Автоматизована ідентифікація об’єктів регулювання за їх експериментальними імпульсними характеристиками

2013;
: cc. 59 - 68
Authors: 

І. Ковела, О. Вітер, Ю. Яцук

Національний університет «Львівська політехніка», кафедра комп’ютеризованих систем автоматики

Пропонується новий метод отримання передавальних функцій об’єктів регулювання за їх експериментальними імпульсними характеристиками, який полягає у тому, що задача ідентифікації зводиться до математичної задачі апроксимації експериментальних даних аналітичними виразами і розв’язання її за допомогою інформаційних технологій.

A new method of transfer functions regulated objects for their experimental impulse response, which is that the identification problem is reduced to the mathematical problem of approximation of experimental data analytic expressions and solve it by using information technology.

  1. Ротач В.Я. Теория автоматического управления. – М.: Издательский дом МЭИ, 2008. – 396 с.
  2. Денисенко В.В. Компъютерное управление технологическим процессом, экспериментом, оборудованием. – М.: Горячая линия – Телеком, 2009. – 608 с.
  3. Наладка средств автоматизации и автоматических систем регулирования / Под ред. А.С. Клюева. – М.: Энергоатомиздат, 1989. – 368 с.
  4. A. O’Dwyer. Handbook of PI and PID Controller Tuning Rules (2nd Edition), Dublin Inst. Technol., 2006, 545 p.
  5. Кубрак А. І., Жученко А.І., Кваско М.З. Комп’ютерне моделювання та ідентифікація автоматичних систем: навч. посібник. – К.: Політехніка, 2004. – 424 с.
  6. Голінко І.М., Ковриго Ю.М. Аналіз гібридної системи керування за імпульсною характеристикою об’єкта // Наукові вісті НТТУ «КПІ». – 2010. – № 2(49). – С. 30–33.
  7. Ануфриев И.Е., Смирнов А.Б., Смирнова Е.Н. MATLAB 7. – СПб.: БХВ-Петербург, 2005. – 1104 с.
  8. Graphical Analysis 3 [http://www.vernier.com/soft/ga.html («International» page)].
  9. Никулин Е.А. Основы теории автоматического управления. Частотные методы анализа и синтеза систем. – СПб.: БХВ – Петербург, 2004.- 640 с.
  10. Стефани Е.П. и др. Сборник задач по основам автоматического регулирования теплоэнергетических процессов. – М.: Энергия, 1973. – 336 c.