ПРОЦЕСИ КАПІТАЛІЗАЦІЇ КОРПОРАЦІЙ ТА ЇХ ВІДОБРАЖЕННЯ У ЗВІТНОСТІ

1
Національний університет "Львівська політехніка"
2
Національний університет «Львівська політехніка»

Розглянуто зміст вартісних критеріїв в управлінні процесами капіталізації корпорацій, зміст формалізованих у фінансовій звітності показників, їхню вартісну спрямованість та розкрито характеристику показників й індикаторів у системах і моделях створеної вартості підприємством. Окреслено можливості інтеграції інструментарію вимірювання вартісних параметрів і традиційних показників фінансової (корпоративної) звітності.

1. Могилова А. Ю. (2015) Управління капіталізацією промислового підприємства, Дис. Доктора екон. наук: спец. 08.00.04 – економіка та управління підприємствами. Інститут економіки промисловості НАН України, 391 с. 2. Замазій О. В. (2016) Формування ціннісноорієнтованого управління промисловими підприємствами, Дис. доктора екон. наук: спец. 08.00.04 – економіка та управління підприємствами. Хмельницький національний університет, 364 с. 3. Мельник Л. М. (2012) Капіталізація машинобудівного підприємства, Автореф. дис. канд. екон. наук: спец. 08.00.04 – економіка та управління підприємствами. Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 24, 4 с. Корягін М. В. (2012) Бухгалтерський облік у системі управління вартістю підприємства: теоретикометодологічні концепції, Монографія. Львів: ЛКА, 389 с. 5. Пилипенко Л. М. (2016) Розвиток концепцій побудови системи публічної звітності корпорацій в умовах постіндустріальної економіки, Монографія. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 336 с. 6. Камінська Т. Г., Царук Н. Г., Ільчак О. В., Гарепко Н. І., Мельник З. Ю., (2015) Активізація кругообороту капіталу: обліковоконтрольний аспект, Монографія. Ніжин: Видавець ПП. Лисенко М. М., 416 с. 7. Матвійчук Л. О. (2011) Формування та оптимізація структури капіталу в системі фінансової безпеки підприємства. Автореф. дис. канд. екон. наук: спец. 08.00.04 – економіка та управління підприємствами. Хмельницький національний університет, 20 с. 8. Журавин С. Г., Немцов В. Н., Лозовая М. В., (2010) Наследование факторов капитализации предприятий черной металургии, Управление риском, № 2. 11–16. 9. Мейер М. В., (2004) Оценка эффективности бизнеса, М.: ООО «Вершина», 272 с. 10. Эванс Ф. Оценка кампании при слияниях и поглощениях: создание стоимости частных компаний. 11. Косінський Р. А. Організаційно-економічний механізм управління капіталом підприємства, Дис. канд. екон. наук: спец. 08.06.01 – економіка, організація і управління підприємствами, Харківський національний економічний університет. 183 с. 12. Серединська І. В. (2014) Формування інтегрованої системи вартісно-орієнтованого управління машинобудівними підприємствами, Автереф. дис. канд. екон. наук: спец. 08.00.04 “Економіка та управління підприємствами”, Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 21 с.