КОМПЛЕКСНИЙ АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОБОРОТНОГО КАПІТАЛУ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

1
Національний університет «Львівська політехніка»
2
Національний університет “Львівська політехніка”
3
Агентство розвитку північної Анатолії Універстет Кастамону

Однією із важливих проблем фінансового менеджменту на підприємстві є управління оборотними активами. Політика управління оборотним капіталом підприємства спрямована на забезпечення довгострокової виробничої і ефективної фінансової діяльності підприємства, що досягається через пошук компромісу між ризиком втрати ліквідності та ефективністю роботи. Реалізація такої політики передбачає визначення необхідного рівня оборотних активів та оптимізацію структури джерел їх фінансування.

Розраховано показники, що характеризують оборотність засобів або їх джерел, де насамперед проявляється ділова активність підприємства у фінансовій сфері. Розрахунки проведено за 2018-2020 рр. на матеріалах ПАТ «Укрнафта». Розрахунки в абсолютному виразі доповнено розрахунками відхилень, що дає змогу простежити зміну показників у динаміці. Запропоновано розрахунок інших показників, котрі допомагають оцінити ефективність використання оборотного капіталу досліджуваного підприємства.

Запропоновано трактування розрахованих результатів. Показано, що на тривалість перебування засобів в обороті впливають зовнішні і внутрішні фактори. До зовнішніх факторів належать: сфера діяльності підприємства, галузева належність, масштаби виробництва, економічна ситуація в країні.

Практичне впровадження запропонованих у статті заходів по підвищенню ефективності формування та використання оборотного капіталу дозволить максимально ефективно використовувати власні ресурси для забезпечення стабільної фінансової діяльності підприємства.

 

1. Баранова В. Г., Гоцуляк С. М. (2008). Теоретичні засади управління оборотним капіталом.  Вісник соціально-економічних досліджень. № 30. С. 32-36.

2. Борзенко В. І. (2020). Комплексний підхід до оптимізації оборотного капіталу підприємства. Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Економічні науки. № 1(3). С. 59-63. https://doi.org/10.20998/2519-4461.2020.1.59  

3. Боровик О. А. (2011). Аналіз динаміки оборотних коштів за видами економічної діяльності. Формування ринкових відносин в Україні. № 2. С. 95-99.

4. Ватченко О. Б., Тахмазова І. Б. (2011). Управління оборотним капіталом підприємства.  Економічний простір. № 50. С. 193-200.

5. Григор’єва Т. Ю. (2010). Управління оборотними засобами підприємств. Київ: Либідь. 383 c.

6. Дукаль Г. С. (2009). Управління обіговим капіталом та його вплив на фінансовий стан підприємств. Науковий вісник НЛТУ України. № 19(1). С. 181-184.

7. Зянько В. В., Філатова Н. М. (2012). Шляхи підвищення ефективності управління оборотними коштами підприємств. Економічний простір. № 62. С. 186-193.

8. Камінська І., Ковальчук Н., Демидович А., Дубровський В. (2020). Науково-методичні підходи до аналізу ефективності використання виробничого потенціалу підприємства. Галицький економічний вісник. Том 6. № 67. С. 193–201. https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2020.06.193

9. Кодацький В. П. (2010). Шляхи ефективного управління оборотними активами промислових підприємств. Актуальні проблеми економіки. № 4. С. 271-274.

10. Колодяжна К. А. (2009). Управління оборотними активами і їхня роль в діяльності підприємств. Торгівля і ринок України. Т. 2. С. 76-82.

11. Коробов М. Я. (2010). Фінанси промислового підприємства. Київ: Либідь. 160 с.

12. Косова Т. Д., Роганова Г. О. (2008). Оцінка впливу розміщення оборотних коштів на ліквідність підприємств. Економіка: проблеми теорії та практики : Зб. наук. пр. Вип. 240: В 5 т. Т.II. Дніпропетровськ : ДНУ. С. 493-502.

13. Кошельок Г. В. (2020). Аналіз грошових потоків у системі управління підприємством. Галицький економічний вісник. Том 63. № 2. С. 231-242. https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2020.02.231

14. Кустріч Л. О. (2010). Підвищення рівня управління оборотним капіталом. Вісник Хмельницького національного університету. № 3. С. 103-106.

15. Лиса О. В. (2006). Особливості визначення потреби підприємства в оборотному капіталі. Д.: ДНУ. 603 с.

16. Луців Н. П. (2007). Теоретичні основи формування оборотного капіталу підприємств. Економічні проблеми та перспективи стабілізації економіки України. Актуальні проблеми реформування економіки в регіоні: зб. наук. тр. Інститут економіки промисловості. Донецьк. С. 98-103. 

17. Мних Є. В. (2005). Економічний аналіз. Київ: Центр навчальної літератури. 472 с.

18. Носирєв О. О. Бабіч І. Є., Попова В. О. (2020). Формування механізму управління оборотним капіталом промислового підприємства у кризових умовах господарювання. Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Економічні науки. № 2 (4). С. 93-97. https://doi.org/10.20998/2519-4461.2020.2.93  

19. Пельтек Л. В., Писаренко С. М. (2013). Методологічні аспекти формування системи управління оборотними активами підприємства. Вісник Запорізького національного університету. № 1(5). С. 43-49.

20. Роганова Г. О. (2013). Стратегія фінансування оборотних активів: позиція персоналістів. Економічний часопис XXI. № 3-4 (1). С. 82-85.

21. Талах Т. А., Бондарук Х. В., Хилько О. В. (2020). Напрями удосконалення методики аналізу ефективності використання активів підприємства. Економічні науки: збірник наукових праць Луцького національного технічного університету. Серія «Регіональна економіка». Вип. 17 (67). С. 213-224.

22. Філатова Н. М. (2012). Особливості управління оборотними коштами підприємства в сучасних умовах господарювання. Регіональна науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу, співробітників та студентів університету. Вінниця. С. 43-45.

23. Офіційний сайт компанії ПАТ «Укрнафта». URL: https://www.ukrnafta.com/