Інструкції для авторів

Інструкції для авторів

1. Автор відповідає за точність цитувань, покликань і надсилає лише оригінальні статті, які раніше ніде не публікувалися й не були надіслані до інших журналів.

2. Найкраще, якщо надіслана стаття є одноосібною, без співавторів. У випадку співавторів, головний редактор та редакційна колегія приймають до розгляду лише статті з двома співавторами. У випадку написання статті в рамцях колективного проєкту може бути і більше співавторів, але якщо їхня кількість є обґрунтованою,тобто конкретно вказано обсяг виконаної роботи кожного співавтора.

3. Автори повинні уникати будь-яких конфліктів інтересів, які можуть вплинути на результати їх досліджень. Всі джерела підтримки автора або дослідження повинні бути усунуті з надісланої статті.

4. Автор та співавтор заповнюють формуляр авторства, в якому вказують свій внесок у написання статті. Формуляр можна завантажити на цьому сайті.

5. Автор(и) зазначають тип статті (оглядова чи науково-методична) окремим рядком над назвою статті.

6. Автор(и), котрі не є працівниками Львівської політехніки, заповнюють й надсилають лист-згоду на публікацію своєї статті у журналі "Гуманітарні візії" після прийняття статті до друку (ця вимога не стосується іноземних авторів). Формуляр листа-згоди можна завантажити на цьому сайті.

Вимоги до статей наукового журналу «Humanitarian Vision» («Гуманітарні візії»).

1. Відомості про автора (авторів): ім’я, прізвище, науковий ступінь, вчене звання, посада і місце роботи, контактний телефон, e-mail, ORCID, домашня адреса. Автори статей з України, які не працюють у Львівській політехніці, повинні подати разом зі статтею супровідний лист про дозвіл публікувати цю статтю в журналі "Гуманітарні візії".

2. У статті необхідно: 
- cформулювати проблему та показати її зв’язок з важливими науковими чи практичними завданнями;
- проаналізувати останні дослідження та публікації, в яких започатковано розв’язання цієї проблеми і на які спирається автор, виділити невирішені раніше частин загальної проблеми, якій присвячено статтю;
- сформулювати цілі статті;
- викласти основний матеріал дослідження з обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
- зробити конкретні висновки та накреслити перспективи подальших  розвідок у даному напрямку.

- поділити на частини (вступ, розділи статті, висновки) для кращого структурування та логічного викладу матеріалу.

3. Оформлення статті:
–прізвище, ім’я автора (авторів), місце роботи українською та англійською мовами, електронна (і) адреса (и), ідентифікатори ORCID, Scopus AuthorID тощо.
– назва статті (великими літерами, жирний шрифт) та анотація українською (польською, українською та англійською – для статей польською мовою) та англійською мовами; анотація повинна бути структурованою, містити мету дослідження та застосовані методи, основні одержані висновки; обсяги усіх анотацій (українською, англійською та польською [за необхідністю]) – 1800 знаків; в обсяг анотації входять назва статті та ключові слова;
– ключові слова подають українською (польською, українською та англійською мовами для статей польською мовою) та англійською мовами;
- обов’язковий список використаних джерел у кінці статті;
- обсяг статті – 20-25 тис. знаків зі списком літератури та анотаціями;
– обов’язкова вимога до статей – якість, високій рівень української, польської та англійської мов.

4. Вимоги для оформлення тексту: всі поля 20 мм; шрифт Times New Roman, кегель 14, інтервал – 1,5; відступ абзацу – 10 мм. Щодо символів: у тексті необхідно використовувати лапки лише такого зразку: " ", тире – це коротке тире: «–». Не потрібно ставити зайві пробіли, особливо перед квадратними чи круглими дужками, а також в них. Для запобігання потрібно використовувати функцію «Недруковані знаки». Переноси не допускаються.

