УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ СТІЙКІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА ТА ЙОГО ОСОБЛИВОСТІ У СФЕРІ МАЛОГО РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ

1
Національний університет “Львівська політехніка”
2
Національний університет «Львівська політехніка»
3
Дрогобицький державний педагогічний університет ім. І. Франка

Мета цього дослідження полягає в аналізі теоретичних основ управління фінансовою стійкістю підприємства та їх практичного застосування у сфері малого ресторанного бізнесу, удосконаленні методичних підходів і розробленні рекомендацій щодо формування концепції управління фінансовою стійкістю для подолання істотних проблем в умовах сьогодення.

\Використано методи: індукції, дедукції, теоретичного узагальнення, щоб з’ясувати сутність фінансової стійкості із позицій різних авторів та сформулювати узагальнювальне поняття, яке застосовано для визначення основоположних засад процесу управління фінансовою стійкістю підприємства, його завдань, складових та послідовності їх застосування під час формування концепції управління фінансовою стійкістю сучасного підприємства; спостереження, причиннонаслідкових зв’язків, опису, конкретизації, формалізації – для аналізу проблем вибору методики, на основі якої здійснюється розрахунок основних показників оцінки фінансової стійкості підприємства, а також інтерпретації одержаних даних, які доцільно використовувати для малого підприємства, порядку їх розрахунку та бажаної тенденції зміни, характеристики облікового забезпечення цього процесу; діалектичний, моделювання, узагальнення – для розроблення рекомендацій щодо удосконалення методики та організації управління фінансовою стійкістю підприємства малого ресторанного бізнесу.

Доведено гіпотезу про те, що вдосконалення методики та організації управління фінансовою стійкістю підприємства малого ресторанного бізнесу дає можливість генерувати якісний інформаційний простір і достатні ресурси, щоб забезпечити високий ступінь його фінансової незалежності та стійкий фінансовий стан, за якого показники діяльності будуть покращуватися або не погіршуватися у разі зміни внутрішніх і зовнішніх чинників. Із обґрунтуванням запропоновано реалізувати концепції управління фінансовою стійкістю підприємства, ураховуючи чинник часу в трирівневому вимірі: стратегічному, тактичному та оперативному. Зазначено, що у сучасних умовах підприємці у сфері малого бізнесу потребують освітніх й навчальноконсультативних послуг щодо управління фінансами, зокрема, їх фінансовою стійкістю, а найважливішим і найдоступнішим елементом забезпечення фінансової стійкості підприємства у короткостроковому періоді є його система бюджетування.

Результати цього дослідження становлять інтерес для малих підприємств ресторанного бізнесу, які вирішують питання управління фінансовою стійкістю в умовах карантину, адже карантин та пандемія коронавірусу (COVID-19) спричинили масштабний злам в економіці, змусивши цілі бізнес-структури пристосовуватися до нових, складніших реалій. Крім того, результати можуть допомогти у визначенні слабких сторін сфер маркетингу та фінансів; найпоширеніших причин банкрутства; внутрішніх та зовнішніх чинників, які впливають на фінансову стійкість малого ресторанного бізнесу. Виділено особливості та обґрунтовано основні шляхи подолання можливих проблем управління фінансовою стійкістю малого ресторанного бізнесу.

Це дослідження містить характеристику основних параметрів управління фінансовою стійкістю підприємства за рівнями управління; розкриває характерні риси сучасного малого ресторанного бізнесу та проблеми, які виникають під час управління його фінансовою стійкістю; подано пропозиції щодо забезпечення фінансової стійкості малого підприємства, а саме запропоновано звертати увагу на три основні складові: ефективність використання та примноження власного капіталу; забезпечення платоспроможності регулюванням величини та структури майна й капіталу підприємства; забезпечення ліквідності активів. 

1. Мескон М. X., Альберт М., Хедоури Ф. (1992). Основы менеджмента. 68 с.

2. Друри К. (2005). Производственный и управленческий учет. Москва: ЮНИТИ, 476 с.

3. Крамаренко Г. О. (2003). Фінансовий аналіз і планування. Київ: Центр навчальної літератури, 224 с.

