ОСВІТНІ АСПЕКТИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ МІГРАЦІЇ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ УКРАЇНИ: ПРИЧИНИ ТА НАСЛІДКИ

1
Національний університет «Львівська політехніка»
2
Національний університет «Львівська політехніка»

У статті досліджено освітні аспекти інтелектуальної міграції людського капіталу України, встановленні основні причини та визначені ймовірні наслідки. Проаналізовано кількість виданих дозволів на проживання у країнах ЄС, встановлено, що Польща є абсолютним лідером серед країн ЄС-28 за кількістю дозволів на проживання, які були видані українцям. Досліджено мотиви трудових мігрантів та зміну тенденції «виїхати, заробити і повернутися» на тенденцію «виїхати, влаштуватися і залишитися» серед молоді. Проаналізовані обсяги міграції серед молоді, які свідчать про щорічне зростання кількості українських студентів за кордоном, встановлені причини даного явища. Здійснено розрахунок потенційних втрат ВВП країни від еміграції людського капіталу, які гіпотетично можуть становити близько 4 %.

 1. Про схвалення Стратегії державної міграційної політики України на період до 2025 року: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 12.07.2017 № 482-р. Retrieved from:  http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/482-2017-%D1%80#n10
 2. Residence permits - statistics on first permits issued during the year. Retrieved from: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Residence_permits_%E2%80%93_statistics_on_first_permits_issued_during_the_year&oldid=427234%22%20%5Ct%20%22_blank#First_residence_permits_by_citizenship
 3. Residence permits statistics іn the EU-28, by reason, 2019. Retrieved from: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=File:Top_10_countries_whose_citizens_received_first_residence_permits_in_the_EU-28,_by_reason,_2018_(%25).png
 4. Monthly minimum wages - bi-annual data. Retrieved from: https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=earn_mw_cur&lang=en
 5. Середня заробітна плата в Україні з 2010 року (еквівалент EUR – Євро). Retrieved from: https://index.minfin.com.ua/ua/labour/salary/average/eur/
 6. Мостова Ю., Рахманін С. Кровотеча (2015). Чому українці покидають свою країну. Retrieved from: https://dt.ua/internal/krovotecha-chomuukrayinci-pokidayut-svoyu-krayinu-267394_.html.
 7. Марков І. Глобалізація і міграції: теоретичні та методологічні аспекти дослідження соціодинаміки. Народознавчі зошити. № 6. С. 1320-1230. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NaZo_2015_6_8
 8. Inbound internationally mobile students by country of origin. Retrieved from: http://data.uis.unesco.org/Index.aspx?queryid=171#
 9. Українське суспільство: міграційний вимір : нац. доповідь (2018). Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М. В. Птухи НАН України. К. 396 с.
 10. Лібанова Е.М. (2018). Зовнішні трудові міграції українців: масштаби, причини, наслідки. Демографія та соціальна економіка. № 2 (33). С. 24.
 11. Ключковська І., П’ятковська О. (2017). Міграційні настрої студентів в умовах візової лібералізації (опитування студентів НУ «ЛП» та НТУУ «КПІ»). Львів,  30 с. Retrieved from: http://miok.lviv.ua/
 12. П’ятковська О. (2018).Інфраструктурне забезпечення транскордонного ринку праці в сучасних умовах української трудової міграції до Польщі. Транскордонне співробітництво та спільний європейський простір: теорія, практика і нові можливості. Колективна монографія.  Львів- Olsztyn: Національний університет «Львівська політехніка». 160 с. (С. 115-127).
 13. Що більше країна має переказів від заробітчан щодо її ВВП, то біднішою вона є. Retrieved from: https://dt.ua/ECONOMICS/scho-bilshe-krayina-maye-perekaziv-vid-zarobitchan-schodo-yiyi-vvp-to-bidnishoyu-vona-ye-317843_.html
 14. Podra, O., Petryshyn, N., Bayik, O., Bobko, U., & Levkiv H. (2021). The impact of covid-19 pandemic on the volume of labor migration, employment, and remittances. Journal of the Geographical Institute “Jovan Cvijić” SASA. 71(2), 195–202. https://doi.org/10.2298/IJGI2102195P .
 15. Podra, O., Levkiv, H., Koval, G., Petryshyn, N., & Bobko, U. (2020). The impact of migration processes on the economy of Ukraine: trends, reasons, consequences. Journal of the Geographical Institute “Jovan Cvijić” SASA. 2020.   70(2). Р. 171–179. https://doi.org/10.2298/IJGI2002171P.
 16. Podra O., Kurii L., Alkema V., Levkiv H., Dorosh O. (2020). Theoretical aspects of human capital formation through human potential migration redistribution and investment process. Business: Theory and Practice. 21(1). Р. 71-82. https://doi.org/10.3846/btp.2020.11197.
 17. Podra O., Litvin N., Zhyvko Z., Kopytko M., & Kukharska, L. (2020). Innovative development and human capital as determinants of knowledge economy. Business: Theory and Practice. 2020. 21(1). Р. 252-260. https://doi.org/10.3846/btp.2020.11305 https://journals.vgtu.lt/index.php/BTP/article/view/11305#
 18. Малиновська О. А. Трудова міграція населення України: чого чекати в найближчому майбутньому? Retrieved from: http://migraciya.com.ua/news/migrant-workers/ua-labour-migration-ukraine...
 19.  Семів Л.В. (2013). Освітня міграція як фактор розвитку територіальних міграційних систем: національний та європейський аспект. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Вип. 3 (101). С. 244–253.
 20. Бараник З. П., Романенко І. О. (2014). Інтелектуальна міграція як об’єкт статистичного дослідження. Ефективна економіка. № 6. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2014_6_7
 21. Романенко І. (2014). Причини і наслідки інтелектуальної трудової міграції. Актуальні питання фінансово-економічного розвитку держави та регіонів: зб. тез наукових робіт Міжнародної наук.- практ. конференції. С. 113–117.
 22.  Гальків Л. І., Галаз Л. В., Бігус М. М. (2021) Освітня складова людського потенціалу: фінансово-статистичний та працересурсний ракурси. Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія “Проблеми економіки та управління”. № 2. Вип. 5. С. 11-21
 23. Подра О. П., Петришин Н. Я. (2021). Міграційні процеси в Україні: обсяги, причини, наслідки. Економічний аналіз : збірник наукових праць. Т. 31, № 3.