехн.»).
 10. Семенюк Е. П. Філософські засади сталого розвитку / Е. П. Семенюк. — Львів: Афіша, 2002. — 200 с.
 11. Семенюк Э. П. Концепция Экологической Конституции Земли и информатика / Э. П. Семенюк // Науч.-техн. информ. — 2011. — № 1. — С. 1–12. — (Сер. 1. Организация и методика информ. работы).
 12. Semenyuk E. P. The Concept of the World Environmental Constitution and Information Science / E. P. Semenyuk // Scientific and Technical Information Processing. — 2011. — Vol. 38. — № 1. — P.1–12.
 13. Семенюк Э. П. Глобальные изменения климата; серьезный вызов эпохи / Э. П. Семенюк, Т. Н. Цырдя, А. Д. Урсул // Bioetica, Filosofia, Economia si Medicina in strategia de asigurare a securitatii umane. Materialele Conferintei a XV-a Stiintifice Internationale, 14 aprilie 2010. — Chisinau, 2010. — P. 148–153.
 14. Семенюк Э. П. Концепция Экологической Конституции Земли: синтез науки и политики / Э. П. Семенюк, Т. Н. Цырдя, А. Д. Урсул // Bioetica, Filosofia si Medicina in strategia de asigurare a securitatii umane: сu desfasurarea in cadrul acesteia a mesei rotunde «Fundamentele bioetice ale cercetarilor biomedicale si genetice». Materialele Conferintei a XVI-a Stiintifice Internationale, 12-13 noiembrie 2010. — Chisinau, 2010. — Р.145–150.
 15. Лямец В. И. Системный анализ: вступительный курс / В. И. Лямец, А. Д. Тевяшев. — 2-е изд., перераб. и доп. — Х. : ХНУРЕ, 2004. — 448 с.
 16. Саати Т. Принятие решений (метод анализа иерархий): пер. с англ. / Т. Саати. — М.: Радио и связь. 1993. — 278 с.
 17. Сявавко М.С. Інформаційна система «Нечіткий експерт» / М. С. Сявавко. — Львів: вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2007. — 320 с.
 18. Сеньківський В. М. Оптимізація моделей ключових загроз на шляху до економіки знань в Україні / В. М. Сеньківський, А. М. Штангрет, О. В. Мельников // Наук. зап. (Укр. акад. друкарства). — 2011. — № 4 (37). — С. 60– 78.
 19. Ареф’єва О. В. Побудова моделей ключових загроз на шляху до економіки знань в Україні / О. В. Ареф’єва, В. М. Сеньківський, А. М. Штангрет, О. В. Мельников // Наук. зап. (Укр. акад. друкарства). — 2011. — Вип. 2 (35). — С. 52–67.