Розвиток, особливості співпраці та значення членства Бразилії в БРІКС

https://doi.org/10.23939/shv2017.01.001
Надіслано: Березень 11, 2017
Прийнято: Квітень 03, 2017
1
Lviv Polytechnic National University
2
Lviv Polytechnic National University

 

Досліджено причини й значення входу Бразилії в систему БРІКС. Розглянуто роль Бразилії в регіональних міжнародних інтеграційних об’єднаннях та її ключову позицію на латиноамериканському континенті. Проаналізовано особливості взаємовідносин Бразилії із членами БРІКС: Росією, Індією, Китаєм та ПАР та перспективи від цієї співпраці.

Bandeira, L. (n/d). Politica Exterior do Brasil. Retrieved from http://www.amersur.org.ar/PolInt/Bandeira.ht

BRIKS – perspektyvy ekonomichnoho rozvytku krain z “perekhidnymy” ekonomikamy. (n/d). [In Ukrainian]. Retrieved from http://bintel.com.ua/uk/article/briks-perspektivy-jekonomicheskogo-razvitija/

Holovchenko, V. (2011). Konfliktohennist' mizhnarodnykh vidnosyn u Latynskii Amerytsi: istoriia i suchasnist'. [In Ukrainian]. Aktualni problemy mizhnarodnykh vidnosyn: zb. nauk. prats, issue 101, part. I, 3–12. Kyiv: KNU IMV

Kaimashnikova, K. (2012). Stvorennia BRIKS yak novoi struktury hlobalnoho rozvytku ta upravlinnia. [In Ukrainian]. Ekonomichnyi chasopys, 5–6, 24–26.

Koshelieva, Kh. (2014). Vplyv  intehratsiinykh  protsesiv  na  vynyknennia  BRIKS. [In Ukrainian]. Visnyk Kharkivskoho Natsionalnoho universytetu imeni V.N.Karazina, 1144, 26–29.

Kravtsov, A. (2008). Konkuretni osoblyvosti investytsiino- pryvablyvykh krain (na prykladi Brazylii). [In Ukrainian]. Ekonomichnyi visnyk Rostovskoho derzhavnoho universytetu, 6, 374–378.

Martynov, B. (n/d). Brazylyia v formate BRYKS. [In Russian]. Retrieved from:http://svom.info/entry/294-braziliya-v-formate-briks/

Savyn, L. (n/d). Vek Latynskoi Ameryke. [In Russian]. Retrieved from http://www.odnako.org/magazine/material/vek-latinskoy- ameriki

Tymkiv, T.  (2013). Rol' ta znachennia Brazylii u formati BRIKS. [In Ukrainian]. Minarodni vidnosyny i turyzm: suchasnist' ta retrospektyva, 3, 122–125. Retrieved fromhttp://eprints.oa.edu.ua/2332/1/Tymkiv_NZ_stud_Vyp- 3_turyzm.pdf

Vakarchuk, K. (2014). Zovnishnia polityka Brazylii v period pravlinnia D.Russef. [In Ukrainian].Aktualni problemy polityky, 53, 142–149.

 Vallerstain, Y. (n/d). Levye vektory razvytyia Latynskoi Ameryky. [In Russian]. Retrieved fromhttps://sites.google. com/site/latinoamerikanistika/arhiv-nomerov/2010-6/i-vallerstajn- levye-vektory-razvitia-latinskoj-ameriki