Концептуальна модель бази даних збірки М.Номиса "Українські приказки, прислів’я і таке інше"

2011;
: сс. 294 – 302

Кульчицький І.М. Концептуальна модель бази даних збірки М.Номиса "Українські приказки, прислів’я і таке інше" / І.М. Кульчицький, Н.Б. Осідач // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2011. – № 715 : Інформаційні системи та мережі. – С. 294–302. – Бібліографія: 8 назв.

Authors: 

Кульчицький І.М., Осідач Н.Б.

One of the tasks of preserving the cultural heritage in Ukraine is the digitalization of the national achievements in the sphere of culture and art which include many lexicographic works. One of their electronic forms is a lexicographic database. The collection “Ukrainian adages, proverbs and the like” by M. Nomys belongs to such national achievements. The article is dedicated to the construction of a conceptual model of the database for this collection.

1. Дейт К. Дж. Введение в системы баз данных / К. Дж. Дейт.— 8-е изд.— М.: Вильямс, 2006.— 1328 с.
2. Кульчицький І.М., Осідач Н. Б. Лексикографічна база даних збірки М. Номиса «Українські приказки, прислів’я і таке інше» / І.М. Кульчицький, Н. Б. Осідач // Вісник: Інформаційні системи та мережі: Зб. наук. праць. — Львів: Нац. ун-т «Львівська політехніка», 2010, № 699. — С. 321–331.
3. Кульчицький І.М. Бази даних як засіб повернення у науковий обіг української лексикографічної спадщини / І.М. Кульчицький, І.О. Ліхнякевич, Е.А. Калниня // Українська термінологія і сучасність: Зб. наук. праць / Відп. ред. Л. О. Симоненко. — К.: Інститут української мови НАН України, 2009. — Вип. 8. — С. 273–275.
4. Кульчицький І. М. Деякі аспекти типології словників / І. Кульчицький, А. Костенко, Н. Осідач // Прикладна лінгвістика та лінгвістичні технології: MegaLing-2008: зб. наук. пр. / НАН України, Укр. мовно-інформ. фонд [та ін.]; редкол.: Ю.Д. Апресян [та ін.]. — К.: Довіра, 2009. — С. 135–145.
5. Лінгвістичні та технологічні основи тлумачної лексикографії / В.А. Широков, В.М. Білоноженко, О.В. Бугаков та ін. — К.: Довіра, 2010. — 295 с.
6. Про основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки: закон України від 9 січня 2007 року № 537-V // Відомості Верховної Ради України. — 2007. — № 12. — С. 102.
7. Російсько-українські словники [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.r2u.org.ua/
8. Українські приказки, прислів’я і таке інше. Уклав М. Номис / Упоряд., приміт. та вступна ст. М. М. Пазяка. — К.: Либідь, 1993. — 768 с. («Літературні пам’ятки України»). — К.. Либідь, 2004. — 352 с. («Пам’ятки історичної думки України»).