СУЧАСНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ У СФЕРІ ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ

1
Національний університет "Львівська політехніка"
2
Національний університет "Львівська політехніка"

Досліджено сучасні напрями розвитку підприємств у сфері туризму, серед яких важливі врахування викликів нового тисячоліття, особливостей ресурсовикористання, впровадження електронного бізнесу в туризмі, інвестиційного та інноваційного менеджменту, сучасних концепцій менеджменту. Автори зробили спробу узагальнити сучасні умови розвитку туризму в Україні та фактори впливу на розвиток сучасних туристичних підприємств, обґрунтувати певні заходи, що повинно сприяти покращенню ситуації у туризмі. Проведені дослідження дали змогу запропонувати сучасні напрями та окремі заходи з розвитку підприємств у сфері туризму, які згруповано з позицій держави і регіонів, окремих туристичних організацій та споживачів туристичного продукту. Виокремлено результати впровадження запропонованих інструментів у діяльності підприємств у сфері туризму. Застосування запропонованих напрямів дасть змогу підвищити ефективність діяльності й показники роботи туристичних підприємств та всієї туристичної сфери України. 

1. Про туризм: Закон України від 15.09.1995 № 324/95-ВР. Available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/324/95-вр.

2. Про охорону навколишнього природного середовища: Закон України від 25.06.1991 № 1264-XII. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1264-12.

3. Про стимулювання інвестиційної діяльності у пріоритетних галузях економіки з метою створення нових робочих місць: Закон України від 6.09.2013 № 5205-VI. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5205-17.

4. Стратегія розвитку туризму та курортів на період до 2026 року: схвал. розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16.03.2017 № 168-р. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/168-2017-р.

5. Імплементація Угоди про асоціацію між Україною та ЄС: економічні виклики та можливості: наукова доповідь / за ред. В.М. Гейця та Т.О. Осташко. Київ: Інститут економіки та прогнозування НАН України, 2016. 185 с.

6. Дашкевич Я. (2006) Самоврядування – партії – безпосередня демократія. Розбудова держави. № 1-6. С. 2-5.

7. Петрович Й.М., Бондаренко Ю.Г., Просович О.П. (2019) Інституційне середовище як важлива передумова розвитку рекреаційно-туристичної сфери. Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Проблеми економіки та управління. Вип. 6. № 3. С. 3-15. DOI: https://doi.org/10.23939/semi2019.03.003.

8. Стеченко Д.М. (2009) Науково-методичні основи підвищення ефективності використання природно-рекреаційного потенціалу регіону. Вісник ДІТБ. Сер.: Економіка, організація та управління підприємствами туристичної індустрії та туристичної галузі загалом. № 13. С. 117-125.

9. Федулова Л. (2012) Концептуальна модель інноваційної стратегії України. Економіка і прогнозування. № 1. С. 87-100.

10. Взаємодія учасників інноваційного процесу у ланцюгу вартості : монографія / за ред. Н.І. Чухрай. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. 352 с.

11. Карий О.І. (2009) Інноваційний розвиток міста. Економічні науки. Серія «Регіональна економіка»: збірник наукових праць. С. 129-143.

12. Туристична діяльність в Україні / Державна служба статистики України. Available at: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2019/tyr/tyr_dil/arch_tyr_dil....

13. Туристична діяльність в Україні у 2016 р. / Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2017/bl/05/bl_td2016_pdf.zip.

14. Туристична діяльність в Україні у 2015 р. / Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2016/bl/05/bl_td_15.pdf.zip.

15. Колективні засоби розміщування / Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2013/tur/zr_u.html.

16. Кулиняк І.Я., Копець Г.Р. (2017) Метод аналізу ієрархій як інструмент оцінювання рівня інноваційної активності регіонів Західної України. Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Проблеми економіки та управління. № 873. С. 60-71.

17. Яковлєва-Мельник Н.Г. (2019) Іноземний інноваційний капітал як фактор розвитку економіки України. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Проблеми економіки та управління. Вип. 7, № 4(2). С. 75-80. DOI: http://doi.org/10.23939/semi2019.04.075.

18. Корчинська О.О. (2019) Управління соціально-економічним розвитком об’єднаних територіальних громад. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Проблеми економіки та управління. Вип. 7, № 4. С. 81-88. DOI: https://doi.org/10.23939/semi2019.04.081.

19. Чухрай Н.І. (2011) Розроблення та доставка «інтегрованих рішень для споживачів». Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Проблеми економіки та управління. № 698. С. 329-338.

20. Kopets H. (2004). Application of modern concepts to improving resource management at cellular communication companies. Proceeding of the International Conference TCSET’2004. Ukraine, Lviv-Slavsko, January, 2004. DOI: https://doi.org/10.1109/TCSET.2004.242979.

21. Копець Г.Р., Кулиняк І.Я., Дзюрах Ю.М.,(2019) Теоретичні аспекти розвитку туристичних підприємств із застосуванням сучасних концепцій менеджменту при роботі з персоналом. Modern Economics. 2019. № 16. С. 27-33. DOI: https://doi.org/10.31521/modecon.V16(2019)-04.