Негативні впливи на процеси державного управління в Україні часів незалежності

Автори: 
П. Шевчук

Проаналізовано чинники негативних впливів на процес державного управління за роки відродження незалежності Української держави. Запропоновано підходи щодо підвищення дієвості реалізації державного управління в Україні за умов прояву зовнішніх та внутрішніх загроз і викликів сучасності.

 1. Дейвіс Н. Європа. Історія [Текст] / Н. Дейвіс. — К. : Основи, 2000. — 1463 с.
 2. Усаченко Л. М. Історія державного управління в Україні [Текст] : навч. посіб. / Л. М. Усаченко, В. І. Тимцуник. — К. : ТОВ «НВП «Інтерсервіс», 2013. — 292 с.
 3. Джери Д. Большой социологический словарь [Текст] / Д. Джери, Дж. Джері ; пер. с англ. : в 2 т. Т.: А — О. — М. : Вече, 1999. — С. 185.
 4. Rawnsley G. Approaches to soft power and public diplomacy in China and Taiwan / G. Rawnsley // Jornal of International Communication [Text]. — 2012. — Vol. 18. — Issue 2. — P. 121–135.
 5. Nye Jr. J. S. Bound to Lead: The Changing Nature of American Power [Text] / Nye Jr. J. S. — N.-Y. : Basic Books, 1990; Nye Jr. J. S. The Benefits of Soft Power [Electronic resource] / Nye Jr. J. S. — Access mode : http://hbswk.hbs.edu/archive/4290.html.
 6. Семченко О. А. Іміджева політика України [Текст] : монографія / О. А. Семченко. — К. : ВЦ «Академія», 2014. — 272 с.
 7. Індекс сприйняття корупції ТІ [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://ti-ukraine.org/news/4050.html.
 8. Індекс сприйняття корупції в Україні [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://en.interfax.com.ua/news/economic/237633.html.
 9. Індекс сприйняття корупції ТІ...
 10. Куриц С. Я. Болезни государства. Диагностика патологий государственного управления и права [Текст] / С. Я. Куриц, В. П. Воробьев. — М. : МГИМО (У) МИД России, 2009. — 212 с.
 11. Simon H. A. Models of Man: Social and Rational [Text] / H. A. Simon. — N.-Y. : John Wiley and Sons, Inc., 1957. — P. 198.
 12. Атаманчук Г. В. Теория государственного управления [Текст] : кур. лекц. / Г. В. Атаманчук. — изд. 2-е, дополн. — М. : Омега-Л, 2010. — 525 с.
 13. Білоусова Н. Трохим Ковальчук. Один із факторів, який зумовив нинішні негаразди — психологія тимчасовості / Н. Білоусова // Газета «День» [Текст]. — 2011. — № 146.
 14. Про затвердження Програми управління державним боргом України на 2016 рік [Електронний ресурс] : Наказ Міністерства фінансів України № 27 від 29.01.2016 р. — Режим доступу : http://www.minfin.gov. ua/news/view/nakaz-ministerstva-vid---pro-zatverdzhennia-prohramy- upravlinnia-derzhavnym-borhom-na-rik? category=borg&subcategory=derzhavnij-borg.
 15. Петровський П. М. Гуманітарна парадигма в системі державного управління [Текст] : монографія / П. М. Петровський. — Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2008.— 252 с.
 16. В Україні назріває катастрофа з пенсійними виплатами [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zik.ua/ news/2016/05/24/v_ukraini_nazrivaie_katastrofa_z_pensiynymy_vyplatamy__minsotspolityky_701647.
 17. Винер Н. Кибернетика или управление и связь в животном и машине [Текст] / Н. Винер. — М. : Советское радио, 1968. — С. 55.
 18. Заман А. Репутационный риск: управление в целях создания стоимости [Текст] / А. Заман ; пер. с англ. Ю. Кострубова. — М. : Олимп-Бизнес, 2008. — С. 8, 9.
 19. Найт Ф. Х. Риск, неопределенность и прибыль / Ф. Х. Найт ; пер. с англ. — М. : Дело, 2003. —С. 30, 31.
 20. Giorgetti C. A. Principled Approach to State Failure. International Community Actions in Emergency Situations [Text] / C. A. Giorgetti ; with a Foreword by M. Reisman and L. Brilmayer. — Leiden ; Boston : Brill, 2010. — XVII. — P. 69.
 21. Соціально-економічний стан України: наслідки для народу та держави [Текст] : націонал. доп. / за заг. ред. В. М. Гейця [та ін.]. — К. : НВЦ НБУВ, 2009. — С. 6.
 22. Лібанова Е. Що може кожен зробити для себе і для суспільства? Шукати додаткову роботу [Електронний ресурс] / Е. Лібанова. — Режим доступу : http://www.ukrinform.ua/rubric-economics/1996291-ella-libanova-akademik-....
 23. Соціально-економічний потенціал сталого розвитку України та її регіонів [Текст] : націонал. доп. / за ред. акад. НАН України Е. М. Лібанової, акад. НААН України М. А. Хвесика. — К. : ДУ ІЕПР НАН України, 2014. — С. 8.
 24. Фукуяма Ф. Сильное государство. Управление и мировой порядок в ХХI веке [Текст] / Ф. Фукуяма. — М. : Аст ; Хранитель, 2006. — 220 с.
 25. Горбулин В. «2017-й: продолжение следует...» [Электронный ресурс] / В. Горбулин. — Режим доступа : http://gazeta.zn.ua/internal/2017-y-prodolzhenie-sleduet-cennostnye-resu....

Uncaught exception thrown in session handler.

PDOException: SQLSTATE[23000]: Integrity constraint violation: 1062 Duplicate entry '0' for key 'uid': INSERT INTO {sessions} (sid, ssid, uid, cache, hostname, session, timestamp) VALUES (:db_insert_placeholder_0, :db_insert_placeholder_1, :db_insert_placeholder_2, :db_insert_placeholder_3, :db_insert_placeholder_4, :db_insert_placeholder_5, :db_insert_placeholder_6); Array ( [:db_insert_placeholder_0] => Vle3KjBXiWgaMow6Qhy8dJGkif9cGWJz9qgYjm1dusE [:db_insert_placeholder_1] => Vle3KjBXiWgaMow6Qhy8dJGkif9cGWJz9qgYjm1dusE [:db_insert_placeholder_2] => 0 [:db_insert_placeholder_3] => 0 [:db_insert_placeholder_4] => 44.200.168.16 [:db_insert_placeholder_5] => nodeviewcount_views_limit|a:1:{i:26719;O:8:"DateTime":3:{s:4:"date";s:26:"2023-03-27 09:33:27.000000";s:13:"timezone_type";i:3;s:8:"timezone";s:15:"Europe/Helsinki";}} [:db_insert_placeholder_6] => 1679898807 ) in _drupal_session_write() (line 209 of /home/science/public_html/includes/session.inc).