Програмна апроксимація термометричних характеристик діодного сенсора температури в ОС Android

Прийнято: Лютий 23, 2016
Автори:
1
Львівський національний університет ім. Івана Франка, факультет електроніки

Запропонована методика градуювання діодних сенсорів температури, яка базується на комбінації двох узагальнених  методів: сплайн-інтерполяції та апроксимації з використанням ортогональних поліномів Чебишева. Розроблена програма  її реалізації в  ОС  Android. Встановлені вимоги до проведеного градуювання з отриманням в кінцевому результаті термометричної кривої з максимально можливою точністю. Це дає змогу автоматизувати процес отримання інтерполяційної таблиці та оптимізувати процедуру градуювання. Запропонована методика апробована для апроксимації характеристики термодіодного сенсора типу DT-471  фірми Lake Shore.

1. Тeмпературные измерения / Геращенко О. А., Гордов А. И.,Еремина А. К. и др. – К.: Наук. думка, 1989. – 704 с.
2. Шварц Ю.М., Яганов П.А., Дзюба В.Г. Нейросетевая аппроксимация термометрической характеристики диодного сенсора //Технология и конструирование в электрон. аппаратуре. –2005. – № 5. – С. 18–22. 
3. Пізюр Я. В., Попов Б. О. Побудова многочленних ермітово-чебишовських сплайнів третього степеня // Волинський математичний вісник. − 1995. − Вип.2. − С. 129-131. 
4. Монцибович Б. Р., Кpивоpучко Г. Ф., Малачивский П. С. и др. Диалоговый пакет программ для aналитической обработки табличных данных (ППП РАДАН – 2). –Львів: 1988. – 135 c. 
5. Малачiвський П., Андруник В. Рiвномiрне сплайн-наближення // Комп'ютерні технології друкарства. – № 7. – Львів: Українська академія друкарства, 2002. – С. 107–115.
6. Малачівський П. С. Рівномірне наближення з точним відтворенням значень функції та похідної в заданих точках // Доп.НАН України. – 2006. – № 9. – С. 80-85. 
7. http://www.lakeshore.com. 
8. Денисюк В. П., Марченко Б. Г. Сплайны и их приложения в задачах моделирования и обработки измерительных сигналов. – К.: Национальный технический университет Украины "КПИ", 1995. – 246 с. 
9. Иващенко А. Н., Шварц Ю. М. Аппроксимация термометрических характеристик кремниевых диодных сенсоров температуры //Оптоэлектроника и полупроводниковая техника: Межвед. сб. науч. тр. – 2003. –Вып. 38. – С. 61–70.