ДОСЛІДЖЕННЯ СУТНОСТІ ТА МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПОВОРОТНИХ ТА УТИЛІЗАЦІЙНО-РЕЦИКЛІНГОВИХ МАТЕРІАЛЬНИХ ПОТОКІВ

Надіслано: Жовтень 20, 2016
Прийнято: Жовтень 20, 2016
1
Національний університет "Львівська політехніка"
2
Національний університет "Львівська політехніка"
Authors: 

Dzyubina K.O., Dzyubina A.V.

Lviv Polytechnic National University

Розглянуто особливості функціонування прямих та зворотних матеріальних потоків. Обґрунтовано доцільність впровадження в логістичну діяльність підприємства інструментів зворотної логістики з метою підвищення ефективності управління виробничо-господарською діяльністю підприємства. До основних результатів впровадження концепції управління зворотними матеріальними потоками належать зростання вартості нематеріальних активів (бренду, іміджу), підвищення лояльності споживачів та удосконалення ефективності екологоорієнтованого управління. Здійснено типологізацію зворотних матеріальних потоків на основі виокремлення їх груп залежно від причини виникнення. Виявлено нові типи зворотних матеріальних потоків, а саме поворотні та утилізаційно-рециклінгові. Сформовано основні моделі функціонування зворотних матеріальних потоків у сучасних умовах господарювання. Виявлено особливості руху поворотних та утилізаційно-рециклінгових зворотних матеріальних потоків.  Наведено модель функціонування поворотних зворотних матеріальних потоків, основним елементом якої є підприємство-сервісний центр (або структурний підрозділ з сервісного обслуговування виробника/посередника). Додатково подано модель функціонування утилізаційно-рециклінгових зворотних матеріальних потоків, основними відмінними структурними елементами якої є підприємство-пункт прийому відходів ( поворотної тари) та підприємство-переробник відходів ( поворотної тари). Окрему увагу приділено функціонуванню поворотних та утилізаційно-рециклінгових матеріальних потоків у сферах “B2B” та “B2C”. Наведено можливості мінімізації підприємством фінансових витрат завдяки використанню “ рекламного ефекту” та “парадоксу відновлення сервісу”.

1. Біловодська О. А. , Гайдабрус Н. В., Сагер Л. Ю. (2014) Логістичне обслуговування у каналі розподілу інноваційної продукції як чинник його оптимальної структури, Актуальні проблеми економіки. № 11. 147–153. 2. Кальченко А. Г. (2003) Логістика: підручник, К.: КНЕУ, 284 с. 3. Крикавський Є.В., Чорнописька Н. В. (2009) Логістичні системи: навч. посібник, Львів: Вид-во Нац. ун-ту “Львівська політехніка”, 264 с. 4. Аникина Б. А. (2009) Логистика: учеб. пособ. / Под. ред. М.: Информ, 327 с. 5. Ілляшенка С. М. (2014) Маркетингові аспекти управління інноваційним розвитком: монографія, Суми: ТОВ “Друкарський дім “Папірус”, 480 с. 6. Чухрай Н.І. (2008) Оцінювання і розвиток відносин між бізнес-партнерами: монографія , Львів: Растр-7, 360 с. 7. Чухрай Н. І. (2007) Інтегровані логістичні рішення в ланцюгах поставок, Корпорації та інтегровані структури: проблеми науки та практики: монографія, Х.: ВД “ІНЖЕК”, 267–290. 8. Oklander M. (2016) Essentials of International Marketing: Questions & Answers [monographic], Tbilisi: Universal. 279 p. 9. Olefirenko O. (2016) Methodic tools to optimize marketing expenses of the innovatively active industrial enterprises in Ukraine. Problems and Perspectives in Management. Volume 14. Issue 1. 44–50. 10. Accorsi R. (2015) On the design of closed-loop networks for product life cycle management: Economic, environmental and geography considerations, Journal of transport geography. Elsevier Sci. Ltd., England, Vol. 48. 121 – 134. 11. Ene S. (2014) Open loop reverse supply chain network design, 2nd World Conference on Business, Economics and Management, Procedia – Social and Behavioral Sciences, Antalya, Turkey, Vol. 109. 1110 – 1115. 12. Fleischmann M. (1997) Quantitative models for reverse logistics: A review, European Journal of Operational Research. – Elsevier science bv, Amsterdam, Netherlands, Vol. 103, Issue 1. 1–17. 13. Govindana K. (2015) Reverse logistics and closed-loop supply chain: A comprehensive review to explore the future, European Journal of Operational Research. Elsevier Science Bv, Amsterdam, Netherlands, Vol. 240, Issue 3. P. 603–626. 14. Jayaraman V.(1999) A closed-loop logistics model for remanufacturing, Journal of the Operational Research Society. Stockton press, Hampshire, England, Vol.50, Issue 5. 497–508. 15. Klausner M. (2000) Reverse-logistics strategy for product take-back, On-line jpurnal “Interfaces”, Vol. 30, Issue 3. 156–165. Available at: http://pubsonline.informs.org/doi/abs/10.1287/inte.30.3.156.11657. 16. Ondemir O. (2012) Optimal management of reverse supply chains with sensor-embedded end-of-life products, Applications of Management Science. Emerald group publishing ltd, England. Vol. 15. 109–129. 17. Rohatynski R. (2012) Reverse logistics as a solution to growing waste , Proceedings of the International conference on ICT management for global competitiveness and economic growth in emerging economies (ICTM 2012). – College managment edukacja, Wroclaw, Poland, 392–409. 18. Trauzettel V. (2015) A case study on optimizing parts supply in manufacturing by reusable containers , business logistics in modern management. – 15th International Scientific Conference Univ Osijek, Fac Econ Josip Juraj Strossmayer, Osijek, Croatia. 161–174. 19. Turrisi M. (2013) Impact of reverse logistics on supply chain performance , International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, W Yorkshire, England, Vol.43, Issue 7. 564–585. 20. Дзюбіна К. О. (2011) Місце зворотного матеріального потоку у виробничо-господарській діяльності підприємства, Вісник Дніпропетровського університету (ім. О. Гончара). Серія: Економіка. Випуск 5(4), Дніпропетровськ, 163–171. 21. Д’якова О. О. (2016) Напрями використання принципів реверсивної логістики на підприємствах України , Матеріали інтернет-конференції. Available at: http://www.rusnauka.com/10_NPE_2009/Economics/43961.doc.html 22. Dzyubina K. (2016) Wholesaler to retailer goods forwarding controlling, Transport problems : International scientific journal. The Silesian University of technology. Katowice, Poland, Vol.11, Issue 2. 37–51. 23. Дзюбіна К. О. (2011) Фактори та передумови формування зворотних матеріальних потоків, Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції “Проблеми формування та реалізації конкурентної політики (молодіжний аспект)”, Львів: ТзОВ “Сплайн”, 208 с. 47–49. 24. Скороход І. С. (2007) Світовий досвід використання вторинних ресурсів, Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки. Луцьк, № 12: Екон. науки. 229–233. 25. Дубічниського В. Сучасний тлумачний словник української мови: 65000 слів, За заг. ред. д-ра філол. наук, проф. В., Х.: ВД “ШКОЛА” 26. Словник іншомовних слів, Харків: Фоліо. 27. Закон України “Про відходи” № 187/98 від 05.03.1998 р. – редакція від 09.05.2016 р. Available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/187/98%D0 %B2 %D1 %80 28. Морозова С. М., Шкарапута Л. М. (2000) Словник іншомовних слів / укл. К.: Наук. думка, 680 с.