Серія «Гуманітарні візії»

Рукописи статей, огляди книг та академічних подій можна надсилати постійно.

Часовий проміжок від надсилання рукопису статті до її опублікування приблизно 2-4 місяці.

З огляду на пандемію коронавірусу-19 та війну, рецензенти можуть довше готувати рецензії або можуть відмовитися підготувати рецензію. Тому підготовка рецензій за таких несприятливих умов триватиме довше, ніж зазвичай.

Журнал "Гуманітарні візії" засновано 2015 року.

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації від 19.04.2019:

Серія КВ №23890-13730Р

(2015-2018 рр.: КВ 21627-11527Р).

Міністерством науки та освіти України внесено до фахових часописів з філософських та політичних наук 11 липня 2016 року. Затверджено наказом №1222 від 07.10. 2016 року.

З 15.10.2019 року журнал є фаховим журналом категорії "Б" зі спеціальностей 033-Філософія та 052- Політологія (Наказ Міністерства освіти і науки України №1301): 

https://ouci.dntb.gov.ua/editions/GQj5R707/​

У журналі публікуються статті англійською, польською та українською мовами.

Рекомендовані до друку статті публікуються безплатно. 

Журнал не орієнтується на якусь окрему філософську чи політологічну школу та не репрезентує особливі філософські та політологічні погляди. Журнал орієнтується на методологічний плюралізм та розмаїття думок і позицій, які науково аргументовані та доведені. 

До друку приймаються статті, в яких висвітлюються проблеми з галузей політичних і філософських наук. Актуальними є аналітичні статті з політичних наук, в яких висвітлюються та пропонуються розв'язання таких проблем: 1) кризова ситуація з емігрантами, 2) національна та глобальна безпека, 3) тероризм, 4) гібридні війни, 5) міжнародні відносини, 6) система противаг та стримувань, 7) політичні ідеології в постмодерному світі.

З філософських наук вітаються статті, в яких аналізуються проблеми метафізики та онтології, феноменології, епістемології, етики та естетики, історії філософії, соціальної філософії та філософії історії, філософії науки й техніки, методології наукового пізнання.

Також приймаються до друку рецензії монографій з політичних та філософських наук, огляди філософських подій (конференцій, симпозіумів, круглих столів тощо), як в Україні, так і закордоном, переклади оригінальних філософських праць (фрагменти) та статей, есеїв тощо з коментарями перекладача/чів. 

Числа журналу виходять двічі на рік (червень та грудень).

 Статті перевіряються на плагіат. Запроваджено подвійне тільки зовнішнє анонімне рецензування.

Видавець та засновник журналу: Національний університет "Львівська політехніка".

Журнал внесено до реферативної бази наукової періодики України (Національна бібліотека України імені Володимира Вернадського):

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=JRN&P21DBN=JRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM

=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=I=&S21COLORTERMS=

0&S21STR=%D0%96101312

Журнал внесено до реферативної бази ERIH PLUS (the European Reference Index for Humanities and Social Sciences):

https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=498445

Журнал внесено до реферативної бази даних CiteFactor:

https://www.citefactor.org/journal/index/24076#.XQEFX9IzbDc

Журнал індексується в наукометричній базі Index Copernicus:  

https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=45921 (ICV 2017: 55.50)

https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=45921&lang=pl (ICV 2018: 78.80)

https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=45921 (ICV 2019: 84.81)

https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=45921 (ICV 2020: 80.38)

https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=45921 (ICV 2021: 96.55)

https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=45921 (ICV 2022: 77.84)