ДОСЛІДЖЕННЯ ПОВЕДІНКИ СПОЖИВАЧІВ НА РИНКУ ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ В УКРАЇНІ

1
Національний університет «Львівська політехніка», кафедра маркетингу і логістики
2
Національна академія друкарства

Вивчено відмінності між поняттями «екологічно чиста продукція», «екологічно безпечна продукція» та «органічна продукція», і обґрунтовано використання саме останнього терміну. Проведено аналіз стану та динаміки ринку органічної продукції для оцінки перспектив його розвитку в Україні та необхідності регулювання. Виявлено групи загроз його становлення. За результатами вибіркового спостереження встановлено основні мотиви поведінки наявних та потенційних споживачів органічної продукції на ринку та зображено їх профіль. Запропоновано маркетингові інструменти для вирішення актуальних проблем становлення ринку органічної продукції та стимулювання попиту споживачів в Україні.

 1. Багорка М. О. Стан та проблеми розвитку ринку органічної продукції в Україні. Причорноморські економічні студії, 2017. Вип. 14, С. 29-33.
 2. Вдович В. Г., Черкаська І. С. Сучасний стан виробництва органічної продукції в Україні. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія Економіка,аграрний менеджмент, бізнес, 2013. 181(6), С. 408-415.
 3. Волкова І. М. Дослідження поведінки споживачів на ринку органічної продукції. Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки), 2013 №1(2), С. 47-53.
 4. Єрошина Т. В. Екологічно чиста продукція АПК: суть поняття, суспільно-географічні підходи до дослідження. Український географічний журнал, 2012. №2, С. 33-37.
 5. Кобець М. І. Органічне землеробство в контексті сталого розвитку. Проект «Аграрна політика для людського розвитку». Актуальні питання аграрної політики : збірник робіт, 2004. С. 104-132.
 6. Ковальчук С. В., Забурмеха Є. М. Маркетингові цифрові технології у дослідженні споживачів органічної продукції. Маркетинг і цифрові технології, 2017. №1, С. 34-51.
 7. Косар Н. С., Кузьо Н. Є. Дослідження ринку органічних продуктів харчування України та напрями підвищення їх конкурентоспроможності. Ефективна економіка, 2016. №2. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4777
 8. Кучмійов А. В. Екологічний маркетинг у системі еколого-економічного управління. Ефективна економіка, 2011. №11. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2278
 9. Милованов Є. Тенденції розвитку ринку української органічної продукції. Сучасні тенденції виробництва та маркетингу органічної продукції: матеріали науково-практичного семінару (м. Львів, 31 березня 2004 р.). Львів, С. 37-42.
 10. На шляху до зеленої модернізації економіки: модель сталого споживання та виробництва : дов. С. В. Берзіна та ін. Київ : Інститут екологічного управління та збалансованого природокористування, 2017. 138 с.
 11. Про основні принципи та вимоги до органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції: Закон України від 10.07.2018 р. №36. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2496-19#Text
 12. Семенда Д. К., Семенда О. В. Оцінка внутрішнього ринку органічної продукції України та поведінка споживачів на ньому. Молодий вчений, 2019. №11(75), С. 609-614.
 13. Чайка Т. О. Передумови розвитку ринку органічної продукції в Україні. Маркетинг і менеджмент інновацій, 2011. №4, Т.1, С. 233-240.
 14. Шушпанов Д. Г. Соціально-економічні особливості споживання продуктів харчування та їх вплив на стан здоров’я населення України. Актуальні проблеми економіки, 2016. №7, С. 344-36.
 15. Barna, M., Popadynets, N., & Shults, S. Differences in consumer buying behavior in consumer markets of the EU member states and Ukraine. Economic Annals-XXI, 2017. 166(1-2), рр. 26-30. Available at: https://doi.org/10.21003/ea.V166-05
 16. Baydas, A., Yalman, F., & Bayat, M.. Consumer Attitude Towards Organic Food: Determinants of Healthy Behaviour. Marketing and Management of Innovations, 2021. 1, рр. 96-111. Available at: http://doi.org/10.21272/mmi.2021.1-08
 17. National Organic Standard Board Recommendations (National Organic Program USDA). Available at: https://www.ams.usda.gov/rules-regulations/organic/nosb
 18. Olasiuk, H., & Bhardwaj, U. An Exploration of Issues Affecting Consumer Purchase Decisions Towards Eco-friendly Brands. Marketing and Management of Innovations, 2019. 2, рр. 173-184. Available at: https://mmi.fem.sumdu.edu.ua/sites/default/files/15_MMI-02-2019_A270-2019_Olasiuk_0.pdf
 19. Panukhnyk, O., Popadynets, N., & Fedotova, Y. Analysis and modeling of factor determinants of food provision at consumer market of Ukraine. Global Journal of Environmental Science Management, 2019. 5(51), рр. 215-226. Available at: http://dx.doi.org/10.22034/gjesm.2019.05.SI.24
 20. Shults, S., Popadynets, N., Bilyk, I., Teslya, D., Kosar, N., Kapii, O., Kubrak, N. Factor determinants of the consumer market tvelopment. Accounting, 2021. 7(3), рр. 63-572. DOI: 10.5267 / j.ac.2021.1.002 Available at:  http://growingscience.com/beta/ac/4541-factor-determinants-of-the-consum...
 21. Shushpanov, D. G. Socioeconomic features of food consumption and their influence on population health in Ukraine. Actual Problems of Economics,2016.  7(181), рр. 344-356.
 22. The World of Organic Agriculture: Statistic and Emerging Trends 2020. Available at: https://www.fibl.org/fileadmin/documents/shop/5011-organic-world-2020.pdf
 23. Tolok, G. A., & Tolok, Y. V. Environmental protection of quality and safety of foodstuffs. Efektyvna ekonomika, 2020. 6. Retrieved November, 20. Available at: http//www.economy.nayka.com.ua/pdf/6_2018/50.pdf
 24. Wong, S.L., Hsu, C.-C., & Chen, H.-S. To Buy or Not to Buy? Consumer Attitudes and Purchase Intentions for Suboptimal Food. International Journal of Environmental Research and Public Health, 2018. 15(7). Available at: https://doi.org/10.3390/ijerph15071431