Оптимізація електромеханічної системи шляхом формування матриці зворотних зв’язків за змінними стану

1
Національний університет «Львівська політехніка»
2
Національний університет «Львівська політехніка»
3
Національний університет «Львівська політехніка»
4
Національний університет «Львівська політехніка»

Задача забезпечення потрібних динамічних показників технічних систем є однією з основних задач теорії автоматичного керування. Синтез таких систем здійснюється на основі тих чи інших критеріїв, які характеризуються якість керування. На сьогоднішній день найбільш поширеним критерієм функціонування динамічної системи є інтегральний критерій від квадратичної форми, яка включає не тільки координати об’єкта, а і керуючі впливи. Тут слід зауважити, що внесення керуючої складової в інтегральний критерій якості дає змогу в разі його мінімізації отримати керуючі впливи обмеженої амплітуди, що особливо важливо підчас проектування реальних систем керування електромеханічними об’єктами. Таким чином один з сучасних підходів до створення оптимальних лінійних стаціонарних динамічних систем полягає в:

 • записі рівнянь, які описують такі системи в моделях змінних стану;
 • формуванні критеріїв оптимальності систем у вигляді інтегрального функціоналу від квадратичних форм цих змінних і керуючих впливів;
 • мінімізації цих функціоналів шляхом конструювання регуляторів як набору зворотних зв’язків за змінними стану і синтезі коефіцієнтів цих зв’язків;

Поставлена задача належить до класу варіаційних задач і в загальному виді вона зводиться до розв’язку рівнянь Ріккаті, диференціального чи алгебраїчного: диференціального для нестаціонар- них систем, коли матриця P, яка входить в це рівняння, залежить від часу і інтегральний критерій якості має границі інтегрування від t1 до t2, або алгебраїчного, коли маємо стаціонарну систему, зрозуміло, що матриця P не залежить від часу і границі інтегрування критерія якості є від нуля до нескінченності. Саме для багатьох електромеханічних систем вважається доцільним мінімізувати такий критерій на тривалих інтервалах часу. До таких систем можна зарахувати слідкуючі системи, системи стабілізації, тощо. Отже, виникає задача синтезу оптимальної електромеханічної системи шляхом знаходження керуючих впливів такої системи виходячи з принципів аналітичного конструювання регуляторів, як називається наведена задача в українській літературі, або як у західній літературі — «задачі про лінійний квадратичний регулятор».

Стаття містить: постановку проблеми, актуальність дослідження, мету роботи, аналіз останніх досліджень і публікацій, виклад основного матеріалу, висновки і список літератури.

 1. Методы классической и современной теории управления: Синтез регуляторов и теория оптимизации систем автоматического управления. / под ред. Н. Д.Егупова. – М.: Изд-во МГТУ им. Баумана, 200. 736 с.
 2. Willems J. C Least square stationary optimal control and the algebraic Riccati equation// IEEE Trans.Autom.Control.1971.vol. 6. P. 621–634
 3. Ким Д. П. Теория автоматического управления. Т. 2: Многомерные, нелинейные, оптимальные и адаптивные системы. М.: ФИЗ-МАТЛИТ. 2004. 464 с.
 4. Bernsterein D. S. LQG control with an H-performance bound: A.Riccati equation approach /D. S. Bernsterein, W. M.Haddad // IEEE Trans.Autom.Control.1989. Vol. 34. No 3.
 5. Дорф Р. Современные системы управления. / Р. Дорф, Б. Бишоп; пер. c. анг. Б. И. Ко- пылова. М.: Лаборатория базовых знаний, 2002. 832 с.
 6. Поляк Б.Т. Робастная устойчивость и управление / Б. Т. Поляк, П. С. Щербаков. М.: Наука, 2002. 303 с.
 7. Лозинський О. Ю Синтез лінійних оптимальних динамічних систем: навч. посіб. / О. Ю. Ло- зинський, А. О. Лозинський, Я. Ю. Марущак, Я. С. Паранчук, В. Б. Цяпа. Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2016. 392 с.
 8. Д. Сю, А. Мейер. Современная теория автоматического управления и ее применение. пер. с анг.; под ред. Ю. И. Топчева. М: Машиностроение, 1972. С. 544
 9. Petersen I. R., Hollot C. V. A Riccati equation approach to the stabilization of uncertain linear systems // Automatica. 1986. Vol. 22, No 4, 397–411
 10. Лозинський О. Ю., Білецький Ю. О., Лозинський А. О., Мороз В. І. Формування фунда- ментальної матриці відкритої електромеханічної системи і її застосування для розрахунку часо- вих процесів змінних стану. Energy engineering and control systems. 2020. Vol. 6. No 2 (On review)
 11. Каленюк П. І. Диференціальні рівняння: навч. посіб. / П. І. Каленюк, Ю. К.Рудавський, Р. М. Тацій та ін. – Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2014. 380 с.