ІНОЗЕМНИЙ ІНОВАЦІЙНИЙ КАПІТАЛ ЯК ФАКТОР РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

1
Національна металургійна академія України, кафедра менеджменту

В статті розкрито результати дослідження проблем, що пов’язані зі становленням інноваційно-інвестиційної моделі розвитку країни в умовах інтеграції та глобалізації економічних відносин.

Представлені пропозиції та рекомендації щодо активізації залучення й утримання іноземного інноваційного капіталу на різних етапах його функціонування.

  1. Карчаєва Г., Галицька О. (2018), Іноземні інвестиції – важливий фактор підвищення конкурентоспроможності та ефективності економіки України/ Г.Карчаєва, О.Галицька // Фінансовий простір. –  №3(31).
  2. Бондаренко Ю., Багрій З. (2014), Інноваційно-інвестиційний тип розвитку економіки як умова її ефективного функціонування, Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – № 799 : Проблеми економіки та управління. – С. 10–15. 
  3. Прямі інвестиції (акціонерний капітал) із країн світу в економіці України за 2010­-2018 роки. Державна служба статистики України. Available at: http://www.ukrstat.gov.ua (дата звернення 20.01.2019).
  4. Гаврилюк О.В. (1998) Іноземні інвестиції: НАН України. Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин/О.В.Гаврилюк . – К., 200 с.
  5. Борбулевич В. (2016), Засади формування програми інвестування модернізації підприємства/ В. Борбулевич // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». –  № 847 : Проблеми економіки та управління. – С. 23–28. 
  6. Сириченко Н. С. (2015) Економічна сутність і класифікація інвестицій в умовах глобальних трансформацій , Науковий вісник Мукачівського державного університету. – Серія Економіка. – Випуск 2 (4). – Частина 1. С. 264.
  7. Паливода К. В. (2018), Проблеми формування привабливого інвестиційного клімату як засобу подолання деструкції в економіці України, Економiка та держава. – № 3.
  8. Постанова Кабінету Міністрів України «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності галузевого рівня на 2017-2021 роки». № 980, від 18.10.2017 року.
  9. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/980-2017-п.