5. Покликання на джерела в тексті подають за таким зразком: [Кант 2011: 23] - в квадратних дужках, прізвище автора, рік видання цитованої книжки і через двокрапку номер цитованої сторінки; якщо ж сторінок декілька, то діапазон сторінок вказується через дефіс: [Кант 2011: 23-28]. Так само подають покликання на іноземних авторів: [Aristotle 2005: 10] або [Aristotle 2005: 10-15].Якщо за один рік видано декілька праць одного і того ж цитованого автора, то у списку літератури ці джерела треба розташувати згідно абетки, починаючи з літери а. До прикладу: 2001а, 2001b, 2001с. Зразок офрмлення: [Aristotle 2005a: 12], [Аристотель 2005b: 34-45]. У покликаннях на книжки, які не мають чітко визначених авторів (збірники, енциклопедії, словники тощо), слід вказувати замість прізвища автора перші слова заголовку цитованого видання або його абревіатуру. Наприклад: [Філософський словник 2001: 345-347] або [ФС 2001: 345-347]. Якщо видання немає автора, але вказаний укладач чи редактор, то замість автора вказувати саме їх згідно з прийнятими скороченнями: (Укл.), (Ред.), (Гол. ред.), (Відп. ред.) тощо. Якщо текст видання має пагінацію, а це стосується класичних текстів Платона, Аристотеля тощо, то краще покликатися на пагінацію, а не на сторінки видання. Примітки - внизу сторінки. Перекладні праці, на які покликається автор статті, слід співставляти з оригіналом та уникати подвійного перекладу (покликатися на оригінали, а не на переклади). Редакція не прийматиме рукописів статей з бібліографіями, в яких є російські переклади чи праці сучасних російських авторів. В кінці статті подають ненумерований алфавітний список цитованої літератури за форматом APA Style (зразки оформлення за цим форматом див. тут:https://en.wikipedia.org/wiki/APA_style  http://www.apastyle.org/).Інтернет джерела повинні забузпечуватися актуальними посиланнями.

6. Статтю подавати мовою оригіналу (українською, англійською, польською) в електронному варіанті у вигляді файлу, який виконаний в текстовому редакторі MS Word for Windows, на диску чи електронною поштою.

7. Перед прийняттям до розгляду, статті перевіряются на академічний плагіат. Якщо плагіат не виявлено, то статті підлягають подвійному анонімному рецензуванню. На основі відгуків анонімних рецензій приймається одне із рішень: 1) опублікувати статтю без змін, 2) опублікувати статтю після внесення несуттєвих змін без повторного рецензування, 3) опублікувати статтю після внесення суттєвих змін з повторним рецензуванням, 4) відхилити статтю.

8. Відповідальність за зміст, точність поданих фактів, цитат, цифр і прізвищ несуть автори матеріалів. Розглядаються статті, в яких висвітлюються та розв'язуються питань в галузі політичних та філософських наук, рецензії на нові книги, навчальні посібники та підручники, переклади невеликих статей відомих авторів, які недоступні українському читачеві. Подані матеріали повинні бути актуальними, стилістично і граматично відредагованими, містити сучасну наукову термінологію. Редакція залишає за собою право на незначне редагування і скорочення, а також літературне виправлення статті (зі збереженням головних висновків та стилю автора). Редколегія може не поділяти світоглядних переконань авторів. У випадку, коли статті не відповідають встановленим вимогам, редакція залишає за собою право відмовляти авторам у друці публікації.

9. Надсилання матеріалів:

Авторські матеріали надсилаються до відповідальних секретарів:

- З політичних наук: 79013, Львів-13, вул. Степана Бандери, 12, Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра політології та міжнародних відносин, к. 314, Руслану Демчишаку, тел. 0322-58-21-89, e-mail: ruslan.dem74@gmail.com

- З філософських наук: 79013, Львів-13, вул. Степана Бандери, 12, Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра філософії, к. 328, Олесі Паньків, тел. 0322-58-26-41, e-mail: olesya.pankiv@ukr.net

 

 

 

AttachmentSize
lyst-zgoda.doc22 KB