ТИПОЛОГІЯ МИСЛЕННЯ В УПРАВЛІНСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Надіслано: Вересень 24, 2015
Прийнято: Вересень 24, 2015
Автори: 
Dubodyelova A.V., Lisovska L.S., Bandrivskyi R.R.

Lviv Polytechnic National University Department of Management of Organizations 

Розглянуто природу, сутність і суспільно-історичну зумовленість людського мислення. Виявлено значення, особливості та функції мислення в управлінській діяльності. Обґрунтовано необхідність типології мислення. Узагальнено сучасні теоретичні підходи і виокремлено критерії класифікації типів мислення. Виконано класифікацію типів мислення. За кожним типом мислення розкрито сутність, сфери, переваги та недоліки практичного застосування. За результатами аналізування наукової літератури доведено ефективність і визначено сукупність чинників, які якнайбільше впливають на системне мислення. Обґрунтовано необхідність розвитку стратегічного мислення. В результаті дослідження розкрито зміст і технологію стратегічного мислення та особливості застосування в управлінській діяльності.

1. Беляцкий Н. П. Интеллектуальная техника менеджмента: учебное пособие для студентов экономических специальностей вузов / Н. П. Беляцкий. – Минск : Новое знание, 2001. – 320 с.  
2. Богоявленская Д. Б. Психология творческих способностей / Д. Б. Богоявленская. – М.: Издательский центр Академия, 2002. – 320 с. 3. Боно Э. Латеральное мышление / Э. Боно. – Минск: ООО “Понурри”, 2012. – 384 с. 4. Боно Э. Нестандартное мышление / Э. Боно. – Минск: ООО “Понурри”, 2000. – 224 с. 5.Види и типи мислення [Електронний ресурс] – Режим доступу: ukrkniga.org.ua/ukrkniga-text/83/12//. 6.Види мислення [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://pidruchniki.com /10290303/psihologiya/vidi-mislennya/. 7. Дружинин В. Н. Психология общих способностей / В. Н. Дружинин. – СПб.: Питер, 2002. – 356 с. 8. Евдокимов В. И. Практикум по развитию критического мышления / В. И. Евдокимов, Т. А. Олийнык, М. В. Микитюк. – Харьков: Торнадо, 2002. – 144 с. 9. Журавлев В. А. Креативное мышление, креативный менеджмент и инновационное развитие общества / В. А. Журавлев // Креативная Экономика. – 2008. – №4. –  С.3–8. 10 Зайченко О. Стратегическое мышление как корпоративная компетенция / О. Зайченко // Консалтинг в Україні. – 2011. – №56. – С.11–17. 11. Зайчук В. О. Розвиток мислення у процесі засвоєння економічних знань / В. О. Зайчук. – К.: Навчальна книга, 2003. – 87 с. 12. Каюмова Р. Р. Развитие и способы активации креативного мышления у менеджеров высшего и среднего звена /  Р. Р. Каюмова // Теоретичні і прикладні проблеми психології. – 2013. – №3(22). – С.124–129.  13. Корольчук М. С. Психофізіологія діяльності: [підручник] / Микола Степанович Корольчук. – К.: Ельга, Ніка - Центр, 2004. – 400 с. 14. Масименко С. Д. Загальна психологія / С. Д. Максименко [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  studentbooks.com.ua/content/view/1264/1/6. 15. Мышление стратега: Искусство бизнеса по-японски: пер. с англ. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2008. – 215 с.  16. Необхідність формування стратегічного мислення менеджерів [Електронний ресурс]. – Режим доступу: library.if.ua/book/101/6897.html. 17. Пивоварова О. Латеральне мислення і методи його розвитку / О. Пивоварова // Філософія освіти. – 2006. – №1 (3). – С.24–34. 18. Свидрук І. І. Креативний менеджмент: навч. посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 224 с.  19. Соціальна природа мислення [Електронний ресурс] – Режим доступу: studentbooks.com.ua/ content/view/10290303/. 20. Стратегічне мислення і бачення [ Електронний ресурс] – Режим доступу:  http://pidruchniki.com/18421120/. 21. Флорида Р. Креативный класс: люди, которые меняют будущее = The Rise of The Creative Class and How It’s Transforming Work, Leisure, Community and Everyday Life. – Классика-XXI, 2005. – 430 с. 22. Шевырев А. Креативный менеджмент. Синергетический поход / А. Шевырев. –  Белгород : Издательство : ЛитКараВан, 2007. – 272  с.