Особливості вибору стратегії розвитку вітчизняних підприємств на основі аналізу стратегічних альтернатив

2021;
: cc. 65 - 71
1
Національний університет «Львівська політехніка»
2
Lviv Polytechnic National University
3
Національний університет «Львівська політехніка»

Проаналізовано змістове навантаження поняття «стратегія», розглянуто основні ключові концепції визначення стратегії як зарубіжних, так і українських вчених, наведено відомі види стратегічних альтернатив, які найчастіше використовують в організаціях, наведено етапи вибору стратегії розвитку компанії на основі вибору стратегічних альтернатив, вказано ризики, з якими можуть зіткнутися розробники стратегії, реалізуючи цей процес.

 1. Пастухова В. В. (2002). Стратегічне управління підприємством: філософія, політика, ефективність. Київ: КНТЕУ. 301 с.
 2. Карлофф Б. (1991). Деловая стратегия. Москва: Экономика. 239 с.
 3. Минцберг Г., Куинн Дж. (2001).Стратегический процес. Санкт-Петербург: Питер. 688 с.
 4. Ансофф И. (1989). Стратегическое управление. Москва: Прогресс. 519 с.
 5. Портер М. (1998). Стратегія конкуренції. Пер. з англ. Київ: Основи.
 6. Довгань Л. Є., Каракай Ю. В., Артеменко Л. П. (2009). Стратегічне управління: навч. посіб. Київ: Центр учбової літератури. 440 с.
 7. Туленков Н. (1997). Ключевая позиция стратегического менеджмента в организации. Проблеми теории и пактики управления, № 4. С. 104–107.
 8. Шершньова З. Є., Оборська С. В. (1999). Стратегічне управління. Київ: КНЕУ. 384 с.
 9. Саєнко М. Г. (2017). Стратегія підприємства: підручник. Тернопіль: Економічна думка. 390 с.
 10. Портер М. (2000). Конкуренция: учеб. пособ. Москва: Изд. дом “Вильямс”,. 496 с.
 11. Томпсон А. А., Стрикленд А. Дж. (2000). Стратегический менеджмент: концепции и ситуации для анализа. Москва: Издательский дом “Вильямс”. 412 с.
 12. Котлер Ф. (2004). Маркетинг и менеджмент. 11-е изд. Санкт-Петербург: Питер. 800 с.
 13. Траут Д. Райс Эл. (2005). Маркетинговые войны. Санкт-Петербург: Питер. 256 с.
 14. Літл   А.   Матриця   АДЛ/ЛС.   Енциклопедія   маркетингу.   URL:   https://msd.com.ua/marketing/ encyclopedia-of-marketing/.
 15. Шульгіна Л. М., Юхименко В. В. (2011). Сучасні концепції стратегічного управління інноваційним розвитком підприємства. Маркетинг і менеджмент інновацій. № 3, Т. 2.
 16. Ракша Н. В.,  Харламова  А. О.  (2011).  CR-менеджмент  як ефективний інструмент  управління компанією. Всеукраїнський науково-виробничий журнал. № 3. С. 72–78
 17. Богуш Д. (2011). Ментальное айкидо: стратегия конкуренции и антикризисный контроль. PR-менеджмент..
 18. Литвиненко  В.  (2011).  Конкурентоспроможність  компанії  в  “новій”  економіці.  Дослідження міжнародної економіки. Вип. 2 (67).