ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОБОРОТНИХ КОШТІВ ЗА ДОПОМОГОЮ КОРЕЛЯЦІЙНО-РЕГРЕСІЙНОГО ПІДХОДУ

1
Національний університет «Львівська політехніка»
2
Національний університет "Львівська політехніка"
3
Національний університет "Львівська політехніка"
4
Національний університет “Львівська політехніка”

На сучасному етапі економічного реформування, запровадження ринкових методів господарювання зростає потреба в оперативності прийняття управлінських рішень у розрахунку й прогнозуванні варіантів можливих напрямів виробничої діяльності окремих підприємств. А це фактично неможливо здійснити без застосування в аналітичному дослідженні економіко-математичних методів. Найпоширенішим у процесі простого економічного аналізу діяльності економічних систем є використання кореляційно-регресійного аналізу.
У рамках авторського підходу щодо проведення оцінки ефективності використання оборотних коштів на ПП “Світ солі” за допомогою кореляційно-регресійного аналізу було виокремлено такі етапи: встановлено форму зв’язку та математичне рівняння зв’язку шляхом побудови графіка кореляційної залежності між роком дослідження (фактор x) і певним статистичним показником (фактор y); обчислено коефіцієнт детермінації та коефіцієнт кореляції r і оцінено щільність зв’язку між фактором x і показником y; за допомогою критерію Фішера з ймовірністю 0,95 оцінено адекватність прийнятої економетричної моделі статистичним даним; за t-критерієм перевірено статистичну значущість параметрів лінійного рівняння з надійністю Р = 0,98; знайдено інтервали довіри для коефіцієнтів лінійного рівняння з надійністю Р = 0,98.
Зважаючи на всі отримані результати ПП “Світ солі” характеризується платоспро-можним та фінансово стійким підприємством та знаходиться на піку свого розвитку, про що свідчать показники в наступних роках. Щодо підвищення ефективності показників, запропо-новані рекомендації, щодо їх підвищення: оптимізація організації постачання та системи вибору постачальників; забезпечення оптимального обсягу та структури запасів для забезпечення стабільного виробничого процесу за мінімальних витрат на утримання запасів; прискорення оборотності оборотних активів, зокрема основними шляхами розрахунку обсягу запасів та їх ліквідації; забезпечення єдиної методології щодо організації та ведення обліку окремих складових оборотних активів; впровадження прогресивних технологій і, як наслідок, підвищення ефективності праці; поліпшення організації матеріально-технічного забезпечення та реалізації продукції; оптимізація збутової та кредитної політики.

1. Карачина Н. П., Філатова Н. М., Кочура А. І. (2013). Економічне моделювання формування та використання обігових коштів промислових підприємств // Економічний простір. – № 74. – С. 223-231. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecpros_2013_74_25.
2. Швецов Ю.Г., Сабельфельд Т.В. Совершенствание методов диагностики финансовой несосто-ятельности предприятий. Режим доступу: http://cyberleninka.ru/article/n/sovershenstvovanie-metodovdiagnostiki-f....
3. Вигівська І.М., Іваненко В.О., Шевченко Л.Я. Комплексний аналіз ресурсного потенціалу корпорацій. Режим доступу: http://ven. ztu.edu.ua/article/view/34191/37060.
4. Крюков А. Д. (2012). Дослідження впливу складових оборотних активів підприємства на його фінансові результати на основі кореляційно-регресійного аналізу. Управляння розвитку, №2. С.138–140.
5. Теребух А. А., Лісовська Л. С. (2017) Моделі обґрунтування ефективності ухвалення господарських рішень машинобудівних підприємств // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Проблеми економіки та управління, № 873, C. 135–145.
6. Ахмерова Х.Ш. Многофакторный корреляционно-регрессионный анализ рентабельности производства. Режим доступу: http://iupr.ru/domains_ data/files/zurnal_15/Ahmerova %20G.Sh.pdf.
7. Білоусова С.В., Ковальчук Т.В. (2018). Економіко-математичне моделювання: компендіум і практикум : навч. посіб. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т. 524 с.
8. Яровий А. Т., Страхов Є. М. (2015). Багатовимірний статистичний аналіз : начально-методичний посібник для студентів математичних та економічних фахів. – Одеса: Астропринт, 132 с.