Сучасні підходи до вирішення міграційних проблем: архітектурна складова соціалізації мігрантів

https://doi.org/10.23939/shv2017.02.037
Надіслано: Вересень 15, 2017
Прийнято: Жовтень 20, 2017
1
Національний університет "Львівська політехніка"
2
Lviv Polytechnic National University

Проаналізовано взаємозв’язок між архітектурним типом житла/розселення для мігрантів та інтеграцією такої категорії осіб у структуру корінного населення приймаючої держави. Основними завданнями пропонованої роботи є: розкрити зміст такого явища як міграція та пов’язаних з ним небезпек для розвитку людства і самих мігрантів; встановити взаємозв’язок між формами житла/розселення та процесом асиміляції мігрантів. Вироблено пропозиції щодо застосування архітектурних практик для соціалізації мігрантів.

Баб’як, В. (2013). Архітектурна складова у вирішення проблем соціалізації мігрантів. Отримано з http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe? C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Vldau_2013_14_37.pdf 

Баб’як, В. (2015). Інтеграція мігранта у суспільство через спеціально розроблені типи житла. Вісник Національного університету “Львівська політехніка. Серія Архітектура: збірник наукових праць, 816, 57–63. Отримано з http://ena.lp.edu.ua:8080/xmlui/handle/ntb/31043

Бабяк, В. (2014). Краткая характеристика жилья для мигрантов и рекомендации по его проектированию. Архитектура и современные информационные технологии. Международный электронный журнал по научно-техническим и учебно-методическимаспектам совре­менного архитектурного образования и проектирования с использованием видео и компьютерных технологий, 2(27). Отримано з http://marhi.ru/AMIT/2014/2kvart14/babyak/ abstract.php

Гнесь, І. (2013). Багатоквартирне житло: тенденції еволюції. Львів: Видавництво Львівської політехніки.

Горбатенко, В. (Укл.). (2002). Політологічний енциклопедичний словник. Київ: Генеза.

Крупницький, Л. (n. d.). План на мільйон. Як забезпечити переселенців житлом і допомогти економіці. Отримано з https://life.pravda.com.ua/society/2015/08/10/198260/

Лагард, К. (2015). Миграция: глобальный вопрос, требующий глобального решения. Отримано з https://www. imf.org/external/russian /np/blog/2015/111215r.pdf

Гурков, А. (2016). Социальные квартиры для мигрантов: строительный бум в Германии. Отримано з http://www.dw.com/ru/%D1%81%D0%BE%D1%86% D0% B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82% D0%B8% D1% 80 %D1%8B-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%

Циркунова, Н. (2016). Современные проблеми миграционного населения и перспективы их решения: социально-демографические и архитектурно-типоло­гические аспекты. Вісник Донбаської національної академії будівництва та архітектури, 2, 168–174. Отримано з http://nbuv.gov.ua/UJRN/vdnaba_2016_2_32.

Чепеленко, А., Чепеленко Дм. (2015). Міжнародна міграція в умовах глобалізації: закономірності і тренди. Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія Економіка, 2(4), ч. 2, 214–220.

Швец, Л. (n. d.) Как архитектура решает социальные проблемы: 10 новых проектов. Отримано з http://www. wonderzine.com/wonderzine/life/life/218829-venice-biennale