4. Куцик В. І., Борисенко Н. В. (2009) Суть і аналіз фінансово-економічного стану підприємства в сучасних умова. Науковий вісник НЛТУ України: зб. наук.-техн. праць, Вип. 19.13. Львів: РВВ НЛТУ України, С. 274–278.

5. Лахтіонова Л. А. (2001). Фінансовий аналіз суб’єктів господарювання: монографія. Київ: КНЕУ, 387 с.

6. Лісовий А. В., Чуницька І. І. (2010). Аналіз фінансових ресурсів як базис формування фінансового потенціалу. Бізнес-Навігатор, Спецвип. 21, С. 96–101.

7. Мамонтова Н. А. (2001). Фінансова стійкість акціонерних підприємств і методи її забезпечення: автореферат дис.... канд. екон. наук. Київ, 24 с.

8. Мних Є. В. (2003). Економічний аналіз: підручник. Київ: Центр навчальної літератури, 412 с.

9. Партин Г. О., Дідух О. В. (2010). Особливості впливу основних чинників на фінансову стійкість підприємства в умовах фінансово-економічної кризи. Науковий вісник НЛТУ України, Вип. 20.8, С. 275–279.

10. Савицька Г. В. (2007). Економічний аналіз діяльності підприємства: навч. посіб. Київ: Знання, 662 с.

11. Соловйова Н. І. (2004). Основні компоненти фінансової стійкості сільськогосподарських підприємств. Економіка АПК, Ст. 7, С. 81–89.

12. Стрішенець О. (2018). Аналітичний огляд фінансової стійкості підприємства. Економічний часопис Східноєвропейського нац. ун-ту ім. Лесі Українки, № 3, С. 58–65. URL: https://echas.eenu.edu.ua/index.php/ echas/article/view/367/313.

13. Супрун Н. О. (2013). Сутність та зміст поняття управління фінансовою стійкістю підприємства. Управління розвитком, № 16, С. 69–72. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uproz_2013_16_29.

14. Rajnoha, R., Lesníková, P., Korauš, A. (2016). From Financial Measures to Strategic Performance Measurement System and Corporate Sustainability: Empirical Evidence from Slovakia. Economics and Sociology, Vol. 9, No. 4, pp. 134–152. DOI: 10.14254/2071-789X.2016/9-4/8.

15. Мартинюк В. М. (2011). Методологічні принципи управління фінансовою стійкістю підприємств торгівлі. Наука й економіка, № 4, С. 27–33.

16. Шовкопляс Н. В. (2013). Аналіз підходів до визначення сутності поняття “фінансова стійкість підприємства”. Управління розвитком, № 15, С. 147–149.

17. Нагорна І. В. (2016). Облікове забезпечення оцінки фінансової стійкості підприємства. Економіка і суспільство, № 3, С. 534–537.

18. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 25 “Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва”, затверджено наказом Міністерства фінансів України від 25.02.2000 р. № 39. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0161-00#Text.

19. Методичні рекомендації щодо виявлення ознак неплатоспроможності підприємства та ознак дій з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства, затверджені Наказом Міністерства економіки України № 14 від 19.01.2006 р. Available at: http://me.kmu.gov.ua.

20. Семенов Г. А., Ярошевская О. В. (2011). Діагностика фінансово-економічного стану підприємства. Вісник економічної науки України, № 1 (19), С. 136–141. Available at: http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/ 123456789/45786.

21. Абрамова І. М. (2014). Управління запасом фінансової стійкості підприємства. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право, № 2, С. 30–36. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/uazt_2014_2_7.

22. Бондаренко О. С. (2008). Методологічні основи управління оборотними активами підприємств. Інвестиції, № 4, С. 40–44.

23. Плиса В. Й., Приймак І. І. (2009). Стратегія забезпечення фінансової стійкості суб’єктів господарювання в економіці України: [монографія]. Львів: ННВК “АТБ”, 144 с.

24. Малік Л. В., Павлова К.І. Проблеми фінансового планування та бюджетування. Наукові конференції. Available at: http://intkonf.org/malik-lv-pavlova-ki-problemi-finansovogo-planuvannya-...