РИЗИКИ БАНКІВ: ПОСИЛЕННЯ ВИМОГ ЩОДО УПРАВЛІННЯ ТА РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ

Автори: 
Ya.M. Kryvych, I.O. Makarenko

SHEE “Ukrainian Academy of Banking of the National Bank of Ukraine” 

Розглянуто сутність, основні принципи та завдання реалізації системи ризикменеджменту банку в сучасних умовах, а також вимоги регуляторів щодо забезпечення прозорості його діяльності. Автори розробили схему управління ризиками банку та обґрунтували основні напрями розкриття інформації про них на основі міжнародних підходів у контексті переходу банків на міжнародні стандарти фінансової звітності.

1. Principles for enhancing corporate governance — final document. Basel Committee on Banking Supervision. — 2010. — Access: http://www. bis. org/publ/bcbs176. htm. 
2. Раскрытие информации о рисках в финансовой отчетности : пути к совершенству. — KPMG, 2012. — Вып . 14. — Режим доступа : www.kpmg.com/RU/ru/.../ifrs.../IntheHeadlines2012_14_RUS. pdf. 
3. Положевець М. Управління ризиками підприємства та шляхи їх нейтралізації / М. Положевець // Актуальні проблеми економіки, обліку та менеджменту. — 2012. — № 8. — С . 22–24. 
4. Устенко О. Л . Теория экономического риска: монография / О. Л . Устенко . — К .: МАУП , 1997. — 164 с. 
5. Примостка Л . О. Фінансовий менеджмент у банку: підручник. — 2-ге вид ., доп. і перероб. — К .: КНЕУ , 2004. — 468 с. 
6. Basel II: International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards: A Revised Framework. — 2006. — Access: http://www.bis. org/publ/bcbs128. htm. 
7. Basel III: International regulatory framework for banks. — 2011. — Access: http://www. bis.org/bcbs/basel3. htm. 
8. IFRS 7 — Financial Instruments: Disclosures. — Access: www. ifrs. org. 
9. Глєбова Н . В. Розкриття інформації у фінансовій звітності банківських установ відповідно до МСФЗ та Базельського комітету / Н. В . Глєбова // Бізнес — інформ. — 2012. — № 11. — С . 236–240.