УПРАВЛІННЯ СОЦІОЕКОСИСТЕМАМИ В УМОВАХ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ЗМІН В УКРАЇНІ

Автори: 
N.M. Danylevych, M.Ya. Yastrubskyy, Ya.V. Kuznyetsov

 N.M. Danylevych-1, M.Ya. Yastrubskyy-2, Ya.V. Kuznyetsov-2

  1. Ivan Franko National University of Lviv, 
  2. Lviv Polytechnic National University 

Розкрито актуальні питання організаційної побудови управління соціоекосистемами в умовах соціально-економічних змін в Україні, які передбачають розроблення та схвалення інтегрованої державної еколого-економічної політики на основі екологоекономічної системи ринкових реформ, враховуючи механізми дії структурнофункціональнаї моделі управління соціоекосистемою, запропонованої авторами.

1. Борщук Є. М. Основи теорії стійкого розвитку еколого-економічних систем / С. М. Борщук. — Львів : Растр −7, 2007. — 436 с.
2. Волошин І. М. Ланшафтно-екологічні основи моніторингу / Іван Миколайович Волошин . — Львів : Простір—М, 1998. — 355 с. 
3. Екологічне управління : підручник / В. Я. Шевчук, Ю. М. Саталкін, Г . О. Білявський та ін . — К . : Либідь , 2004. — 432 с. 
4. Екологічний менеджмент : навч . посіб. / за ред. В. Ф . Семенова, О. Л . Михайлюк. — К .: Центр навчальної літератури, 2004. — 516 с. 
5. Крисаченко В. С . Екологічна культура : теорія і практика : навч . посіб. / В. С . Крисаченко . — К . : Заповіт, 1996. — 352 с. 
6. Кульчицький Я. В. Сучасні економічні системи в умовах екологізації та глобалізації ( теоретико -методологічні засади порівняння ) : монографія / Я. В. Кульчицький. — Львів : Ліга -Прес, 2011. — 687 с.