Філософсько-лінгвістичні аспекти інтернет-комунікації (оглядова стаття)

https://doi.org/10.23939/shv2018.01.063
Надіслано: Лютий 12, 2018
Прийнято: Квітень 02, 2018
Автори:
1
Lviv Polytechnic National University

Розглянуто сучасний стан імовніособливостіінтернет-комунікації. Встановлено, що в новому комунікаційному середовищіпредставлено не тільки традиційну комунікація, але сформовано принципово новіформи. Звідси з’являються такіпоняття як “метамова”, “новомовлення”. Формується new style (стиль інтернет-спілкування), для якого характерні: а) письмова вимова; 2) гіперінтертекстуальність; 3) зафіксована розмовність; 4) спонтанність. Новіформи комунікаціїнабувають популярностіта чітко виокремлюють зручні параметри для спілкування. Підкреслено, що інтернет-комунікація посилюєвідчуття особистоїсвободи, де будь-яка людина може відшукати найкомфортніші умови для спілкування. Особливо привабливим постаєанонімне спілкування, завдяки якому комунікант конструюєтой образ, який йому заманеться. Новіможливості Інтернет-комунікаціїпотребують відповідального користування, адже відкривають шляхи до зловживань правами людини, породжують етичніпроблеми. Підкреслено, що зазвичай метою комунікаціїєне досягнення істини, а представлення себе через Мережу. Мова стаєне змістовною, а нагадуєбазікання. Швидкість, якою супроводжується інтернет-комунікація, породжуєпроблеми нехтування граматикою. Відповідно, важливим питанням постаєне лише культура мовлення, а й збереження рідноїмови у Мережі. Слова, якими послуговуються користувачі мережі Інтернет, в більшості є запозиченими з англійської мови. Зазначено, що інтернет-комунікація породжує фундаментальні етичні та лінгвістичні проблеми, якіпотребують глибокого філософського осмислення.

Возняк Т. (2000) Глобалізація як виклик людству.Незалежний культурологічний часопис “Ї”, № 19. Отримано з www.ji.lviv. ua/ji-library/Vozniak/polit-kuchma/globalizac.htm#4

Войскунский А. Е. (2001). Метафоры Интернета. Вопросы философии. №11, 64 -79. Отримано з www.relarn.ru/human/cyberspace.html

Воробей Ю.В. (2015) Інтернет-комунікація та Інтернет-комунікант: взаємодія івзаємопородження. Science and Education a New Dimension. Philology, III (16), 43 - 46. Отримано з www.slideshare.net/SocietyforCulturalan/science-andeducation-a-new-dimension-philology-issue-70

Гусейнов Г. (2000). Другие языки. Заметки к антропологии русского Интернета: особенности языка и литературы сетевых людей. Отримано з http://nlo.magazine.ru/dog/tual/main8.html

Дацюк С. (1997) Парадоксальная интенция свободы в Internet. Отримано з http://www.uis.kiev.ua/~xyz/par_int.html

Еріксон Т. (2004) Тиранія моменту: швидкий іповільний час в інформаційну добу. Львів : Кальварія. Отримано з http://1576.ua/uploads/files/7394/ %D0 %A2%D0 %B8 %D1 %80 %D0 %B0 %D0 %BD %D1 %96%D1%8F_ %D0 %BC%D0 %BE%D0 %BC%D0 %B5 %D0 %BD %D1 %82 %D1 %83_ %D0 %95 %D1 %80 %D1 %96 %D0%BA%D1 %81 %D0 %B5 %D0 %BD..pdf

Зудилина Н.В. (2012) Манифестация идентичности в Интернете: виртуальние проекции. Теорія іпрактика управління соціальними системами, 1, 68–74. Отримано з www.kpi.kharkov.ua/.../Наукова...1/Zudil.pdf

Кастельс М. (2004) Галактика Интернет: Размышления об Интернете, бизнесе и обществе. Екатеринбург: У - Фактория

Компанцева Л.Ф. (2007) Інтернет-комунікація: когнітивно-прагматичний та лінгвокультурологічний аспекти: автореф. дис. Київ. Отримано з www.irbisnbuv.gov.ua/.../cgiirbis_64.exe

Луман Н. (2005) Медиа коммуникации. Москва: Логос. Отримано з http://platona.net/load/knigi_po_filosofii/socialnaja_filosofija/luman_niklas_media_kommunikacii/24-1-0-128

Різун В.В. (2008). Теорія масовоїкомунікації. Київ. Видавничий центр “Просвіта”. Отримано з http://journlib.univ.kiev.ua/per_lec_z_tmc2007.pdf

Чемеркін С. Г. (2009). Українська мова в інтернеті: позамовніта внутрішньоструктурніпроцеси. Київ. Отримано з www1.nas.gov.ua/institutes/ium/e-library/Documents/chemerkin-s.pdf

Язык и коммуникация: новые тенденции. Лекция Максима Кронгауза.(2009). Электронная публикация: Центр гуманитарных технологий. Отримано з http://gtmarket.ru/laboratory/publicdoc/2009/1980

Barlow J.P A Declaration of the Independence of Cyberspace. Отримано з https://www.eff.org/ru/cyberspaceindependence

Castells М. (2014) The Impact of the Internet on Society: A Global Perspective. Отримано з www.bbvaopenmind.com/wp-content/uploads/2014/03/BBVA-OpenMind-Internet-Manuel-Castells-The-Impact-of-the-Internet-on-Society-AGlobal-Perspective.pdf

Castells М.( 2001) The Internet Galaxy: Reflections on the Internet, Business and Society. Oxford: Oxford University Press

Crystal D. (2004). Language and the Internet. Cambridge University Press. Отримано з http://medicine.kaums.ac.ir/uploadedfiles/files/language_and_%20the_internet.pdf

Frankfurt Harry G. (2009) On Bullshit. Princeton University Press. Отримано з www5.csudh.edu/ccauthen/576f12/frankfurt__harry_-_on_bullshit.pdf

McLuhan M. (1992). The Global Village: Transformations in World Life and Media in the 21st Century Oxford University Press

Turkle S. (2005). The Second Self: Computers and the Human Spirit. The MIT Press Cambridge, Massachusetts London, England.

European Convention on Human Rights. Отримано з https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_ENG.pdf