ІДЕНТИФІКАЦІЯ ЗАГРОЗ МОНЕТАРНОЇ СИСТЕМИ ЕКОНОМІЧНІЙ БЕЗПЕЦІ ДЕРЖАВИ

1
Національний університет “Львівська політехніка”
2
Вища банківська школа Університету в Познані, Польща Науковий інститут фінансів та обліку
3
Львівський державний університет внутрішніх справ кафедри фінансів та обліку

Визначено, класифіковано та проаналізовано загрози монетарної системи, що впливають на економічну безпеку держави. Для кращого розуміння проблеми та деталізації загроз автори згрупували загрози монетарної системи за напрямами (сферами) їх виникнення у такі групи: інституційні, грошово-кредитні, банківські та інвестиційні.

Автори детально розглянули та проаналізували виокремлені групи монетарних загроз, оскільки саме вони призводять до порушення економічного безпекового балансу в державі та потребують розроблення системи управління ними з метою протидії їх негативного впливу на економічну систему або локалізації їх дії.

Проведене дослідження дало змогу дійти висновку, що у кожній із виділених груп загроз є активні загрози, які потребують розроблення заходів із їх мінімізації або протидії їм. Однак найбільше активних загроз криється у інституційному середовищі монетарної системи, оскільки більшість з них суб’єктивні та залежить від фаховості посадових осіб, їхньої кваліфікації, бажання змінити ситуацію тощо. 

 1. Карий О.І., Гальків Л.І., Демчишин М.Я. (2016) Банківське кредитування в структурі національної економіки України: параметричне оцінювання і проблеми активування. Актуальні проблеми економіки, № 6 (175). С.314-320.
 2. Миськів Г.В. Гальків Л.І. (2016) Фінансове забезпечення ринку освітніх послуг як чинник розвитку людського потенціалу. Вісник Національного університету «Львівська політехніка»: зб. наук. пр. Серія: Логістика. С.42-47.
 3. Карий О.І., Гальків Л.І., Мойсеєнко І.В. (2017) Ризики втрат людського потенціалу: чинник фінансування освіти та охорони здоров’я. Актуальні проблеми економіки, №1(187) С.223-229.
 4. Виклюк М.І., Гальків Л.І., Когут А.Є. Механізми нейтралізації фінансових ризиків у діяльності сільськогосподарських підприємств. Економіка і управління. № 2. С.110-117.
 5. Авраменко О. О. (2016) Грошово-кредитна політика України в системі забезпечення економічної безпеки держави. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук.  Національний інститут стратегічних досліджень.  Київ. 282 с.
 6. Барановський О.І. (2004) Фінансова безпека в Україні (методологія оцінки та механізми забезпечення). К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 759 с.
 7. Миськів Г.В. (2015) Функціонування та розвиток кредитного ринку України: теорія, методологія, практика : монографія. Львів : «Растр-7», 360 с.
 8. Основні засади грошово-кредитної політики на 2017 р. Національний банк України. Available at:  https://bank.gov.ua/ua/news/all/osnovni-zasadi-groshovo-kreditnoyi-politiki-na-2017-rik-ta-serednostrokovu-perspektivu (дата звернення: 07.09.2020)
 9. Державна служба статистики.  Прямі інвестиції (акціонерний капітал) з регіонів України  в економіці країн світу 2015-2019 рр. Available at: https://ukrstat.org/uk/operativ/operativ2020/zd_inv_new/arh_inv_zd.htm (дата звернення: 03.09.2020)
 10. Вікіпедія. Офшорна зона. 2019 р. Available at:https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%84%D1%88%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0 (дата звернення: 03.09.2020)
 11. Інформаційне агенство Уніан. У МВФ розповіли, скільки коштів заховано в офшорах. 2019р. Available at: https://www.unian.ua/economics/finance/10674243-u-mvf-rozpovili-skilki-koshtiv-zahovano-v-ofshorah.html (дата звернення: 05.09.2020)
 12. Костюнина Г. М., Баронов В. И., Буглай В. Б., Платонова И. Н. (2014) Офшорный бизнес во внешнеэкономической деятельности: учебное пособие. М. : Инфра-М, 352 с.
 13. О.Євстігнєєва, Б.Красовський, Р.Насрідінов. (2019) Скільки Україна втрачає в офшорах. БізнесЦензор..  Available at: https://biz.censor.net/resonance/3110782/sklki_ukrana_vtracha_v_ofshorah (дата звернення: 05.09.2020)
 14. Лебідь О. В., Гаркуша В. О. (2019) Особливості діяльності офшорних зон та їх роль у системі світових фінансових центрів. БІЗНЕСІНФОРМ № 11, С.290-296.
 15. Національний банк України. Департамент статистики та звітності. Оцінка обсягу прямих іноземних інвестицій, в яких контролюючим інвестором є резидент (round tripping). Київ. 2020. – 11 с. Available at: https://bank.gov.ua/ua/file/download?file=FDI_round_tripping_ICL-DFS.pdf (дата звернення: 05.09.2020)