державне управління

Особливості національної безпеки України в період воєнного стану: цілі, виклики та стратегія

Анотація. Наведена наукова стаття присвячена удосконаленню державного управління в сфері національної безпеки України, відповідним цілям, викликам в період воєнного стану в Україні. Систематично проаналізовано суть поняття «національна безпека», його складові та впливові фактори, а також поняття «система забезпечення національної безпеки».

Залучення молоді до формування та реалізації молодіжної політики на місцевому рівні в умовах війни

У статті розглянуто сьогоднішній стан молодіжної політики України у часі російської агресії проти України. Проаналізовано важливість залучення молоді до розробки та реалізації молодіжної політики під час воєнного стану. Простежено основні чинники, які впливають на результативність цільових програм у сфері молодіжної політики на локальних рівнях на прикладі Івано- Франківської міської територіальної громади та перспективи відбудови України після завершення війни.

Основні інструменти інтернет-маркетингу в публічному управлінні в умовах глобальної цифровізації

Досліджено основні інструменти інтернет-маркетингу публічного управління при наданні послуг населенню. Визначено сутність та особливості контекстної та таргетованої реклами, наведено основні відмінності та спільні риси, особливості просування та види. Проаналізовано афілійований маркетинг, його актуальність та запропоновано основні компоненти. Розкрито сутність і взаємозв’язок контент-маркетингу та соціального медіамаркетингу, обґрунтовано актуальність і пріоритетність використання. Обґрунтовано використання еmail-маркетингу та ремаркетингу.

Утвердження концепту публічного як вимога післявоєнного суспільного устрою України

Термін публічне є усталеним терміном, який використовують у науковій та політико-адміністративній термінології західних суспільств. Він позначає певний базовий концепт суспільних відносин, на якому ці суспільства будуються. Широкого вжитку набули такі терміни, як публічна сфера, публічна служба, публічні підприємства, публічне управління, публічна політика. Водночас в Україні, попри певні зміни, що відбулися після 2014 року, до цього часу домінуючим концептом політико-управлінської сфери залишається держава.

міжнародне право, права людини, війна в Україні, міжнародні документи, міжнародні судові органи, ратифікація договорів, міжнародні зобов'язання

Annotation.  In today's world, the impact of technology on international relations and the legal system is rapidly increasing, which is due, in particular, to the development of information technology. Globalisation has covered the economic, political and cultural spheres of society, which has led to the relevance of this work.

Майбутнє міжнародного права: інтеграція сучасних технологій, гібридні підходи та створення нових нормативних рамок для глобального співтовариства

Анотація. У сучасному світі стрімко зростає вплив технологій на міжнародні відносини та правову систему, що зумовлено, зокрема, розвитком інформаційних технологій. Глобалізація охопила економічну, політичну, культурну сфери суспільства, що обумовило актуальність даної роботи.

Детермінуючі фактори формування соціальної концепції публічного управління

Зосереджено увагу на питанні актуалізації сучасних підходів щодо розробки науково обґрунтованої стратегії формування та розвитку соціальної концепції публічного управління у контексті реагування на новітні соціальні виклики та загрози. Конкретизовано систему детермінуючих факторів на основі відповідних соціальних показників/індикаторів. Розкрито специфіку та основні виміри стратегічного потенціалу формування соціальної концепції публічного управління із урахуванням специфіки ресурсних можливостей.

Особливості залучення громадськості та цифровізації послуг при реформуванні публічного управління під час війни

Розглянуто напрямки реформування публічного управління під час війни, зокрема роль залучення громадськості та цифровізації послуг. Наведено особливості, обмеження та основні інструменти залучення громадян під час прийняття важливих рішень, досліджено зміни чинного законодавства, зумовлені військовою агресією росії, здійснено аналіз впливу цифровізації послуг у країнах ЄС у динаміці за п’ять років.

Ринок праці в кризових умовах та напрямки удосконалення його державного регулювання

У статті розглянуто теоретичні основи публічного управління зайнятості населення України та запропоновано основні заходи удосконалення державного регулювання ринку праці в кризових умовах. Здійснено аналіз кількості вакансій на ринку праці та кількості безробітних (2018–2022 роки) загалом в Україні та по регіонах, досліджено явище вимушеної релокації підприємств, виявлено проблемні сфери економіки з дисбалансом кількості вакансій і безробітних.

Інноваційні аспекти розвитку цифровізації публічного управління в США

У статті проаналізовано основні принципи та інструменти цифровізації публічного управління у США. Звернуто увагу на систему електронного урядування та відкритого врядування, проаналізовано систему надання електронних послуг в США. Зазначено про активну участь уряду США у реалізації програм цифровізації публічного управління та формування відкритого суспільства. Запропоновано шляхи реалізації досвід США в Україні.