Популяризація пам’яток історії та культури органами місцевого самоврядування із застосуванням сучасних інформаційно-рекламних засобів

2016;
: cc. 79 - 86
1
Національний університет «Львівська політехніка»
2
Національний університет «Львівська політехніка»

Проаналізовано важливість популяризації пам’яток історії та культури з використанням сучасних інформаційних технологій. Запропоновано методи впливу на туристичну привабливість місцевості за допомогою застосування органами місцевого самоврядування інформаційно-рекламних засобів.

1. Гевель К. М. Регіональний рівень управління сферою збереження історико-культурної спадщини в Україні / К. М. Гевель // Реформування системи державного управління та державної служби: теорія і практика : матер. наук.-практ. конф.(Львів, 22 жовт. 2010 р.) : у 2 ч. / за наук. ред. чл.-кор. НАН України В. С. За- горського. — Львів : ЛРІДУ, 2010. — Ч. 2. — С. 27–31. 2. Горбик В. О. «Звід пам’яток історії та культури України» у дослідженні і охороні культурної спадщини: досвід, проблеми, перспективи / В. О. Горбик, Г. Г. Денисенко. — Інститут історії України НАН України, 2012. — 192 с. 3. Козловський Є. Функції та повноваження органів місцевого самоврядування в процесі розвитку вітчизняного туризму // Проблеми трансформації системи державного управління в умовах політичної реформи в Україні : матер. наук.-практ. конф. за міжнар. участю. Київ, 31 трав. 2006 р. — К. : Вид-во НАДУ, 2006. — Т. 1. — С. 215–216. 4. Малишева О. В. Напрямки вдосконалення економічного механізму державного управління охороною культурної спадщини АР Крим [Електронний ресурс] / О. В. Малишева, О. В. Черепанова // Проблеми трансформації системи державного управління в умовах політичної реформи в Україні : матер. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 31 трав. 2006 р.) : у 2 т. — К. : Вид-во НАДУ, 2006. — Т. 2. — С. 346–348. 5. Мещеряков В. В. Механізми державного регулювання у сфері охорони історико-культурної спадщини та пам’яток архітектури в регіона: дис. ... канд. наук з держ. управління: 25.00.02 «Механізми державного управління». — К. : Національна академія державного управління при президентові України [Електронний ресурс]. — Режим доступу: 2016 academy.gov.ua/pages/.../43cc105d-19d1-4b61-a464- 2fb303 758 d01.pdf. 6. Рубановський К. Інформаційна відкритість органів місцевого самоврядування : посібник для муніципальних посадовців / К. Рубановський, А. Дуда, О. Федорович; ГО «Агентство з розвитку приватної ініціативи». — Івано-Франківськ, 2013. — 96 с. 7. Теодо- рович Д. О. Стан і перспективи застосування сучасних механізмів розвитку територій у діяльності органів місцевого самоврядування: туристичний аспект / Д. О. Теодорович // Теорія та практика державного управління. — К. : Центр навч. літ-ри, 2013. — Вип. 4 (43). — С. 1–5. 8. Холодок В. Фактори актуалізації державного управління розвитком палацово-паркових комплексі [Електронний ресурс]. — Режим доступу: вwww.kbuapa.kharkov.ua/e-book/putp/2010-2/doc/1/05.pdf. 9. Худолей О. С. Актуальні проблеми пам’яткоохоронної справи в Україні на сучасному етапі / О. С. Худолей // Гілея. — 2011. — Вип. 45. — С. 163—167.__