Стратегічний потенціал реформування системи вищої освіти в Україні

Автори:
1
Національний університет “Львівська політехніка”, Навчально-науковий інститут права та психології

У статті визначено стратегічний потенціал реформування системи вищої освіти України у контексті аналізу сучасних соціокультурних змін та інтеграційних процесів в європейський освітній простір. З’ясовано, що в умовах інноваційного розвитку змінюється функціональна роль освіти: із транслятора знань і генератора специфічних навичок і вмінь вона перетворюється, по-перше, в безпосереднього виробника знань і, по-друге, в активного учасника процесу трансформації цих знань у нові продукти, технології та послуги. Доведено, що українська система вищої освіти в Україні переживає процеси перетворення, які зумовлені, з одного боку, безперервною спонтанною адаптацією до змінних умов зовнішнього середовища, з іншого – суперечністю реформ.

1.Nikolayenko S. Yakist’ vyshchoyi osvity Ukrayiny – pohlyad u maybutnye [The quality of higher education in Ukraine is a look into the future]. Svit finansiv. Vol. 3(8). October. 2006. pp. 7–22. 
2. Kyyan M., Okladna M., Perevalova L. Cuchasni tendentsiyi rozvytku vyshchoyi osvity v Ukrayini [Contemporary trends in the development of higher education in Ukraine]. Available at: http://www.kpi.kharkov.ua/archive/Conferences. 
3. Demchenko N. M. Vyshcha shkola v Ukrayini: istoryko-pravovi aspekty [Higher school in Ukraine: historical and legal aspects]. Pravove rehulyuvannya ekonomiky. 2012. No. 11–12. pp. 474–482. 
4. Yakymenko O. O. Chynnyky vplyvu na realizatsiyu orhanizatsiyno-pravovoho mekhanizmu derzhavnoho rehulyuvannya transformatsiyi vyshchoyi osvity v Ukrayini [Factors influencing the implementation of the organizational and legal mechanism of state regulation of the transformation of higher education in Ukraine]. Visnyk Natsional’noho universytetu tsyvil’noho zakhystu Ukrayiny. Seriya: Derzhavne upravlinnya. 2016. Vol. 2. pp. 141–151. 
5. Horbachyk A. P. Osoblyvosti menedzhmentu vyshchoyi osvity v suchasnykh umovakh [Features of management of higher education in modern conditions]. Aktual’ni  problemy  sotsiolohiyi,  psykholohiyi,  pedahohiky.  2010. Vol. 11. pp. 5–20. 
6. Rymar Yu. M. Stan ta perspektyvy rozvytku vyshchoyi shkoly v Ukrayini [The state and prospects of the development of higher education in Ukraine.]. Visnyk Natsional’noho universytetu “L’vivs’ka  politekhnika”.  Seriya:  Problemy  ekonomiky  ta  upravlinnya.  2008.  No.  628.  pp.2  77–280.
7. Sysoyeva S. Osvitni reformy: osvitolohichnyy kontekst [Educational Reforms: Educational Context]. Osvitolohiya. 2013. Vol. 2. pp. 36–45. 
8. Vyel’cheva N. I. Naukovo-teoretychni osnovy derzhavnoho rehulyuvannya vyshchoyi osvity [Theoretical and theoretical foundations of state regulation of higher education]. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/DeBu_2009_2_13 
9. Toffler E. Shok budushchogo [Shock of the future]. Moskva: “Prosveshchenie”, 2004. 557 p. 
10. Vovkanych S. Y. Teoretyko- metodolohichni osnovy doslidzhennya lyuds’koho ta intelektual’noho kapitalu v znannyevomistkiy ekonomitsi: kontseptualizatsiya ponyat’ [Teoretiko-metodologicheskie osnovi doslisdzhennya chelovekogo te іntelektualnogo kapitalu v znannnevomistkij ekonomi: conceptualizatsii understand]. / Rehional’na ekonomika. 2007. No. 4. pp. 7–19. 
11. Rzhepishevs’ka V. V. Problemy ta perspektyvy funktsionuvannya vyshchykh navchal’nykh zakladiv u rehional’niy innovatsiyniy systemi [The problems are the perspective of the function of the whistle-blowing novices in the regional innovative system]. Efektyvna ekonomika. 2013. No. 3: Available at http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2013_3_30. 
12. Prysvitla O. V. Dominanty rozvytku vyshchoyi osvity v umovakh hlobal’noho rynku osvitnikh posluh. Dys. kand. ekon. nauk. [Dominanti rozvitku vishcheo osvіti in the minds of the global market of osvіtnіh ambassador.]. Dnipropetrovs’k, 2016. 276 p. 
13. Rybchans’ka Kh. V. Otsinka finansovykh vazheliv rozvytku vyshchoyi osvity Ukrayiny [Assessment of financial leverage for the development of higher education in Ukraine]. Fynansы, uchet, banky. 2016. Vol. 1(21). pp. 276–288. 
14. Prohrama ekonomichnykh reform Ukrayiny na 2010–2014 rr. [Program of economic reforms of Ukraine for 2010–2014]. Available  at: http://www.president.gov.ua/docs/ Programa_reform_FINAL_2.pdf.. 
15. Pro vyshchu osvitu: Zakon Ukrayiny vid 01. 07. 2014 r. No. 1556-VII. [About higher education: Law of Ukraine dated 01.07.2014 No. 1556-VII.]. Available at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-18/page2 .

U. Parpan «Strategic potential for reforming higher education system in Ukraine» http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-1-number-884-16-2017/strategic-potential-reforming-higher