ФОРМУВАННЯ КОРИСНОСТІ ІННОВАЦІЇ

Автори: 
L.S. Lisovs’ka

Розкрито зміст поняття споживчої корисності інновації, зокрема виділено три рівні: формальну корисність, корисність придбання, корисність використання. Також розглянуто рівні формування корисності нового товару, означено особливості цього процесу у термінах традиційної маркетингової концепції. 

Для успішної інноваційної діяльності автори обґрунтовують технологію формування споживчої корисності інновації за етапами інноваційного процесу. Особливу увагу, на думку автора, слід приділити визначенню взаємомотивуючого механізму розподілу корисного ефекту від інновації між двома найважливішими суб’єктами створення цінності: споживачем та виробником. Для реалізації такого механізму автор пропонує підхід до визначення необхідного коефіцієнта відносного зменшення витрат на одиницю корисного ефекту у споживача. Максимальне значення коефіцієнта відповідає випадку, коли весь економічний ефект від підвищення рівня корисності продукції одержує виробник, а споживач не отримує додаткового зниження витрат на одиницю корисного ефекту від продукції.

1. Закон України «Про інноваційну діяльність» / Відомості Верховної Ради України. — 2002. № 36. 
2. Системи управління якістю // У збірнику нормативно-правових документів. — Львів: Вид-во ЛДЦСМС, 2001. — Вип. 2. — 162 с. 
3. Азаров М.Я. Інноваційні механізми управління програмами розвитку / М.Я. Азаров, Ф.О. Ярошенко, С.Д. Бушуєв — К.: Саміт-Книга, 2012. — 528 с. 
4.Трансформація вартості у розвитку відносин «підприємство-клієнт»: монографія / [Чубала А., Віктор Я., Неструй Р. та ін.]; під ред. Є. Крикавського та Н. Чухрай. — Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2007. — 250 с. 
5. Шульгіна Л.М. Еволюція наукових поглядів щодо поняття «споживча цінність товару» / Л.М. Шульгіна, В.М. Мельничук // Маркетинг і менеджмент інновацій. — № 2. — 2011. — С.74—80.
6. Szymura-Tyc М. Marketing we wspólczesnych procesach tworzenia wartości dla klienta i przedsiębiorstwa. Wydanie II. — Katowice: Wydawnictwo Аkademii ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, 2006. — 294 с. 
7. Чухрай Н.І. Особливості маркетингу продуктових інновацій. / Н.І. Чухрай, Т.Б. Данилович // Вісник Національного університету «Львівська політехніка» «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку». — 2007. — № 605. — С. 162–168. 
8. Чухрай Н.І. Формування споживчої корисності інновації / Н.І. Чухрай, Л.С.Лісовська // Актуальні проблеми економіки. — № 11(149). — 2013. — С.27—35.
9. Плоткін Я.Д. Виробничий менеджмент: навч.посіб. / Я.Д.Плоткін, І.Н.Пащенко. — Львів: Інтелект, 1998. — 193 с. 
10. Інновації: проблеми науки і практики: монографія. — Х.: ВД «Інжнк», 2006. — 336 с. 
11. Методика определения оптовых цен на новую машиностроительную продукцию производственно-технического назначения (временная). — М.: Прейскурантиздат, 1997. 
12. Пинзеник В.М. Цены и качество продукции производственно-технического назначения / В.М. Пинзеник — Львов: Изд-во при ЛГУ «Вища школа», 1988. — 199 с.