НАУКОВО-ОСВІТНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ УКРАЇНИ

Надіслано: Вересень 24, 2015
Прийнято: Вересень 24, 2015
Автори: 
Sobolieva T.O.

Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

Окреслено сучасний стан та тенденції у вищій освіті України із зазначенням серед її трендів скорочення чисельності вступників до ВНЗ, недостатнього рівня якості отриманої випускниками вишів освіти за умови необґрунтовано великої кількості освітніх закладів. Незадовільний стан наукової сфери пов’язаний як з незначним рівнем фінансування зазначеної сфери, так і з неефективністю її функціонування, що проявляється в низькій продуктивності аспірантури та докторантури, низькому інноваційному рівні застосовуваних технологій та процесів. Виявлено зв’язок показників науково-освітньої сфери України з відповідними складовими міжнародного виміру рівня конкурентоспроможності країни.

1. Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. Опыт социального прогнозирования: Пер. с англ. / Д. Белл. – 2ое изд., испр. и доп. – М.: Aсademia, 2004. – 788 с. 2. Kupets O. Education in transition and job mismatch: Evidence from the skills survey in non-EU transition economies. Kyoto Institute of Economic Research. February 2015. – 56 p. 3. Основні показники діяльності вищих навчальних закладів України на початок 2014/15 навчального року. Державний комітет статистики України. - [ Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/.  4. Higher education institutions and their finances in 2013 - [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://stat.gov.pl/en/topics/education/education/higher-education-instit.... 5. Польсько-українські академічні стосунки [ Електронний ресурс] – Режим доступу:  http://www.cedos.org.ua/uk/osvita/polsko-ukrainski-akademichni-stosunky. 6. National Statistics Office of Georgia [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://www.geostat.ge. 7. Сафонова В. Є. Прогнозні аспекти розвитку вищої освіти в умовах демографічної кризи в Україні / В. Є. Сафонова // Науковий вісник Академії муніципального управління. Серія : Економіка. – 2010. – Вип. 8. – С. 122–129. 8. Закон України “Про вищу освіту” – [ Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-18. 9. Аналітичний звіт про віртуальний “круглий стіл” на тему “національне агентство із забезпечення якості вищої освіти: крок уперед чи нова ширма старої системи?” – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://education-ua.org/. 10. The World Reputation Rankings – [ Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.timeshighereducation.co.uk/ world-university-rankings/2015/reputation-ranking. 11. QS World University Rankings 2014/15- [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.topuniversities.com/university-rankings/worlduniversity-ranki.... 12. Підготовка наукових кадрів у 2014 році. Статистичний бюлетень. Державна служба статистики України. – [ Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/. 13. Research and development expenditure ( % of GDP) [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://data.worldbank.org/indicator/ GB.XPD.RSDV.GD.ZS/ countries?display=default. 14. Світовий Економічний Форум - [ Електронний ресурс] – Режим доступу:http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2014-2015.15. Orkodashvili, Mariam (2010): Corruption in higher education: causes, consequences, reforms - the case of Georgia. Munich Personal RePEc Archive - [ Електронний ресурс] – Режим доступу: http://mpra.ub.unimuenchen.de/27679/. 16. Georgia’s Education System Reforms: Corruption is Gone but Where is the Quality?/A.Sarychev, E.Livny. ISETECONOMIST - [ Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.iset.ge/blog/?p=1778 17. Національний Еразмус+ офіс в Україні - [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.erasmusplus.org.ua/ 18. Ukraine joins Horizon 2020 to work with EU in science and research- [ Електронний ресурс] – Режим доступу: http://europa.eu/rapid/pressrelease_IP-15-4640_en.htm. 19. Інститут статистики ЮНЕСКО [Електронний ресурс] – Режим доступу:http://data.uis.unesco.org/.