освіта

Причини та форми корупційної взаємодії у сфері освіти

Проблема корупції є важливою для багатьох країн, оскільки саме корупція підриває довіру до уряду, порушує засади верховенства права та законності і веде до соціально-економічної нерівності у державі. Корупційні прояви спостерігаються у різних сферах життя суспільства. Подолання корупції в освітньому середовищі є вкрай актуальною проблемою, оскільки корупція несумісна з основною метою освіти – навчати і спонукати молодь до правильної громадянської позиції, патріотизму, поваги до законів і прав людини.

Захист прав та законних інтересів дітей під час війни в Україні

З’ясовано, що
УДК 340.12
Ігор Коваль
доцент кафедри теорії права та конституціоналізму Навчально-науковий інститут права, психології та інноваційної освіти Національного університету “Львівська політехніка” кандидат юридичних наук, доцент
 ЗАХИСТ ПРАВ ТА ЗАКОННИХ ІНТЕРЕСІВ ДІТЕЙ
ihor.m.koval@lpnu.ua ORCID iD: https://orcid.org/0000-0002-5332-6958
  ПІД ЧАС ВІЙНИ В УКРАЇНІ
  © Коваль І., 2023

Сучасні підходи до підготовки фахівців публічної сфери

Розглянуто проблематику підготовки фахівців публічної сфери в сучасних умовах. Проаналізовано програми співпраці системи освіти України з ЄС, які дають можливість в рамках мобільності студентів майбутнім фахівцям публічної сфери дослідити зарубіжний досвід. Окреслено кроки, які потрібно здійснити освітнім закладам, спрямованим на підготовку фахівців публічної сфери відповідно до вимог сучасного світу. Представлено підходи щодо засто- сування американської та європейської моделей освіти у публічній сфері з метою підготовки кваліфікованих спеціалістів.

Право на освіту: особливості реалізації під час війни в Україні

З’ясовано, що в умовах російської агресії Міністерство освіти і науки України використовує Секторальну робочу групу «Освіта і наука» як майданчик для діалогу з максимально широким колом партнерів та друзів України для формування міжнародної коаліції на підтримку українських освіти і науки. Можна констатувати, що в Україні право на освіту забезпечується максимально як для військового стану з його певними обмеженнями.

IMPLEMENTATION OF THE EUROPEAN GREEN STRATEGY. SYNERGY OF EDUCATIONAL, SCIENTIFIC, MANAGERIAL AND INDUSTRIAL COMPONENTS FOR CLIMATE MANAGEMENT AND CLIMATE CHANGE PREVENTION / CLIMAN ERASMUS+ KA2

The urgent problems related to environmental and climate factors, the solution of which requires the involvement of highly qualified and narrow-profile specialists capable of solving and developing effective measures to minimize the negative effects of global warming, were analyzed. The analysis demonstrates that today in Ukraine, there is an urgent need to train climate management specialists due to the global nature of this problem.

Дуальна освіта при підготовці медичних сестер: міжнародна практика і перспективи реалізації в Україні

Розкрито особливості дуальної форми навчання. Охарактеризовано роль дуальної системи освіти в підвищенні якості медсестринської освіти. Проана- лізовано міжнародний досвід впровадження дуальної освіти при підготовці медичних сестер та виокремлено основні проблеми щодо його ефективної реалізації в Україні. Висвітлено етапи дуальної форми навчання медсестер. Запропоновано розробити програму експерименту із запровадження дуальної освіти у вітчизняну програму підготовки медичних сестер/братів та дослідити вплив дуальної освіти на компетентності медсестер.

ОСВІТНІ АСПЕКТИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ МІГРАЦІЇ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ УКРАЇНИ: ПРИЧИНИ ТА НАСЛІДКИ

У статті досліджено освітні аспекти інтелектуальної міграції людського капіталу України, встановленні основні причини та визначені ймовірні наслідки. Проаналізовано кількість виданих дозволів на проживання у країнах ЄС, встановлено, що Польща є абсолютним лідером серед країн ЄС-28 за кількістю дозволів на проживання, які були видані українцям. Досліджено мотиви трудових мігрантів та зміну тенденції «виїхати, заробити і повернутися» на тенденцію «виїхати, влаштуватися і залишитися» серед молоді.

Науково-методологічна культура як чинник розвитку сфери публічності в Україні

Розглянуто зміст і структуру науково-методологічної культури сфери публічності як засвоєння, розуміння та практичного впровадження її суб'єктами передового досвіду успішної діяльності з модернізації суспільства. Розкрито раціональну й ціннісну складові зазначеної культури та низку її соціально важливих функцій. Обґрунтовано необхідність використання науково-методологічної культури як дієвого чинника протистояння різним формам псевдокультури та забезпечення соціального розвитку.

Теоретико-правові засади організації освітнього процесу в умовах загальноосвітнього комплексу

Розглянуто теоретико-правові засади організації освітнього процесу в умовах загальноосвітнього комплексу. Розкрито сутність освіти та її мету в сучасних умовах розвитку українського суспільства. Проаналізовано нормативно-правову базу, яка існує в сфері надання освітніх послуг в Україні. Аргументовано, що освітній процес в освітній галузі підкріплений достатньою кількістю правових норм, проте в зазначеній сфері існує низка проблем, які потребують вирішення.