Побудова інформаційної моделі туристичного сайта

2011;
: cc. 184 – 192
Автори: 
Наум О.М.

This paper presents an information model that meets some requirements and are the basis for a tourism websites.

1. Колисниченко Д. Движок для вашего сайта. CMS Joomla!, Slaed, PHP-Nuke / Денис Колисниченко. — СПб.. БХВ, 2008. —368 c.
2. Захреддин Т. Drupal 6 / Томас Захреддин. М.. Эксмо, 2010. — 432 с.
3. Altmann W. Система управления контентом TYPO3 / Werner Altmann, Renй Fritz, Daniel Hinderink. — Packt Publishing Ltd., 2005. — 624 c.
4. Thewlis Р. WordPress for Business Bloggers: Promote and Grow Your WordPress Blog With Advanced Plug-Ins, Analytics, Advertising, and SEO / Paul Thewlis. — Packt Publishing Ltd., 2008. — 356 c.
5. Захарова К.В. Використання сучасних інформаційних технологій в туристичній галузі Криму / К.В. Захарова // Науково-практичний журнал «Економіка Криму». — Сімферополь: Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського, 2009. — № 27. — C. 55–58.
6. Мельниченко С.В. Інформаційні технології в туризмі: теорія, методологія, практика. моногр. / С.В. Мельниченко. — К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2008. — 493 с.
7. Скопень М.М. Комп’ютерні інформаційні технології в туризмі / М.М. Скопень. — К.: Кондор, 2005. — 301 с.
8. Миронов Ю. Б. Інтернет-технології в туризмі / Ю. Б. Миронов // Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. — Дніпропетровськ: ДНУ, 2004. — Вип. 194: В 5 т. Том ІІ. — С. 457–464.
9. Шаховська Н.Б. Аналіз інформаційних систем оброблення даних туристичної сфери / Н.Б. Шаховська, Д.І. Угрин // Науковий вісник НЛТУ України: Збірник науково-технічних праць. — Львів. НЛТУ України. — 2008. — Вип. 18.10. — С. 258–263.
10. Угрин Д.І. Методика технології ETL як підхід інтеграції даних туристичного бізнесу / Д.І. Угрин // Комп’ютерні науки та інформаційні технології: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». — 2009. — № 638. — С. 79–85.
11. Крап Н. Математичне моделювання туристичних послуг із використанням internet-технологій / Н. Крап, В. Юзевич // Комп’ютерні науки та
інформаційні технології: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». — 2010. — № 663. — С. 99–102.

Наум О.М. Побудова інформаційної моделі туристичного сайта / О.М. Наум // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2011. – № 699: Інформаційні системи та мережі. – С. 184–192. – Бібліографія: 11 назв.