Математичне моделювання перехідних процесів у трифазній лінії електропередачі в режимі двофазного короткого замикання

Автори:
1
Львівський національний аграрний університет, кафедра електротехнічних систем

Проаналізовано наукових публікацій, який показав, що здебільшого дослідження перехідних процесів у довгих лініях електропередач з розподіленими параметрами здійсню- ють шляхом еквівалентації відомого рівняння довгої лінії з розподіленими параметрами коловим еквівалентом або розв’язують це рівняння за допомогою спрощених підходів. Ці підходи потребують детермінованих крайових умов до рівняння довгої лінії, що не завше можливо під час моделювання перехідних процесів в електричних мережах. Також, у багатьох працях автори не враховують у рівняннях стану об’єкта погонних активних опо- ру, фазної та міжфазної провідностей, розраховуючи зазвичай згадані процеси за відомим методом Д’Аламбера.

У нинішній праці аналіз перехідних процесів у фрагменті електричної мережі здійснюється на основі модифікованого принципу Гамільтона—Остроградського, що да- ло змогу отримати вихідні рівняння стану виключно з єдиного енергетичного підходу, ураховуючи тим самим не лише всі перетворення енергії у системі, а й усі розподілені параметри довгої лінії. Так побудовано математичну модель трифазної довгої лінії електро- передачі, до якої приєднано еквівалентне несиметричне активно-індуктивне наванта- ження з урахуванням взаємоіндуктивних зв’язків.

Показано, що методика ідентифікації крайових умов другого та третього родів до диференціального рівняння довгої лінії підвищує ефективність побудови її моделі, оскіль- ки не потребує створення розширених колових заступних схем, з одного боку; та дає змогу на польовому рівні врахувати перебіг електромагнітних процесів, з іншого. Для подальшого універсального використання розробленої моделі лінії до неї введено параметр «вихідна напруга».

На підґрунті розробленої математичної моделі здійснено алгоритмізацію та комп’ю- терну симуляцію перехідних процесів у лінії електропередачі під час двофазного короткого замикання. Результати досліджень представлено у вигляді рисунків, які аналізуються. Основ- ні представлені у роботі результати отримано з використанням числових методів.

 1. https://e-cigre.org/article/cigre-reference-paper--the-need-for-enhanced... and-simulation-tools.
 2. Математична модель трифазної лінії з розподіленими параметрами при електромагнітних перехідних процесах / В. Ю. Лободзинський, В. І. Чибеліс / ВІСНИК КНУТД. – 2018. № 4 (124). С. 96 – 102.
 3. Efficient procedure to evaluate electromagnetic transients on three-phase transmission lines / E. C. M. Costa,S. Kurokawa, J. Pissolato, A. J. Prado / IET Generation Transmission & Distribution. – 2010. № 4(9). Р. 1069–1081.
 4. Model of Three-Phase Transmission Line with the Theory of Modal Decomposition Implied / R. Cleber da Silva, S. Kurokawa / Energy and Power Engineering. – 2013. No 5. Р. 1139–1146.
 5. Implementation of the Frequency Dependent Line Model (FD-Line) in a Real-Time Power System Simulator /R. Iracheta-Cortez, N. Florez-Guzman, R. Hasimoto-Beltran / Ingenierнa e Investigaciуn. – 2017. No 37(3). Р. 61–71.
 6. MATLAB based Simulations model for three phases Power System Network / C. Vijaya Tharani, M. Nandhini,R. Sundar, K. Nithiyanantha. – International Journal for Research in Applied Science & Engineering Technology. – 2016. Vol. 4. Issue XI. P. 502–509.
 7. Analysis of transient waveforms in a power system at asymmetrical short-circuits / P. Pruski, S. Paszek / Przeglad elektrotechniczny. – 2020. Nr 2. S. 26–29.
 8. Уайд Д. Електромеханическое преобразование энергии / Д. Уайд, Г. Вудсон. – Л. : Энергия, 1964. – 539 с.
 9. Чабан А. В.  Принцип Гамільтона–Остроградського в електромеханічних системах / А. В. Чабан.  – Львів : Вид-во Тараса Сороки, 2015. – 488 с.
 10. Левонюк В. Р. Методи та засоби аналізу комутаційних перехідних процесів у лініях електропередачі надвисокої напруги на основі варіаційних підходів: дис. ... канд. техн. наук. Львів, 2019. 209 с.
 11. . Mathematical model of electromagnetic processes in Lehera line at open-circuit operation / A. V. Chaban, V.R. Levoniuk, I. M. Drobot, A. F. Herman / Electrical engineering & electromechanics. – 2016, No. 3, P. 30–35.
 12. Mathematical modelling of transient processes in power systems considering effect of high-voltage circuit breakers / A. Czaban, A. Szafraniec, V. Levoniuk / Przeglad Elektrotechniczny. – 2019. No 1. p. 49–52.