УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ ЇЇ РЕФОРМУВАННЯ

1
Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра маркетингу і логістики
2
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
3
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

Проведено аналіз експерименту зі створення моделі управління інтегрованим медичним комплексом адміністративної території. Висвітлено основі принципи, які закладаються в розвиток моделі керованої медико-соціальної допомоги на засадах сімейної медицини з оплатою за обсягом роботи. Досліджено механізм перерозподілу функцій між амбулаторіями сімейної медицини (АСМ), медико соціальними закладами, госпітальною і спеціалізованою амбулаторною допомогою. Показано, що для успішного гнучкого управління обсягами медичної та соціальної допомоги і їх фінансового забезпечення необхідно створити довідники госпітальних, діагностичних і амбулаторних медичних й соціальних послуг. Встановлено важливість формування потужної інформаційної системи, яка на основі медичної бази даних АСМ і центральної бази даних соціальних служб й центральних районних лікарень сформує корпоративну медичну мережу і, таким чином, внесе до бази даних все населення.

На основі проведених досліджень виявлено, що використання сучасних управлінських і комп’ютерних технологій дозволяє суттєво покращити діяльність щодо ресурсного забезпечення як кожного лікувально-профілактичного закладу так і систем охорони здоров’я загалом. Особливої уваги заслуговує логістичний підхід в організації і управлінні системою охорони здоров’я, який дозволяє оптимізувати графік ресурсного забезпечення різних структурних підрозділів медичного закладу, знизити рівень запасів виробів медичного призначення з обмеженим терміном зберігання, прискорити оборотність вкладеного капіталу. А, отже, знизити собівартість медичних послуг і покращити задоволення потреб пацієнтів в медичному і соціальному обслуговуванні. Водночас така система вимагає відповідної організації автоматизованої системи моніторингу медичних виробів, яка сприятиме реалізації принципу стандартизації у процесі ресурсозбереження, що підвищить медичну і економічну ефективність усієї системи охорони здоров’я. 

1. Фуртак І.І. (2010) Сучасні медико-соціальні аспекти державної політики щодо соціальної сфери в Україні.  Державне врядування : наук. вісник Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. Вип. 7. Львів: ЛРІДУ НАДУ. Available at: http //lviv academy.com/visnik7/index/html.

2. Фуртак І.І., Грицко О.М. (2011) Напрями удосконалення державного управління охороною здоров’я в Україні. Ефективність державного управління [Текст]: зб. наук. праць Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України / за заг. ред. чл.-кор. НАН України В.С. Загорського, доц. А. В. Ліпенцева. Львів: ЛРІДУ НАДУ, Вип.26. С.210, 216.

3. Фуртак І.І. (2000) Формування концепції удосконалення державного управління охорони, збереження та зміцнення здоров’я населення. Актуальні проблеми державного управління: Зб. наук. пр. ЛФ УАДУ. Вип. 3. С. 344-348.

4. Дячук І.Б., Сенюта І.Я., Терешко Х.Я., Фуртак І.І. (2010) Страхування в галузі охорони здоров’я: навч. посібни. Львів: Вид-во ЛОБФ “Медицина і право”, 216 с.

5. Автоматизована система управління наданням послуг населенню органами державного управління та місцевого самоврядування. Свідоцтво № 9834 про реєстрацію авторського права від 19.04.2004. Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України, Фуртак І.І. №9694; Заяв. 24.02.2004. К.: МОН України, Вип.5. С. 290.

6. Автоматизована система управління концепції розвитку медсестринської служби. (2006) Свідоцтво № 17211 про реєстрацію авторського права від 11. 07. 2006. Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України / Фуртак І.І. № 17 185; Заяв. Від 15.05. 2006. К.: МОН України, 2006. Вип.10. С. 264.

7. Фуртак І.І., Голунов А.І., Балута І.А., Гринаш В.М. (2004) Методологія створення автоматизованої системи управління охороною здоров’я на засадах сімейної медицини та механізм її реалізації. Свідоцтво № 11734 про реєстрацію авторського права від 08.12.2004. Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України / № 11705; Заяв. 15.10.2004. К.: МОН України, Вип. 6. С. 513.

8. Енциклопедія. (2012) Сімейна медицина: у 5 т.. Київ: «Здоров’я», Т.5. 704 с.

9. Фуртак І.І., Грицко Р.Ю., Лемішко Б.Б., Морочковський Р.С. (2013) Напрями управління впровадженням, діяльністю та вишколом фахівців сімейної медицини в Україні: монографія.  Львів: Сполом, 188 с.