Тенденції розвитку складових частин організації дистанційного навчання

2009;
: сс. 231 – 239
Authors: 

Шуневич Б.І.

Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, кафедра іноземних мов та технічного перекладу

Проаналізовано тенденції розвитку трьох складових частин, необхідних для організації дистанційного навчання у ВНЗ України, а саме: 1) використання віртуальних навчальних середовищ; 2) розроблення дистанційних курсів; 3) підготовки викладацького штату до роботи з новими технологіями навчання. Крім цього, розглянуто використання дистанційнних курсів або їх елементів у традиційному навчанні.

1. Шуневич Б. Розвиток основних компонентів для організації дистанційного навчання в Україні // Проблеми освіти. – К.: НМЦВО, 2003. – Вип. 33. – С. 45–56. 2. Козлакова Г. Інформаційно-програмне забезпечення дистанційної освіти: зарубіжний і вітчизняний досвід: Монографія. – К.: ВЦ “Просвіта”, 2002. – 230 с. 3. Стефаненко П. Дистанційне навчання у вищій школі: Монографія. – Донецьк: ДонНТУ, 2002. – 400 с. 4. Стефаненко П. Теоретичні і методичні основи дистанційного навчання у вищій школі. Дис.... докт. пед. наук: 13.00.04 / Ін-т пед. і псих. АПН України. – К., 2002. – 490 с. 5. Кухаренко В., Рибалко О., Сиротенко Н. Дистанційне навчання: Умови застосування. Дистанційний курс: Навч. посібн., 3-є вид. / За ред. В. Кухаренка – Х.: НТУ “ХПІ”, Торсінг, 2002. – 320 с. 6. Гуревич Р., Кадемія М. Інформаційно-телекомунікаційні технології в навчальному процесі та наукових дослідженнях: Навч. посібн. – К.: Освіта України, 2006. – 396 с. 7. NCODE-FLA, 2002. – Режим доступу до Веб-сторінки: http://ncode.mq.edu.au/papers/lmsSurvey.doc. – Заголовок з екрана, 2003. 8. Бєліков С., Піза Д., Солдатов Б., Шарпанських О. Розробка та провадження автоматизованої системи дистанційного навчання в Запорізькому національному технічному університеті // Розбудова менеджмент-освіти в Україні: Збірник праць 4-ї щорічної національної конференції. – Київ, 2002. – С. 162–165. 9. Київський інститут інвестиційного менеджменту. – Режим доступу до Веб-сторінки: http://kimi.edu.ua/ua. – Заголовок з екрана, 2009. 10. Чаплига В., Абашина Н., Вільдштейн Д. Система дистанційного навчання (СДН) “Академік” // Телематика і безперервна освіта: Матеріали Міжнародної наради, Київ, МННЦ, 15–17 жовтня 2001. – К.: МННЦ, 2001. – С. 174–176. 11. Львівський національний університет імені Івана Франка. – Режим доступу до Веб-сторінки: http://dl.lnu.edu.ua. – Заголовок з екрана, 2009. 12. Національний технічний університет України. – Режим доступу до Веб-сторінки: http://www.ntu-kpi.kiev.ua/education/forma.html, www.art-kb.com – Заголовок з екрана, 2003. 13. Виртуальная учебная среда “Веб-класс ХПИ” / Под ред. В.Н. Кухаренко. – Харьков: НТУ “ХПИ”, 2003. – 59 с. 14. Рашкевич Ю., Пелешко Д., Пасєка М., Стецюк А. Проектування Web-орієнтованих розподілених навчальних систем // Телематика і безперервна освіта: Київ, МННЦ, 15-17 жовтня 2001. – К.: МННЦ, 2001. – С. 143–152. 15. Любчак В., Собаєва О., Рудень Р. Педагогічні та технологічні аспекти організації дистанційного середовища “Віртуальний навчальний центр” // ІОН – 2000 “Інтернет, освіта, наука”: Збірник матеріалів 2-ї Міжнародної конференції, Вінниця, жовтень, 2000. – Вінниця: УНІВЕРСУМ, 2000. – С. 186–187. 16. Коновалова Т., Кухарьонок О., Янчева Л. Досвід впровадження системи дистанційного навчання в Харківській державній академії технології та організації харчування // Освіта і віртуальність – 2001: Збірник наукових праць 5-ї Міжнародної конференції Української асоціації дистанційної освіти / Під заг. ред. В. Гребенюка і В. Семенця. – Харків – Ялта: УАДО, 2001. – С. 303–308. 