Екологічна безпека як складова державної політики України: понятійно-термінологічний аспект

Автори: 
О. М. Калашник

Проаналізовано основні підходи до визначення поняття “екологічна безпека” та розкрито їх нормативно-правове трактування. Розглянуто складові екологічної політики в демократичному суспільстві. Показано особливості становлення та здійснення екологічного управління в Україні. Розглянуто структуру екологічного управління. З’ясовано основні проблеми екологічної безпеки України.

 1. Дудюк В. С., Гобела В. В. Теоретичні підходи до визначення поняття екологічна безпека // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : зб. наук.-техн. пр. Вип. 25.5. Львів : РВВ НЛТУ України. 2015. С. 130— 135.
 2. Матеріали Національного екологічного центру України. URL : http:/www.necu.org.ua/ekopol.
 3. Там само.
 4. Конституція України. URL : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/254%D0% BA/96-%D0%B2%D1%80.
 5. Про  охорону  навколишнього  природного  середовища  :  Закон  України № 1264-ХІІ від 28.06.1991 p. URL : http://zakon4.rada. gov .ua/laws/show/1264-12/page.
 6. Качинський А. Б., Єгоров Ю. В. Екологічна безпека України: системні принципи та методи її формалізації // Національна безпека: український вимір : щоквартальний наук. зб. 2009. № 4. С. 71—79.
 7. Реймерс Н. Ф.  Природопользование : словарь-справочник.  М. : Изд-во “Мысль”, 1990. 639 с.
 8. Хилько М. І., Кушерець В. І. Екологічна безпека України: у запитаннях та відповідях. К. : Знання України, 2006. 144 с.
 9. Дудюк В. С. Теоретичні підходи до визначення поняття екологічна безпека... С. 130—135.
 10. Про затвердження Положення про державну систему моніторингу довкілля : Постанова Кабінету Міністрів України № 391 від 30.03.1998 р. URL : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/391-98-%D0%BF.
 11. Шевчук В. Я. Екологічне управління : підруч. для студ. екологіч. спец. вищ. навч. закл. / В. Я. Шевчук [та ін.]. К. : Либідь, 2004. 432 с.
 12. Олефіренко О. В., Саталкін Ю. М., Білявський Г. О. Концептуальні основи формування екологічного управління в Україні // Актуальні проблеми державного управління. Механізми державного управління. 2014. № 1(45). С. 72—79.
 13. Шевчук В. Я. Екологічне управління : підруч. для студ. екологіч. спец. вищ. навч. закл…
 14. Олефіренко О. В. Концептуальні основи формування екологічного управління в Україні…
 15. Про охорону навколишнього природного середовища…
 16. Там само.
 17. Олефіренко О. В. Концептуальні основи формування екологічного управління в Україні…
 18. Сарапіна М. В. Забезпечення екологічної безпеки : кур. лекц. / уклад. : М. В. Сарапіна. Х. : НУЦЗУ, 2015. 195 с.
 19. Яковенко О. Управління регіоном: збалансування повноважень та відповідальності органів влади // Урядовий кур’єр. 2000. № 195. С. 4.