Офшорні юрисдикції як інструмент мінімізації податкового навантаження

2022;
: cc. 167 - 176
1
Національний університет «Львівська політехніка»
2
Національний університет «Львівська політехніка»

У статті досліджено значення офшорних юрисдикцій як інструменту мінімізації податкового навантаження. Проаналізовані основні причини виникнення і розвитку офшорних зон, до яких відносяться відмивання коштів, зменшення податкового тиску, захист та збільшення активів, оптимізація трансакційних витрат, відсутність бюрокра- тії та надмірного регулювання, управління ризиками. Встановлено, що використання офшорних схем, має негативний вплив на економіку держави, зокрема через ухилення від оподаткування призводить до зменшення фіскальних потоків, погіршення економічного середовища, виникнення негативних макроекономічних наслідків, зокрема деформацію платіжного балансу, виведення капіталів з країни, формування додаткового тиску на валютний курс, поглиблення корупційних схем.

 1. Комар І. С. (2014). Види офшорних зон та їх вплив на організацію бухгалтерського обліку, Ефек- тивна економіка, 6, URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3111 (дата звернення 9 квітня 2022 р.).
 2. Франчук В. І., Пришла А. С. (2015). Основні наукові підходи до визначення поняття «офшорні зо- ни», Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія економічна, 1. 229–237.
 3. Єрмоленко В. (2016). Офшори у світі: 7 ключів для розуміння, Hromadske, URL: https://hromadske.ua/ posts/ofshory-u-sviti-7-kliuchiv-dlia-rozuminnia.
 4. Гурова Т. А., Єфременко А. В. (2019). Офшорні зони як спосіб збереження капіталу в нестабільній економічній ситуації, URL: http://www.rusnauka.com/35_OINBG_2012/Economics/2_120892.doc.htm (дата звер- нення 10 квітня 2022 р.).
 5. Луцишин З., Южаніна Н., Фролова Т., Мазур М., Перебийніс Д. (2019). Сучасна офшоризація бізне- су у конструкті національної фіскальної безпеки, Міжнародна економічна політика, 1, 70–112. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mep_2019_1_6 (дата звернення 11 квітня 2022 р.).
 6. Леган І. М., Супрунова І. В. (2021). Офшорні юрисдикції як інструмент тінізації економіки та транснаціональної злочинності. Право та державне управління, 2. 133–139.
 7.  Чеберяко О. В. (2014). Сутність офшорної фінансової діяльності та її вплив на економіку України. Актуальні  проблеми   міжнародних  відносин,  118(2).  46–59.  URL:   http://nbuv.gov.ua/UJRN/apmv_2014_ 118(2)__7.
 8. Офіційний сайт International conrortium of inverstigative journalists (2021). Offshore havens and hidden riches of world leaders and billionaires exposed in unprecedented leak, URL: https://www.icij.org/investigations/ pandora-papers/global-investigation-tax-havens- offshore/#:~:text=At%20least%20%2411.3%20trillion%20is,for%20Economic%20Cooperation%20and%20Develop ment (дата звернення 9 квітня 2022 р.).
 9. Офіційний сайт Company Express (2021). Офшори. Питання, які часто задають (FAQ), URL: https://company-express.com/ua/%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F/ (дата звер- нення 9 квітня 2022 р.)
 10. Ільїн В., Кузьмич С. (2020). Оптимізація податкового тягаря підприємств: вітчизняний та зарубіж- ний досвід. Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації, 1. 29–37.
 11. Офіційний сайт PwC Global. (2020). Report Paying Taxes 2020 from World Bank Group and PwC. URL: https://www.pwc.com/gx/en/paying-taxes/pdf/pwc-paying-taxes-2020.pdf (дата звернення 10 квітня 2022 р.).
 12. Тютюник І. В., Кобушко Я. В. (2018). Інструменти мінімізації податкового навантаження еконо- мічними суб’єктами в Україні: порівняльний аналіз та ефекти від застосування, Економічний аналіз, 28, 4. 122–130.
 13. Офіційний сайт CASE Україна. (2021). Порівняльний аналіз фіскального ефекту від застосування інструментів ухилення/уникнення оподаткування в Україні: 2021, URL: https://case-ukraine.com.ua/content/ uploads/2020/09/CASE_Tax-avoidance.pdf
 14. Катуршин Б. (2021). Лагідна деофшоризація, Економічна правда, URL: https://www.epravda.com.ua/ columns/2021/12/8/680496/ (дата звернення 11 квітня 2022 р.).
 15. Офіційний сайт Міністерства економіки України. (2021). Тіньова економіка. Аналітична записка. Загальні тенденції у січні–вересні 2021 р.
 16. Гордійчук Д. (2022). Тіньовий сектор в Україні сягає 31 % за неповний 2021 рік, Економічна прав- да. URL: https://www.epravda.com.ua/news/2022/02/10/682262/ (дата звернення 11 квітня 2022 р.).
 17. Гобела В. В. (2020). Офшоризація економіки в конструкті економічної безпеки держави, Scientific Horizons, Vol.23, № 12. URL: http://ir.znau.edu.ua/bitstream/123456789/11515/1/SH_2020_23_12_109-120.pdf (дата звернення 11 квітня 2022 р.).