17. Соколова Н., Радванська Л. Система дистанційної освіти ХДТУ на основі мультиагентного підходу // ІОН – 2000 “Інтернет, освіта, наука”: Збірник матеріалів 2-ї Міжнародної конференції, Вінниця, жовтень 2000. – Вінниця: УНІВЕРСУМ, 2000. – С. 232–235. 18. Кравцов Г. М. Система дистанційного навчання ХДУ // Інформатизація освіти України: стан, проблеми, перспективи: Матеріали другої міжнародної науково-практичної конференції. – Херсон: ХДУ, 2003. – С. 70–72. 19. Система дистанційного навчання “Агапа”. – Режим доступу до Веб-сторінки: http://agapa.com.ua/. – Заголовок з екрана, 2009. 20. ILIAS. – Режим доступу до Веб-сторінки: http://www.ilias.de/ios/index.html. – Заголовок з екрана, 2009. 21. Міжнародний науково-навчальний центр ЮНЕСКО/МПІ інформаційних технологій і систем НАН України і Міністерства освіти і науки України. – Режим доступу до Веб-сторінки: http://learn.dlab.kiev.ua/vr/. – Заголовок з екрана, 2009. 22. Львівський інститут банківської справи університету банківської справи Національного банку України. – Режим доступу до Веб-сторінки: http://www.lbi.wubn.net/. – Заголовок з екрана, 2009. 23. Львівський регіональний інститут державного управління при Національній академії державного управління при Президентові України. – Режим доступу до Веб-сторінки: http://www.lvivacademy.com. – Заголовок з екрана, 2009. 24. Українська система дистанційного навчання. – Режим доступу до Веб-сторінки: http://www.udl.org.ua. – Заголовок з екрана, 2009. 25. Шуневич Б. Дистанційна освіта в Україні: навчальні матеріали // Проблеми освіти. – К.: Наук.-метод. центр вищої освіти, 2003. Вип. 31. – С. 323–342. 26. Про стан і перспективи розвитку дистанційного навчання в Україні: Рішення Колегії МОН України, Протокол № 6/2-4 від 23 червня 2005 р. – Режим доступу: http://www.osvita.org.ua/distance/pravo/04.html. – Заголовок з екрана, 2009. 27. Шуневич Б. Курс дистанційного навчання з теорії і практики військового перекладу // Зміни у свідомості українського суспільства на зламі тисячоліть / Редкол.: С. Рябов та ін. – К.: Видавничий дім “КМ Academia”, 2001. – С. 263–264. 28. Шуневич Б. Порівняльний аналіз укладання дистанційного курсу на віртуальних навчальних середовищах Веб-клас ХПІ і LearningSpace // Освіта і віртуальність – 2004: Збірник наукових праць 8-ї Міжнародної конференції Української асоціації дистанційної освіти / За заг. ред. В. Гребенюка і В. Семенця. – Харків-Ялта, УАДО. – 2004. – С. 194–200. 29. Коваль М., Шуневич Б. Короткий огляд засідань науково-методичного семінару з відкритого і дистанційного навчання у Львівському інституті пожежної безпеки // Педагогіка і психологія професійної освіти. – 2005. – № 3. – C. 201–204. 30. Розбудова суспільства знань для молоді шляхом використання технологій ХХІ століття: Міжнародний семінар, Київ, 21–23 листопада 2005 р. – К.: МННЦ, 2005. – 184 с. 31. Комп’ютерна підтримка навчальних дисциплін у середній і вищій школі: Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, Луганськ, 8–9 грудня 2005 р. – Луганськ: Альма-матер, 2005. – 63 с. 32. Мусійовська О., Садницький В., Шуневич Б. Підготовка дистанційного курсу з англійської мови для навчання студентів за напрямами “Комп’ютерні науки” і “Видавничо-поліграфічна справа” // Педагогіка і психологія професійної освіти. – 2003. – № 6. – С. 91–100. 33. Шуневич Б., Яременко Ю. Дистанційний курс з англійської мови: підготовка його для навчання студентів за спеціальністю “Радіофізика і електроніка” // Педагогіка і психологія професійної освіти. – 2004, № 4. – С. 82–90.