ДІЛОВИЙ ТУРИЗМ ЯК ПЕРСПЕКТИВНИЙ НАПРЯМ ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

1
Національний університет "Львівська політехніка"
2
Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра менеджменту організацій

Розкрито зміст поняття “діловий туризм” та удосконалено класифікацію ділового туризму за визначеними напрямами. Визначено основні групи учасників у сфері ділового туризму та виділено найдинамічніший сегмент ринку ділових подорожей. Проаналізовано розподіл іноземних туристів, обслугованих туроператорами та турагентами в Україні, за видами туризму. Визначено потенціал для розвитку ділового туризму в окремих регіонах. Зазначено ключові перешкоди розвитку ділового туристичного бізнесу в Україні та запропоновано основні завдання щодо їх подолання. 

1. Прокопишин-Рашкевич Л. М., Шадурська Б. О., Петрович Й. М. (2020). Індустрія туризму в Україні: перспективні напрями та виклики сучасності. Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія “Проблеми економіки та управління”, Т. 4, № 1, С. 72–82.

2. Прокопишин-Рашкевич Л. М., Назаренко А. В. (2021). Перспективи розвитку туристичного бізнесу в Україні. Матеріали IІI Міжнародної науково-практичної конференції “Актуальні питання розвитку сучасної науки та освіти” (Частина 1), м. Львів, 16–17 січня 2021 р. Львів: Львівський науковий форум, С. 63–62.

3. Бондаренко Ю. Г., Кулиняк І. Я., Страхорчук К.О. (2016). Зарубіжний досвід функціонування туристичних кластерів. Економіка та суспільство: електронне наукове фахове видання. Мукачево: Мукачівський держ. університет, Вип. 5, С. 31–37. Available at: http://www.economyandsociety.in.ua/ journal/5_ukr/6.pdf.

4. Копець Г. Р., Кулиняк І. Я., Дзюрах Ю. М. (2019). Теоретичні аспекти розвитку туристичних підприємств із застосуванням сучасних концепцій менеджменту при роботі з персоналом. Modern Economics, № 16, С. 27–33.

5. Гальків Л. І., Галаз Л. В., Денбіцка Й. (2019). Теоретичні засади та інституційне середовище розвитку медичного туризму в системі чинників попередження втрат людського капіталу. Вісник Нац. ун-ту “Львівська політехніка”. Серія “Проблеми економіки та управління”, Вип. 4, С. 24–33.

6. Дубодєлова А. В., Кулиняк І. Я. Тенденції розвитку ресторанного господарства Львівщини. Актуальні проблеми економіки, № 10, С. 198–208. 

7. Мальська М. П., Антонюк Н. В., Ганич Н. М. (2008). Міжнародний туризм і сфера послуг: підручник. Київ: Знання, 661 с.

8. Дехтяр Н. А. (2014). Тенденції розвитку світового ринку ділового туризму. Проблеми економіки, № 1, С. 43–51.

9. Нікітенко С. І. (2006). Діловий туризм в Україні: проблеми та перспективи розвитку. Вид. ЧДУ ім. Петра Могили, Т. 52, Вип. 39, С. 139–143.

10. Музичка Є. О. (2018). Стан і тенденції розвитку ділового туризму в Україні. Економiка та держава, № 1, С. 55–60.

11. Подчаха О. Ю. (2009). Індустрія гостинності в країнах Європи. Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції. Сімферополь: ВіТроПринт, 176 с., С. 51–53.

12. Титова Н. В. (2013). Діловий туризм в Україні: основні проблеми розвитку та шляхи їх вирішення. Економіка і менеджмент культури, № 1, C. 67–74.

13. Закон України “Про туризм” від 18 листопада 2003 р. № 1282-IV. Available at: https://zakon.rada. gov.ua/laws/show/1282-15

14. Дзюбленко, І. М. (2014). Зародження та розвиток ділового туризму у світі: історична ретроспектива. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 6: Історичні науки: зб. наук. праць. М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова. Вип. 12, С. 216. Available at: http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/ 123456789/11542/1/Dzyublenko.pdf

15. The Latest Business Travel Trends. Business Travellers Desire. Available at: https://www.revfine.com/ business-travel/

16. Малиновська О. Ю., Третяков О. В. (2012). Розвиток ділового туризму у світі. Географія і туризм, Вип. 18, С. 62–68. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gt_2012_18_12

17. Діловий туризм: особливості та класифікація. Available at https://tourkazka.com

18. Самостроенко Г. М., Чимітдоржиєва О. Г (2014). Зарубежный опыт организации делового туризма. Економiка та держава, № 1, С. 75–80.

19. Сливенко В. А., Єрмакова А. О. (2018). Класичні та сучасні бізнес-стратегії туристичних підприємств. Ефективна економіка, № 11. Available at: http:www.economy.nayka.com.ua.

20. Інформація щодо відвідування України іноземними туристами та виїзду громадян України за кордон (2015–2018 роки). За даними Адміністрації Державної прикордонної служби. Available at: https://www.me.gov.ua/Documents/Download?id=8b7135d9-00d1-4d1f-9877-1611....

21. Інформація щодо відвідування України іноземними туристами та виїзду громадян України за кордон (1 півріччя 2016–2019 рр.). За даними Адміністрації Державної прикордонної служби. Available at: https://www.me.gov.ua/Documents.

22. Туристична діяльність в Україні у 2019 році / Державна служба статистики України. Available at: http://www.ukrstat.gov.ua/