Thinking typology in management

Received: September 24, 2015
Accepted: September 24, 2015
Автори: 
Dubodyelova A.V., Lisovska L.S., Bandrivskyi R.R.

Lviv Polytechnic National University Department of Management of Organizations 

The article examines the nature, essence and socio-historical dependency of human thought. The value, features and functions of thinking in management are discovered. The necessity to create typology of thinking is justified. Modern theoretical approaches are overviewed and criteria for classification of the types of thinking are singled out. The types of thinking are classified.  The essence, scope, advantages and disadvantages of practical application of each type of thinking are discovered. The results of the review of scientific literature are used to prove effectiveness and to determine a set of factors that have the greatest effect on systems thinking. The necessity of developing strategic thinking is substantiated. The study reveals the content and technology of strategic thinking and specifics of its application in management.

1. Beliatskyi N. P. Yntellektualnaia tekhnyka menedzhmenta: uchebnoe posobye dlia studentov
эkonomycheskykh spetsyalnostei vuzov / N. P. Beliatskyi. – Mynsk : Novoe znanye, 2001. – 320 s.
2. Bohoiavlenskaia D. B. Psykholohyia tvorcheskykh sposobnostei / D. B. Bohoiavlenskaia. – M.:
Yzdatelskyi tsentr Akademyia, 2002. – 320 s. 3. Bono Э. Lateralnoe mыshlenye / Э. Bono. – Mynsk:
OOO “Ponurry”, 2012. – 384 s. 4. Bono Э. Nestandartnoe mыshlenye / Э. Bono. – Mynsk: OOO
“Ponurry”, 2000. – 224 s. 5.Vydy y typy myslennia [Elektronnyi resurs] – Rezhym dostupu:
ukrkniga.org.ua/ukrkniga-text/83/12//. 6.Vydy myslennia [Elektronnyi resurs] – Rezhym dostupu:
http://pidruchniki.com /10290303/psihologiya/vidi-mislennya/. 7. Druzhynyn V. N. Psykholohyia obshchykh
sposobnostei / V. N. Druzhynyn. – SPb.: Pyter, 2002. – 356 s. 8. Evdokymov V. Y. Praktykum po
razvytyiu krytycheskoho mыshlenyia / V. Y. Evdokymov, T. A. Olyinыk, M. V. Mykytiuk. – Kharkov:
Tornado, 2002. – 144 s. 9. Zhuravlev V. A. Kreatyvnoe mыshlenye, kreatyvnыi menedzhment y
ynnovatsyonnoe razvytye obshchestva / V. A. Zhuravlev // Kreatyvnaia Эkonomyka. – 2008. – #4. –
S.3–8. 10 Zaichenko O. Stratehycheskoe mыshlenye kak korporatyvnaia kompetentsyia / O. Zaichenko //
Konsaltynh v Ukraini. – 2011. – #56. – S.11–17. 11. Zaichuk V. O. Rozvytok myslennia u protsesi
zasvoiennia ekonomichnykh znan / V. O. Zaichuk. – K.: Navchalna knyha, 2003. – 87 s. 12. Kaiumova R. R.
Razvytye y sposobы aktyvatsyy kreatyvnoho mыshlenyia u menedzherov vыssheho y sredneho zvena /
R. R. Kaiumova // Teoretychni i prykladni problemy psykholohii. – 2013. – #3(22). – S.124–129.
13. Korolchuk M. S. Psykhofiziolohiia diialnosti: [pidruchnyk] / Mykola Stepanovych Korolchuk. – K.:
Elha, Nika - Tsentr, 2004. – 400 s. 14. Masymenko S. D. Zahalna psykholohiia / S. D. Maksymenko
[Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: studentbooks.com.ua/content/view/1264/1/6. 15. Mыshlenye
strateha: Yskusstvo byznesa po-yaponsky: per. s anhl. – M.: Alpyna Byznes Buks, 2008. – 215 s.
16. Neobkhidnist formuvannia stratehichnoho myslennia menedzheriv [Elektronnyi resurs]. – Rezhym
dostupu: library.if.ua/book/101/6897.html. 17. Pyvovarova O. Lateralne myslennia i metody yoho
rozvytku / O. Pyvovarova // Filosofiia osvity. – 2006. – #1 (3). – S.24–34. 18. Svydruk I. I.
Kreatyvnyi menedzhment: navch. posibnyk. – K.: Tsentr uchbovoi literatury, 2012. – 224 s.
19. Sotsialna pryroda myslennia [Elektronnyi resurs] – Rezhym dostupu: studentbooks.com.ua/
content/view/10290303/. 20. Stratehichne myslennia i bachennia [Elektronnyi resurs] – Rezhym
dostupu: http://pidruchniki.com/18421120/. 21. Floryda R. Kreatyvnыi klass: liudy, kotorыe
meniaiut budushchee = The Rise of The Creative Class and How Its Transforming Work, Leisure,
Community and Everyday Life. – Klassyka-XXI, 2005. – 430 s. 22. Shevыrev A. Kreatyvnыi
menedzhment. Synerhetycheskyi pokhod / A. Shevыrev. – Belhorod : Yzdatelstvo : LytKaraVan,
2007. – 272 s.