УПРАВЛІННЯ ЗНАННЯМИ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

Надіслано: Вересень 24, 2015
Прийнято: Вересень 24, 2015
Authors: 

N.V. Smolinska, I.I. Hrybyk

Lviv Polytechnic National University

Розглянуто поняття “ інформація” та “ знання”, сфери управління знаннями на підприємстві. Проаналізовано ознаки організаційної культури підприємства, що самонавчається, культурні чинники, які відповідно створюють бар’єри та підтримують ефективне управління знаннями. Розглянуто завдання, які ставляться перед менеджерами з управління знаннями. Виділено основні норми і цінності, які представляють організаційну культуру підприємства, що самонавчається.

1. Смолінська Н. В. Система управління знаннями у забезпеченні інноваційного розвитку підприємства / Н. В. Смолінська // Логістичні підходи в системі державного управління: збірник наукових праць Донецького державного університету управління. – Донецьк: ДонДУУ, 2012. – Т.ХІІІ. – 156 с. – (Серія державне управління; вип. 228). – С. 92–99; 2. Fic M., Wspomaganie rozwoju wiedzy w organizacji [w] Zarządzanie wiedzą i informacją w społeczeństwie sieciowym, Tom I, praca zbiorowa pod red. M. Morawskiego, Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyzszej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, Seria Zarządzanie i Marketing, Wałbrzych 2003.; 3.Mikuła B., Pietruszka-Ortyl A., Potocki A., Zarządzanie przedsiębiorstwem w XXI wieku. Wybrane koncepcje i metody, Difin, Warszawa 2002; 4. Zob. M. Morawski, Metody zarządzania pracownikami wiedzy w organizacjach inteligentnych — założenia wstępne, w: Zarządzanie przyszłością przedsiębiorstwa. Future 2002, E. Skrzypek (red.), Wyd. UMCS, Lublin 2002, s. 212; 5. D. Thierry, Ch. Sauret, N. Monod, Zatrudnienie i kompetencje w przedsiębiorstwie w procesie zmian, Poltext, Warszawa 1994, s.-6; 6. T. Oleksyn, Zarządzanie kompetencjami, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006, s. 18; 7. F. Krawiec, Zasadnicza zmiana drogą do sukcesu przedsiębiorstwa XXI wieku, Difin, Warszawa 2007, s. 48; 8. R. McDermott, Why Information Technology Inspired but Cannot Deliver Knowledge Management, “California Management Review” 1998, No. 3; 9. Стратегічне управління знаннями підприємства: монографія [А. П. Наливайко,  О. М. Гребешкова, Л. П. Батенко та ін. ]; за заг. А. П. Наливайка. – К. :КНЕУ, 2014. – 445 с.  10. Звіт II Міжнародна HR конференція “Knowledge Management/ Управління знаннями” 23–24 лютого 2006 р., м. Київ // http://www.management.com.ua/events/km_23-02-2006.html.