модель

Розвиток експорту наукомістких послуг як каталізатор інноваційної діяльності

Обґрунтовано актуальність розвитку експорту наукомістких послуг як каталіза- тора інноваційної діяльності. Розглянуто та проаналізовано сутність і структуру науко- містких послуг та наукомістких бізнес-послуг. Уточнено сутність поняття «наукомісткі послуги». На підставі отриманих результатів дослідження побудовано порівневу модель розвитку експорту наукомістких послуг як каталізатора інноваційної діяльності.

Типологія чинників формування моделей кредитно- інвестиційної політики в національній економіці

У статті розглядаються підходи до визначення поняття «кредитно-інвестиційна політика» та чинників впливу на формування моделей кредитно-інвестиційної політики в  національній  економіці.  Автори  здійснили  типологізацію  усіх  чинників  впливу  у 5 груп. Запропоновано додати до існуючих чинників впливу такі: рівень фінансової грамотності та технічної освіченості населення, існування державних та регіональних інвестиційних фондів, рівень довіри населення до державних органів, наявність активно діючих бізнес-ангелів, доступ до кредитних ресурсів, захист інвесторів та інші.

Визначення внутрішньої мотивації при стимулюванні інноваційної діяльності працівників підприємств

Окреслено значення мотивування для розвитку інноваційної діяльності підприємств. Як один із елементів мотиваційної моделі на підприємствах, досліджено сутність категорії внутрішньої мотивації. З метою підвищення рівня управлінських процесів підприємства у сфері інноваційної діяльності, рекомендовано підходи до визначення рівня внутрішньої мотивації працівників підприємств.

Обґрунтування моделі інноваційної діяльності системи органів публічної влади: концептуальні засади

За використання методологічного забезпечення технології прийняття раціонального рішення, системного та системно-діяльнісного підходів обґрунтовано структуру інноваційної діяльності, спрямовану на оновлення ефективності системи органів публічної влади.

VALIDATION AND VERIFICATION OF MEASUREMENT METHODS IN CLINICAL DIAGNOSIS

The article investigates and analyzes the validation and verification of measurement methods in the clinical diagnostic laboratory. The content and features of validation and verification are revealed. Measurement methods are considered in detail. Each direction of validation and verification of measurement methods is analyzed. The difference between validation and verification is substantiated. Measuring systems are increasingly used in the laboratories of the clinical sector. This means that the responsibility for validation lies mainly with the manufacturer.

Динамічні режими синхронного електроприводу з відцентровим гідравлічним навантаженням помпової станції

Проведено аналіз сучасного стану моделювання електроприводу помпових станцій у комплексі з його відцентровим гідравлічним навантаженням. Виявлено, що переважна більшість досліджень зосереджена або на моделюванні та розробленні автоматичних систем керування асинхронного електроприводу помп, або на оптимізації показників роботи станцій в цілому. Крім того, зазвичай лише одна з підсистем помпової станції (чи електроприводного помпового агрегату) моделюється з достатньою деталізацію: або електромагнітна, або гідравлічна.

Forecasting Economic Result of Manipulation Using Game Theory Modeling

Manipulations are taking place widely on various capital, commodity, derivative and other markets. They are reported regularly and sometimes causing significant losses. But it doesn’t mean that the efforts intended to limit this sort of activity are insignificant. Surveillance budgets, as well as applied fines, are impressing. The annual volume of manipulative attempts and the efforts, intended to deter these attempts, are growing exponentially year after year.

Модель паралельної сортувальної нейронної мережі дискретного часу

Представлено модель паралельної сортувальної нейронної мережі дискретного часу. Модель описується системою різницевих і вихідних рівнянь. Мережа відзначається високою швидкодією, довільною скінченною роздільною здатністю вхідних даних і придатна для обробки невідомих вхідних даних зі скінченними значеннями, розміщених у довільному відомому скінченному діапазоні. Мережа характеризується незначною обчислювальною складністю і складністю схемотехнічної реалізації. Наведено результати комп’ютерного моделювання, які ілюструють ефективність мережі.

МОДЕЛІ ТА ЗАСОБИ СИСТЕМИ ЗОСЕРЕДЖЕННЯ УВАГИ ВОДІЇВ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ ДЛЯ МОБІЛЬНИХ ПРИСТРОЇВ

Роз­роб­ле­но сис­те­му для під­ви­щен­ня кон­тро­лю ува­ги во­ді­їв тран­спор­тних за­со­бів. Про­ана­лі­зо­ва­но лі­те­ра­тур­ні дже­ре­ла про на­яв­ні ме­то­ди та сис­те­ми від­сте­жу­ван­ня вто­ми во­дія, які вста­нов­лю­ють на су­час­ні ав­то­мо­бі­лі. На сьогод­ні іс­нує низ­ка спо­со­бів, щоб от­ри­му­ва­ти да­ні про вто­му во­дія, які ба­зу­ють­ся на ін­фор­ма­ції про фі­зі­оло­гіч­ний стан во­ді­їв; за ді­ями, які він ро­бить че­рез рульо­ве ке­ру­ван­ня та ана­лі­зу­ючи фі­зі­оло­гіч­ну ре­ак­цію во­ді­їв.

Математичний опис динаміки системи регулювання положення електродів дсп моделлю у просторі станів

Обґрунтовано доцільність математичного опису динаміки системи регулювання положення електродів дугової сталеплавильної печі моделлю у просторі станів. Складено структурну схему системи автоматичного регулювання положення електродів та отримано математичну модель у просторі змінних стану.