ПРИКЛАДНА ОЦІНКА РИЗИКІВ У СИСТЕМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ У КІБЕРПРОСТОРІ

1
Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра маркетингу і логістики
2
Національний технічний університет “Дніпровська політехніка”, кафедра маркетингу

Здійснено дослідження безпеки соціально-економічних процесів у віртуальному просторі. З’ясовано вплив ключових тенденцій сучасності на формування превентивних та адаптивних механізмів забезпечення інформаційної та кібернетичної безпеки підприємств. До основних зараховано глобалізацію, інформатизацію та індивідуалізацію потреб споживачів, медіатизацію суспільних явищ, детериторіалізацію та універсалізацію соціальних явищ. Викладено авторське бачення моделі забезпечення безпеки в інформаційній віртуальній сфері та співвідношення домінуючих ризиків, загроз та вразливостей соціально-економічного простору України на прикладі ідентифікації та оцінювання ризиків у кіберпросторі в частині безпекового зрізу інформаційних та фінансових потоків. 

1.Бек У. (2000) Общество риска. На пути к другому модерну. / У. Бек. — М.: Прогрес-Традиция. Available at: http://royallib.com/book/bek_ulrih/obshchestvo_riska_na_puti_k_drugomu_modernu.html.

2.Верченко П. І. (2006) Багатокритеріальність і динаміка економічного ризику (моделі та методи). – К. : КНЕУ, 272 p.

3.Вітлінський В.В. (1996) Ризик у менеджменті / В. В. Вітлінський, С .І. Наконечний. − К.: ТОВ «Борисфен-М», 336 p.

4.Глобалізація і сучасний міжнародний процес.- За заг ред. Б. Гуменюка, С. Шергіна.- Київ: Університет Україна.- 2009.- p. 42-45.

5.Івченко І.Ю. (2004)  Економічний ризики: навчальний посібник / І.Ю. Івченко. − Київ: «Центр навчальної літератури», 304 с., p. 21.

6.Інтеграція України в глобальний соціально-економічний простір / [О.Г. Білорус  та  ін.]; НАН України [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2019. – 287 p.

7.Інформаційні операції та безпека суспільства: загрози, протидія, моделювання: монографія / В.П. Горбулін, О.Г. Додонов, Д.В. Ланде. - К.: Інтертехнологія, 2009. - 164 p.

8.Машина Н. І. (2003) Економічний ризик і методи його вимірювання : Навчальний посібник для студ. ВУЗів / Н. І. Машина. – К. : Центр навчальної літератури, 2003.– 188 p.

9. Мур .А. (1998) Руководство по безопастности  бизнеса : практическое пособие по управлению  рисками / А. Мур, К. Хиарнден. -  М. : Филинъ, 328 p.

10.Національний  банк України.  Звіт про  фінансову  стабільність.  Червень 2020 року. — Available at :https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/FSR_2020-H1.pdf?v=4.

11.Некрасов В. IT-галузь України проти "коронакризи": скорочень персоналу та урізання зарплат не буде, поки що //  Економічна  правда. — Available at :https://www.epravda.com.ua/publications/2020/04/6/658983/.

12.Семенютіна Т. В. (2012) Економічні ризики, небезпеки, загрози: сутність та взаємозв’язок / Т. В. Семенютіна // Економічний простір: збірник наук. праць. – Дніпропетровськ: ПДАБА. № 68. – p.106-113..

13.Україна опустилася на 85-те місце в щорічному рейтингу конкурентоспроможності WEF. / Інтерфакс-Україна  — Available at : https://ua.interfax.com.ua/news/economic/617843.html.

14.Україна в міжнародних рейтингах.//  E-Ukraine — Available at : https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/Reports/UN-E-Government....

15. Україна в міжнародних рейтингах // E-Ukraine — Available at : https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/Data/Country-Information/id/180-Ukraine.

16.Україна в міжнародних рейтингах  // E-Ukraine // — Available at : https://opendatabarometer.org/?_year=2017&indicator=ODB&fbclid=IwAR3N3W052by0j_QkJest6gM5bZ2c GDKGtGXV6K7dNPWrc88Qa4bFLf-xvJg.

17.Appadurai A. (1996). Modernity at Large: Cultural Dimensions of Globalization. Minneapolis.

18.Global ICT Development Index – ITU. 2017. — Available at : https://www.itu.int/net4/ITU-D/idi/2017/index.html 

19.Global Open Data Index. Отслеживание состояния открытых государственных данных. Available at : https://index.okfn.org/place/?fbclid=IwAR1jXf7Wo_XqfwW8TT6f2XT9QP5-o0umpV2HSmCsJ3nuZgeYQjkOz_a2Cbo/

20.Puschaver L., Eccles R.G. (1996). Input of the upside: Opportunity in Risk management // PW Rewiew, Dec. p. 25.

21.Robertson R. (1992). Globalization: Social Theory and Global Culture. London.

22.Sklair L. (1991). Sociology of the Global System. Hemel Hempstead.