апроксимація

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ АЛГОРИТМІВ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ЛІНІЇ ЛАЗЕРА ДЛЯ ПРИСТРОЇВ 3D-СКАНУВАННЯ

Проведено порівняльний аналіз алгоритмів визначення та розпізнавання центру лазерної лінії, описано проблематику у цьому напрямі, принцип дії, негативні та позитивні сторони кожного методу. Показано можливості їх застосування за допомогою програмного коду. Тестування алгоритмів проведено із використанням засобів мови Python і бібліотеки OpenCV. Продемонстровано, що якість фінального результату у методі екстремумів значною мірою залежить від якості підібраних параметрів для фільтру Баттерворта.

Автоматизована ідентифікація об’єктів регулювання за їх експериментальними імпульсними характеристиками

Пропонується новий метод отримання передавальних функцій об’єктів регулювання за їх експериментальними імпульсними характеристиками, який полягає у тому, що задача ідентифікації зводиться до математичної задачі апроксимації експериментальних даних аналітичними виразами і розв’язання її за допомогою інформаційних технологій.

Використання генетичних алгоритмів для апроксимації функцій дійсними поліномами

Наведено метод апроксимації функцій поліномами з дійсними степенями, в якому підбір степеня здійснюється за допомогою генетичного алгоритму.

The method of approximation of functions by polynomials with real powers, which is the power of selection with a genetic algorithm.

Програмна апроксимація термометричних характеристик діодного сенсора температури в ОС Android

Запропонована методика градуювання діодних сенсорів температури, яка базується на комбінації двох узагальнених  методів: сплайн-інтерполяції та апроксимації з використанням ортогональних поліномів Чебишева. Розроблена програма  її реалізації в  ОС  Android. Встановлені вимоги до проведеного градуювання з отриманням в кінцевому результаті термометричної кривої з максимально можливою точністю. Це дає змогу автоматизувати процес отримання інтерполяційної таблиці та оптимізувати процедуру градуювання.

Застосування методу генетичного алгоритму для аналізу і синтезу електромеханічних систем

Один із методів вирішення задач аналізу та синтезу електромеханічних систем (ЕМС) є використання підходів штучного інтелекту, а саме методу генетичного алгоритму (ГА). Оригінальність описаного у статті підходу полягає у застосуванні моделей дробового порядку для вирішення такого роду задач. В розроблених алгоритмах процедур аналізу та синтезу ЕМС запропоновано використовувати функцію якості, та, контролюючи результат після кожної ітерації, отримувати бажане значення відхилення результатів.

Ефективні методи апроксимації та прогнозування осідань інженерних споруд

Мета досліджень. Удосконалення методів апроксимації осідань експоненціальною, дрібнораціональною, поліномінальною та синусоїдними функціями з визначенням інтервалів між циклами спостережень. Методика і результати роботи. Розглянуто методи апроксимації та прогнозування осідань контрольних реперів і марок споруд. Особливу увагу звернено на експоненціальну функцію з використанням простого і точного способу визначення коефіцієнта інтенсивності осідання за середніми значеннями самих осідань і часових інтервалів, який дає змогу суттєво зменшити обсяг ітераційних обчислень.

Comparative analysis of algorithms for projected laser line identification and recognition for 3d scanning devices

Проведено порівняльний аналіз алгоритмів визначення та розпізнавання лінії лазер- ного випромінювання, описано принцип дії, негативні і позитивні сторони кожного методу, а також показано можливості їхнього застосування для пристроїв 3D-сканування. Тесту- вання алгоритмів проведено на експериментальній установці з використанням засобів С++ і бібліотеки OpenCV. Показано, що залежно від розмірів зображення та деталізації вхідного зображення слід рекомендувати той чи інший алгоритм

Апроксимація диференціально-інтегрувальних регуляторів дробового порядку передавальними функціями цілого порядку

Стаття присвячена  апроксимації диференціально-інтегрувальних регуляторів дробового порядку передавальними функціями цілого порядку за використання перетворення Оусталоупа. Досліджено  залежність точності практичної апроксимації дробових диференціальної та інтегральної ланок відношенням поліномів цілого порядку від порядку перетворення Оустолоупа. Запропоновано модифікацію методу Оусталоупа, в якій порядок поліному чисельника зменшений на одиницю і вироблені рекомендації щодо практичної реалізації аналогових ПІ-регуляторів дробового порядку.

Апроксимація висот фізичної поверхні Землі двовісним і тривісним еліпсоїдами

Мета. В науках про Землю широкого значення набувають планетарні  задачі. Метою цієї роботи є удосконалення методики та створення оптимального алгоритму для апроксимації поверхні літосфери Землі двовісним і тривісним еліпсоїдами для дослідження динаміки зміни її фігури. Методика. Класичні підходи визначення фігури Землі передбачають визначення еліпсоїда обертання, що найкраще описує поверхню геоїда, або ж квазігеоїда. Такий підхід забезпечує вихідну поверхню відліку для багатьох референцних систем.

Використання многочленів Лежандра для апроксимації одновимірних розподілів густини мас планет та дослідження їх збіжності

Досліджено можливості зображення розподілу кусочно-безперервних функцій, представлених по поліноми Лежандра. Описана практична реалізація цієї методики і методи її поліпшення.