Аспекти оцінки та освоєння геотермальних ресурсів України

2012;
: pp. 95-105
https://doi.org/10.23939/jgd2012.02.095
Надіслано: Червень 20, 2012
1
Львівський державний університет безпеки життєдіяльності;(Науково-дослідний інститут ,,Науканафтогаз" Інститут геофізики НАН України)
2
ДП “Науканафтогаз”НАК “Нафтогаз України”, м. Київ
3
НАК "Нафтогаз України"
4
Донецький державний технічний університет, м. Донецьк
5
Інституту фізико-органічної хімії і вуглехімії ім. Л. М. Литвиненка НАН України
6
ДП “Науканафтогаз” НАК “Нафтогаз України”,

Розглянуто науково-промислові аспекти освоєння геотермальних енергоресурсів України. Проаналізовано геологічні, технічні, технологічні, соціальні та економічні питання, що дають змогу надати загальну промислову оцінку розвитку геотермальної енергетики. Сформульовано науково-технічні задачі ефективного використання геотермальних енергоустановок (ГТЕУ) типу “труба в трубі”, що дозволять використовувати ці ГТЕУ у всіх геотермальних активних зонах України з повною екологічною безпекою. Оцінку видобувних геотермальних енергоресурсів виконано з урахуванням існуючих технічних можливостей.

 1. Булатов А.И., Измайлов Л.Б., Лебедев О.А. Проектирование конструкций скважин. – М.: Недра, 1979. – 280 с.
 2. Каминский В.В., Голубков А.В., Казанин М.М., Павлов И.В., Соловьёв С.М., Шаренкова Н.В. Термоэлектрический генератор (варианты) и способ изготовления термоэлектрического генератора. – Заявка на изобретение № 2005120519/28 от 22.06.2005, положительное решение от 16.06.2006.
 3. Галузева програма енергоефективності та енерго­збереження на період до 2017 р. Наказ Мініс­терства промислової політики України № 152 від 25.02.2009 р.
 4. Дудля М.А., Карпенко В.М., Гриняк О.А. Цзян Гошен. Автоматизація процесу буріння. – Дніпропетровськ: Національний гірничий університет. – 2005. – 207 с.
 5. Енергетична стратегія України до 2030 року – http://mpe.kmu.gov.ua/fuel/control/uk/doccatalog/list?currDir=50358
 6. Енергозбереження у житловому фонді: проблеми, практика, перспективи: Довідник / “НДІпро­ектреконструкція”, Deutsche Energie-Agentur GmbH (DENA), Instituts Wohnen und Umwelt GmbH (IWU), 2006. – 144 с.
 7. Зінь Е.А. Регіональна економіка. Підручник. – К.: Професіонал , 2007. – 528 с.
 8. Карпенко В.Н., Эсауленко В.А., Никорюк Н.С. Концепция построения главного привода подъ­емного агрегата буровой установки 6 класса с лебедкой ЛБ-650Е // Збірник наук. праць ДонДТУ. Серія електротехніка і енергетика. – Донецьк: ДонДТУ, – 2007. – Вип. 7/128. –
  С. 279–284.
 9. Кепко О.І. Енергозберігаючі режими роботи зам­кнутої системи опалення та вентиляції теп­лиць: дис... канд. техн. наук:  Уманський держ. аграрний ун-т. – К., 2005. – 193 с.
 10. Корчемний М. та інш. Енергозбереження в агро­промисловому комплексі. – Тернопіль: 2001. – 657 с.
 11. Кулиев С.М., Есьман Б.И., Габузов Г.Г. Темпера­турный режим бурящихся скважин. – Недра. 1968. – 186 с.
 12. Микроклимат животноводческих и птицеводчес­ких зданий: Расчет и проектирование / Ю.М. Прыгунов, В.А. Новак, Г.П. Серый. – К.: Будівельник, 1986. – 80 с.
 13. Національний Атлас України. – К.: ДНВП “Кар­тографія”, 2007. – 440 c.
 14. Плазменная газификация угля – http://www. teplosoyuz.com/ru/technology/Sintesgas/plasma %203.html
 15. Постанова № 104 від 30.09.2011, Національна ко­місія регулювання ринку комунальних послуг України.
 16. Про затвердження граничного рівня ціни на при­родний газ для промислових споживачів та ших суб’єктів господарювання (затверджено постановою НКРЕ України № 517 від 30.04.2010) // Інформаційний бюлетень НКРЕ № 5. – 2010.
 17. Про затвердження граничного рівня ціни на при­род­ний газ для промислових споживачів та ін­ших суб’єктів господарювання (затверджено постано­вою НКРЕ України № 1590 від 30.11.2010) // Інформаційний бюлетень НКРЕ №12 . – 2010.
 18. Рекомендації Міністерства промислової політики України місцевим органам виконавчої влади щодо їх участі в реалізації інвестиційних про­ектів з використанням альтернативних видів палива. 04.03.2009 р. – К. – 44 с.
 19. Стогній О.В., Макаров В.М., Каплін М.І. Потенціал видобутку вугілля в Україні // Проблеми за­гальної енергетики. – 2011. – Вип. 2 (25). –
  С. 11–16.
 20. Міністерство енергетики та вугільної промисловості України – http://mpe.kmu.gov.ua
 21. Теплотехника / Швец И.Т., Толубинский В.И., Алабовский А.Н., Кираковский Н.Ф., Недужий И.А., Пивоваров Л.А. – изд. 3-е, доп. и пере-
  раб. – К.: Вища школа. – 1976. – 520 с.
 22. Ткач А. Огляд ринку скляних теплиць України. Нова ера в захисті рослин // Сингента, № 20 листопад-грудень, 2009. – С. 10–12.
 23. Хиромаса Т. Кайбе, Икуто Аояма, Сейджироу Сано. Компания Комацу и её деятельность // Термоэлектричество –2009. – № 1. – С. 61–70.
 24. Шевцов А.І., Бараннік В.О., Земляний М.Г. та ін. Стан та перспективи реформування системи теплозабезпечення в Україні. Аналітична допо­відь. – Регіональний філіал Національного ін­ституту стратегічних досліджень, м. Дніпропетровськ. – 2010. – 66 с.
 25. Экономическая эффективность плазмохимической переработки угля – http://tbc-inv.ru/tech/2009-09-25-09-56-56
 26. Энергосберегающее оборудование для обеспече­ния микроклимата в животноводческих поме­щениях: науч. аналит. обзор. / Мишуров Н.П., Кузьмина Т.Н. – М.: Росинформагротех, 2004. – 93 с.
 27. Key World Energy Statistics. International Energy Agency. – 2001 Edition.
 28. Messerle V.E., Ustimenko A.B., Karpenko E.I.. Plas­ma-energy Technologies for Improvement and
  Ec­onomy Indexes of Pulverized Coal Incineration and gasification.– The Proceedings of the 28-th International Technical Conference on Coal Uti­lization and Fuel systems. // Clearwater, Florida, USA. – Published by U.S. Department of Energy & Coal Technology Association of USA. –
  2003. – P. 255–266.